Search result for

blunder

(75 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blunder-, *blunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder[N] การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
blunder[VI] เดินงุ่มง่าม, Syn. stumble
blunder out[PHRV] เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง, See also: แพร่งพราย(ความลับ), Syn. blurt out
blunderbuss[N] ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
blunder away[PHRV] สูญเสียเพราะทำผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
blunder(vt) พูดโง่ๆ,แพร่งพราย
blunderbuss(n) ปืนปากแตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There once was a man who referred to his prediction of a cosmological constant as the single "biggest blunder" of his career.เคยมีคน ที่ถูกประณาม ว่าการทำนายค่าคงที่เอกภพของเขา เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุด ในอาชีพของเขา The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Not tho' the soldier knew someone had blundered."ไม่มีทหารผู้ใดล่วงรู้ มีใครผิดพลาดสิ่งใด The Blind Side (2009)
The first boy blunder had some manners.เจ้างั่งมหัศจรรย์นิสัยเสีย Batman: Under the Red Hood (2010)
It's possible that the victim blundered into a construction site, fell into the foundation, impaling himself on rebar.มันก็เป็นไปได้ที่เหยื่อ ถูกกระทบ จากวัสดุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วพลัดตกไปบนโครงเหล็ก ในจุดที่จะเทคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
Most people blunder round this city and all they see are streets and shops and cars.คนส่วนมากเดินไปทั่วเมือง พวกเขามองเห็นแค่ ถนน ร้านค้า รถยนต์ A Study in Pink (2010)
You boys have blundered into an ongoing Federal case.เด็กชาย คุณได้ blundered ลงใน กรณีสหพันธ์อย่างต่อเนื่อง Drive Angry (2011)
then it usually indicates that we have blundered in something very basic.แล้วก็มักจะหมายถึง ที่เราได้พลาดในสิ่งที่พื้นฐานมาก Is There an Edge to the Universe? (2011)
So put Weiner as worst political blunder and worst photo.งั้นให้เรื่องของเวียนเนอร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่แย่ที่สุดเถอะ The End of the Affair? (2012)
You'd have blundered around, making a mess of it like all of us... but, in the end... oh, man, it's a glorious mess... and I'm truly sorry you're gonna miss out on it.เธอน่าจะได้พบกันเรื่องวุ่นวายพวกนี้ เหมือนกับพวกเราทุกคนเจอ ความยุ่งเหยิงที่แสนสุข The Ghost in the Machine (2012)
I wouldn't let you wave your blunders around like a victory flag.ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าอวดโง่อย่างนั้นแน่ Walk of Punishment (2013)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.ความโง่ข้าเนี่ยแหละ ที่ส่งหมาบ้าของไทวิน เผ่นหางจุกตูดกลับปราการหินคาสเทอร์ลี Walk of Punishment (2013)
I want you all to know that I am grateful for your acceptance after my blunders.ซึ้งใจนะที่ยังยอมรับข้าหลังจากก่อเรื่อง Guardians of the Galaxy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blunderA-ha-ha-ha! What a blunder!
blunderAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
blunderHe made ten blunders in as many lines.
blunderHe pleaded for me when I made a blunder.
blunderHe was guilty of a blunder.
blunderI am not responsible to you for my blunder.
blunderShe guilty of a grave blunder.
blunderThe boss called him down for his blunders.
blunderWhat was she doing when she made that blunder?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาด[V] fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
เพลี่ยง[V] blunder, See also: be beaten, make a mistake, Syn. พลาด, เพลี่ยงพล้ำ, Example: งานนี้เขาเพลี่ยงไปอย่างที่จะโทษใครไม่ได้เลย, Thai definition: พลาดไปเพราะเสียรู้, พลาดท่าเสียที
ถลากถลำ[ADV] careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ถลำตัว[V] blunder, See also: strip off the right track, go to far, move a wrong way, take a wrong step, Syn. หลวมตัว, Example: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ
ถลำถลาก[V] be careless, See also: blunder, be heedless, be thoughtless, Syn. ถลากถลำ, Thai definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlāt) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle   FR: erreur [f] ; bévue [f]
ผิด[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder   FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder   FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder   
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner   FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly   
ถลำถลาก[v.] (thalamthalāk) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUNDER    B L AH1 N D ER0
BLUNDERS    B L AH1 N D ER0 Z
BLUNDERED    B L AH1 N D ER0 D
BLUNDERING    B L AH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blunder    (v) (b l uh1 n d @ r)
blunders    (v) (b l uh1 n d @ z)
blundered    (v) (b l uh1 n d @ d)
blunderer    (n) (b l uh1 n d @ r @ r)
blunderers    (n) (b l uh1 n d @ r @ z)
blundering    (v) (b l uh1 n d @ r i ng)
blunderbuss    (n) (b l uh1 n d @ b uh s)
blunderbusses    (n) (b l uh1 n d @ b uh s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp,v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へま[, hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
へまをやる[, hemawoyaru] (exp,v5r) to commit a blunder [Add to Longdo]
ドジ;どじ[, doji ; doji] (adj-na,n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
ポカ;ぽか[, poka ; poka] (n,vs) (col) blunder; (careless) mistake; error [Add to Longdo]
演じる[えんじる, enjiru] (v1,vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) [Add to Longdo]
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大错[dà cuò, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] blunder, #36,037 [Add to Longdo]
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler, #95,753 [Add to Longdo]
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, ] blunderer; bungler; also written 糊涂虫 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, v. t.
   1. To cause to blunder. [Obs.] "To blunder an adversary."
    --Ditton.
    [1913 Webster]
 
   2. To do or treat in a blundering manner; to confuse.
    [1913 Webster]
 
       He blunders and confounds all these together.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, n.
   1. Confusion; disturbance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A gross error or mistake, resulting from carelessness,
    stupidity, or culpable ignorance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Blunder}, {Error}, {Mistake}, {Bull}.
 
   Usage: An error is a departure or deviation from that which
      is right or correct; as, an error of the press; an
      error of judgment. A mistake is the interchange or
      taking of one thing for another, through haste,
      inadvertence, etc.; as, a careless mistake. A blunder
      is a mistake or error of a gross kind. It supposes a
      person to flounder on in his course, from
      carelessness, ignorance, or stupidity. A bull is a
      verbal blunder containing a laughable incongruity of
      ideas.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, v. i. [imp. & p. p. {Blundered}; p. pr. &
   vb. n. {Blundering}.] [OE. blunderen, blondren, to stir,
   confuse, blunder; perh. allied to blend to mix, to confound
   by mixture.]
   1. To make a gross error or mistake; as, to blunder in
    writing or preparing a medical prescription. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To move in an awkward, clumsy manner; to flounder and
    stumble.
    [1913 Webster]
 
       I was never distinguished for address, and have
       often even blundered in making my bow. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Yet knows not how to find the uncertain place,
       And blunders on, and staggers every pace. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To blunder on}.
    (a) To continue blundering.
    (b) To find or reach as if by an accident involving more
      or less stupidity, -- applied to something desirable;
      as, to blunder on a useful discovery.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blunder
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I
      blundered during the job interview" [syn: {drop the ball},
      {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}]
   2: make one's way clumsily or blindly; "He fumbled towards the
     door" [syn: {fumble}, {blunder}]
   3: utter impulsively; "He blurted out the secret"; "He blundered
     his stupid ideas" [syn: {blurt out}, {blurt}, {blunder out},
     {blunder}, {ejaculate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top