Search result for

blower

(33 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blower-, *blower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blower[N] เครื่องเป่า
blower[SL] โทรศัพท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(LEAF BLOWER WHIRRING)(LEAF BLOWER WHIRRING) Up (2009)
So, I just got off the blower with Bobby.เอาล่ะ ฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับ บ็อบบี้มา Unforgiven (2011)
A leaf blower?ใบเป่า? A Haunted House 2 (2014)
Snow blowers? Snow shovels?เครื่องเป่าหิมะ หรือพลั่วโกยหิมะ Ordinary World (2016)
- Tell him about the blower. - 600 horsepower through the wheel.600 แรงม้าผ่านล้อ Mad Max (1979)
- The blower, man.เธอใส่ความถ่อยเพลง Mad Max (1979)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
Oh, dude, I'm gonna get the leaf blower.โอ้ เพื่อน เดี๋ยวฉันไปเอาเครื่องเป่าใบไม้มา 65 Million Years Off (2007)
You brought a leaf blower?นายเอาเครื่องเป่าใบไม้มาด้วยเหรอ 65 Million Years Off (2007)
Think he wants his leaf blower back?สงสัยเขาอยากได้ที่เป่าใบไม้คืน 65 Million Years Off (2007)
Yes, you were, Mr Blower.ใช่ครับ.. คุณโบรเวอร์ Hot Fuzz (2007)
A Mr Blower left you tickets for Romeo and Juliet tonight.คุณโบรเวอร์ทิ้งตั๋วโรมีโอกับจูเลียตคืนนี้ไว้ให้ Hot Fuzz (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWER    B L OW1 ER0
BLOWERS    B L OW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blower    (n) (b l ou1 @ r)
blowers    (n) (b l ou1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
ブロワー[, burowa-] (n) blower [Add to Longdo]
ホイッスルブロウワー[, hoissuruburouwa-] (n) whistle-blower [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
除雪機[じょせつき, josetsuki] (n) snowblower [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puffer \Puff"er\, n.
   1. One who puffs; one who praises with noisy or extravagant
    commendation.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is employed by the owner or seller of goods sold
    at suction to bid up the price; a by-bidder. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) Any plectognath fish which inflates its body, as the
      species of {Tetrodon} and {Diodon} of the family
      {Tetraodontidae}; -- called also {blower},
      {puff-fish}, {swellfish}, and {globefish}. They are
      highly poisonous due to the presence of glands
      containing a potent toxin, {tetrodotoxin}.
      Nevertheless they are eaten as a delicacy in Japan,
      being prepared by specially licensed chefs who remove
      the poison glands.
    (b) The common, or harbor, porpoise.
      [1913 Webster]
 
   4. (Dyeing) A kier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blower \Blow"er\, n.
   1. One who, or that which, blows.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A device for producing a current of air; as:
    (a) A metal plate temporarily placed before the upper part
      of a grate or open fire.
    (b) A machine for producing an artificial blast or current
      of air by pressure, as for increasing the draft of a
      furnace, ventilating a building or shaft, cleansing
      gram, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. A blowing out or excessive discharge of gas from a hole or
    fissure in a mine.
    [1913 Webster]
 
   4. The whale; -- so called by seamen, from the circumstance
    of its spouting up a column of water.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A small fish of the Atlantic coast ({Tetrodon
    turgidus}); the puffer.
    [1913 Webster]
 
   6. A braggart, or loud talker. [Slang] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blower
   n 1: a device that produces a current of air
   2: a fan run by an electric motor [syn: {electric fan},
     {blower}]
   3: large aquatic carnivorous mammal with fin-like forelimbs no
     hind limbs, including: whales; dolphins; porpoises; narwhals
     [syn: {cetacean}, {cetacean mammal}, {blower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top