Search result for

blockage

(35 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blockage-, *blockage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockage[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น, Syn. obstruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blockage explains the pain.การอุดตันอธิบาย เรื่องความเจ็บปวดได้ The Itch (2008)
What explains the blockage plus seizures?อะไรอธิบายได้ถึง การอุดตันรวมกับอาการชัก The Itch (2008)
We can give him drugs for the blockage.เราให้ยาเค้าได้ไหม สำหรับแก้ไขการอุดตัน The Itch (2008)
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
See if you can clear his blockage with lactulose.ดูนะ ถ้าคุณสามารถกำจัด สิ่งที่อุดตันลำไส้ของเขาด้วย แลคตูโลส (ยาหล่อลื่น) The Itch (2008)
Just the gas buildup in the blockage.แค่แก็สที่ออกมาจากส่วนอุดตัน The Itch (2008)
- We just talked for hours. - What is with the blockage?ก็แค่กระโดดเข้าไปหาเค้า ง่ายๆน่ะ The Night of the Comet (2009)
Your dad has a 90% blockage in his right carotid artery.พ่อของคุณมีการปิดกั้น Carotid a. ถึง 90% Invasion (2009)
Probably a blockage in the l.A.D. He's ready for an angioplasty.อาจจะเป็นการปิดกั้นใน L.A.D เขาพร้อมที่จะทำ angioplasty New History (2009)
Access the femoral artery Thread the catheter to the heart Inject dye, then open up the blockage.ผ่านเข้าไปทาง femoral a ใส่สายสวนเข้าไปในหัวใจ ฉีดสีเพื่อเปิดตรงที่อุดกั้น New History (2009)
If you serve Hamish the wrong foods, he could get a blockage.ถ้าเธอปรนนิบัติเฮมิชด้วยอาหารที่ผิดๆล่ะก็ มันจะขัดขวางระบบการย่อยของเขา Alice in Wonderland (2010)
- Hamish has a blockage.- ระบบการย่อยของเฮมิชจะถูกขัดขวางค่ะ Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blockageEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKAGE    B L AA1 K IH0 JH
BLOCKAGES    B L AA1 K IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blockage    (n) (b l o1 k i jh)
blockages    (n) (b l o1 k i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockierung {f} | Blockierungen {pl}blockage | blockages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow [Add to Longdo]
交通遮断[こうつうしゃだん, koutsuushadan] (n) blockage; quarantine [Add to Longdo]
塞源[そくげん, sokugen] (n,vs) blockage of a source [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] (n) {comp} blocking point; point of blockage [Add to Longdo]
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P) [Add to Longdo]
閉塞[へいそく, heisoku] (n,vs,adj-no) closure; blockage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, ] blockage; obstruction; infarction, #28,294 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockage \Block"age\, n.
   The act of blocking up; the state of being blocked up.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), n. [OE. blok; cf. F. bloc (fr. OHG.),
   D. & Dan. blok, Sw. & G. block, OHG. bloch. There is also an
   OHG. bloch, biloh; bi by + the same root as that of E. lock.
   Cf. {Block}, v. t., {Blockade}, and see {Lock}.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of wood more or less bulky; a solid mass of wood,
    stone, etc., usually with one or more plane, or
    approximately plane, faces; as, a block on which a butcher
    chops his meat; a block by which to mount a horse;
    children's playing blocks, etc.
    [1913 Webster]
 
       Now all our neighbors' chimneys smoke,
       And Christmas blocks are burning.   --Wither.
    [1913 Webster]
 
       All her labor was but as a block
       Left in the quarry.          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The solid piece of wood on which condemned persons lay
    their necks when they are beheaded.
    [1913 Webster]
 
       Noble heads which have been brought to the block.
                          --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. The wooden mold on which hats, bonnets, etc., are shaped.
    Hence: The pattern or shape of a hat.
    [1913 Webster]
 
       He wears his faith but as the fashion of his hat; it
       ever changes with the next block.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A large or long building divided into separate houses or
    shops, or a number of houses or shops built in contact
    with each other so as to form one building; a row of
    houses or shops.
    [1913 Webster]
 
   5. A square, or portion of a city inclosed by streets,
    whether occupied by buildings or not.
    [1913 Webster]
 
       The new city was laid out in rectangular blocks,
       each block containing thirty building lots. Such an
       average block, comprising 282 houses and covering
       nine acres of ground, exists in Oxford Street.
                          --Lond. Quart.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   6. A grooved pulley or sheave incased in a frame or shell
    which is provided with a hook, eye, or strap, by which it
    may be attached to an object. It is used to change the
    direction of motion, as in raising a heavy object that can
    not be conveniently reached, and also, when two or more
    such sheaves are compounded, to change the rate of motion,
    or to exert increased force; -- used especially in the
    rigging of ships, and in tackles.
    [1913 Webster]
 
   7. (Falconry) The perch on which a bird of prey is kept.
    [1913 Webster]
 
   8. Any obstruction, or cause of obstruction; a stop; a
    hindrance; an obstacle; -- also called {blockage}; as, a
    block in the way; a block in an artery; a block in a
    nerve; a block in a biochemical pathway.
    [1913 Webster]
 
   9. A piece of box or other wood for engravers' work.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) A piece of hard wood (as mahogany or cherry) on
     which a stereotype or electrotype plate is mounted to
     make it type high.
     [1913 Webster]
 
   11. A blockhead; a stupid fellow; a dolt. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        What a block art thou !       --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. A section of a railroad where the block system is used.
     See {Block system}, below.
     [1913 Webster]
 
   13. In Australia, one of the large lots into which public
     land, when opened to settlers, is divided by the
     government surveyors.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Cricket)
     (a) The position of a player or bat when guarding the
       wicket.
     (b) A block hole.
     (c) The popping crease. [R.]
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. a number of individual items sold as a unit; as, a block
     of airline ticketes; a block of hotel rooms; a block of
     stock.
     [PJC]
 
   16. the length of one side of a city block[5], traversed
     along any side; as, to walk three blocks ahead and turn
     left at the corner.
     [PJC]
 
   17. a halt in a mental process, especially one due to stress,
     memory lapse, confusion, etc.; as, a writer's block; to
     have a block in remembering a name.
     [PJC]
 
   18. (computers) a quantity of binary-encoded information
     transferred, or stored, as a unit to, from, or on a data
     storage device; as, to divide a disk into 512-byte
     blocks.
     [PJC]
 
   19. (computers) a number of locations in a random-access
     memory allocated to storage of specific data; as, to
     allocate a block of 1024 bytes for the stack.
     [PJC]
 
   {A block of shares} (Stock Exchange), a large number of
    shares in a stock company, sold in a lump. --Bartlett.
 
   {Block printing}.
     (a) A mode of printing (common in China and Japan) from
       engraved boards by means of a sheet of paper laid on
       the linked surface and rubbed with a brush. --S. W.
       Williams.
     (b) A method of printing cotton cloth and paper hangings
       with colors, by pressing them upon an engraved
       surface coated with coloring matter.
 
   {Block system} on railways, a system by which the track is
    divided into sections of three or four miles, and trains
    are so run by the guidance of electric signals that no
    train enters a section or block before the preceding train
    has left it.
 
   {Back blocks}, Australian pastoral country which is remote
    from the seacoast or from a river.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blockage
   n 1: the physical condition of blocking or filling a passage
      with an obstruction [syn: {obstruction}, {blockage}]
   2: an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber
     to clear out the blockage in the drainpipe" [syn: {blockage},
     {block}, {closure}, {occlusion}, {stop}, {stoppage}]
   3: the act of blocking [syn: {blockage}, {closure}, {occlusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top