Search result for

blockade

(48 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blockade-, *blockade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockade[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction

English-Thai: Nontri Dictionary
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อมทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blockade, pacificการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockade, paperการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Blockadeการอุดตัน,การอุดกั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to blockade the roads behind us.เราต้องตั้งด่านสกัดที่ถนนด้านหลัง Public Enemies (2009)
It was blockaded, but we went up there.แล้วพวกเขาก็กางแผนที่ออกบนโต๊ะ The Cove (2009)
In a daring surprise attack, Jedi Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka Tano, defeated the space blockade guarding the planet.ในการจู่โจมอันอุกอาจที่ไม่ทันให้ตั้งตัว เจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้ทำลายแนวปิดกั้นอวกาศ ที่คุ้มกันดาวเคราะห์ไว้ Innocents of Ryloth (2009)
Our blockade is impenetrable.ไม่มีใครสามารถฝ่าแนวปิดกั้นของเราเข้าไปได้ Storm Over Ryloth (2009)
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก Storm Over Ryloth (2009)
Admiral, four more enemy cruisers have joined the blockade.ท่านพลเรือครับ มียานรบข้าศึกอีกสี่ลำ เข้าร่วมแนวปิดกั้นด้วยครับ Storm Over Ryloth (2009)
I assure you our blockade is very much intact.ข้ารับประกันได้เลยว่า แนวปิดกั้นของเราสมบูรณ์แบบมาก Storm Over Ryloth (2009)
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป Storm Over Ryloth (2009)
We're to proceed with our attack on the blockade.เราต้องดำเนินการโจมตีแนวปิดกั้นต่อไป Storm Over Ryloth (2009)
We have to break that blockade. The Twi'leks are depending on us.เราต้องทำลายแนวปิดกั้นนั่น ชีวิตของชาวทไวเลกขึ้นอยู่กับเรา Storm Over Ryloth (2009)
We can't just smash through that blockade.เราไม่มีวันทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ Storm Over Ryloth (2009)
You said we couldn't smash through the blockade,เจ้าพูดว่าเราไม่มีวันทำลายแนวปิดกั้นได้ Storm Over Ryloth (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ปิดล้อม[V] blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitløm Boēlin) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
ปิดล้อม[v.] (pitløm) EN: blockade   FR: bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKADE    B L AA2 K EY1 D
BLOCKADED    B L AA2 K EY1 D AH0 D
BLOCKADES    B L AA2 K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blockade    (v) (b l o1 k ei1 d)
blockaded    (v) (b l o1 k ei1 d i d)
blockades    (v) (b l o1 k ei1 d z)
blockade-runner    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ r)
blockade-runners    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockade {f}; Sperre {f} | Blockaden {pl}blockade | blockades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海上封鎖[かいじょうふうさ, kaijoufuusa] (n) sea blockade [Add to Longdo]
完封[かんぷう, kanpuu] (n,vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P) [Add to Longdo]
軍事封鎖[ぐんじふうさ, gunjifuusa] (n) military blockade [Add to Longdo]
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P) [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] (n,vs) (1) blockade; (2) freezing (funds); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off, #7,948 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockade \Block*ade"\, v. t. [imp. & p. p. {Blockaded}; p. pr. &
   vb. n. {Blockading}.]
   1. To shut up, as a town or fortress, by investing it with
    troops or vessels or war for the purpose of preventing
    ingress or egress, or the introduction of supplies. See
    note under {Blockade}, n. "Blockaded the place by sea."
    --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to shut in so as to prevent egress.
    [1913 Webster]
 
       Till storm and driving ice blockade him there.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To obstruct entrance to or egress from.
    [1913 Webster]
 
       Huge bales of British cloth blockade the door.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockade \Block*ade"\, n. [Cf. It. bloccata. See {Block}, v. t.
   ]
   1. The shutting up of a place by troops or ships, with the
    purpose of preventing ingress or egress, or the reception
    of supplies; as, the blockade of the ports of an enemy.
    [1913 Webster]
 
   Note: Blockade is now usually applied to an investment with
      ships or vessels, while siege is used of an investment
      by land forces. To constitute a blockade, the investing
      power must be able to apply its force to every point of
      practicable access, so as to render it dangerous to
      attempt to enter; and there is no blockade of that port
      where its force can not be brought to bear. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   2. An obstruction to passage.
    [1913 Webster]
 
   3. (physiology) interference with transmission of a
    physiological signal, or a physiological reaction.
    [PJC]
 
   {To raise a blockade}. See under {Raise}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blockade
   n 1: a war measure that isolates some area of importance to the
      enemy [syn: {blockade}, {encirclement}]
   2: prevents access or progress
   v 1: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
      brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
      {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
      {embarrass}]
   2: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade
     the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade},
     {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up}, {bar}]
   3: obstruct access to [syn: {blockade}, {block off}]
   4: impose a blockade on [syn: {blockade}, {seal off}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Blockade [blɔkaːdə] (n) , s.(f )
   blockade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top