Search result for

blissful

(34 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blissful-, *blissful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blissful[ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness[N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And believe me the silence has been blissful.เชื่อฉันสิ ความเงียบนั้นน่าเป็นสุข The Secret of Moonacre (2008)
Isn't this blissful?ได้ทานมื้อค่ำที่บ้าน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But, just spending time together would've been very blissful.แต่แค่ใช้เวลาด้วยกันก็คงจะมีความสุขมากนี่คะ Episode #1.6 (2009)
Look at them-So blissfully unaware... of the implications of their wedding date.ดูพวกเธอสิ ไม่ได้ตระหนักถึง นัยที่ซ่อนอยู่ในวันแต่งงานเลย Bride Wars (2009)
Now, I'm secretly hoping it's a midlife crisis, which means you're halfway to an early death, affording me a blissful, demented convalescence spent peeing on your grave.และตอนนี้ฉันก็แอบหวังลับๆว่า วิกฤติวัยกลางคน ของนายซึ่งหมายถึง นายมาครึ่งทางของชีวิตแล้ว ทำให้ฉันเต็มไปด้วยความสุข ถ้าฉันได้ไปฉี่ใส่ Britney/Brittany (2010)
But those two are so blissfully happy, you can't do that as a grandchild.ผู้อำนวยการ ปาร์ค ไม่เห็นเหรอว่าผู้อาวุโสทั้ง2 ดูมีความสุขแค่ไหน ทำไมคุณไม่ทำตัวเป็นหลานที่ดีหน่อยล่ะ Episode #1.4 (2010)
I have some bad news for the blissfully happy couple.นี่ ฉันมีช่าวร้ายมาบอก หลังจากที่แกกลับมาดีกับมิโฮแล้ว Episode #1.12 (2010)
Eun Young and I have always been very blissful.อึนยองกับฉันเคยมีความสุขกันมาก Episode #1.7 (2010)
I was told you take enough vitamin "A," and you drift off into a blissful oblivion.เขาบอกให้ฉันกินวิตามิน A ให้เพียงพอ และนายก็ทำให้ฉัน ลืมความสุขนั้นไป Comeback (2011)
At this moment I cry with blissful tears.ในเวลานี้ฉันหลั่งน้ำตาด้วยความปิติ 1911 (2011)
You could have lived the rest of your life in blissful ignorance and died a happy, pansexual imp.ที่เหลือของคุณอย่างสบายๆ และตายอย่างภูตไม่รู้เพศที่มีความสุข Biology 101 (2011)
That was me being blissfully ignorant.แต่ตอนนี้ข่าวพวกนั้นเพิ่งทำให้ผมรู้สึกมีความสุข Episode #1.16 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blissfulHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข[ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุขสันต์[ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์[ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา[N] blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
สุขสันต์[adj.] (suksan) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed   FR: joyeux
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity   FR: destin [m] ; sort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLISSFUL    B L IH1 S F AH0 L
BLISSFULLY    B L IH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blissful    (j) (b l i1 s f @ l)
blissfully    (a) (b l i1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blissful \Bliss"ful\, a.
   Full of, characterized by, or causing, joy and felicity;
   happy in the highest degree. "Blissful solitude." --Milton.
   -- {Bliss"ful*ly}, adv. -- {Bliss"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blissful
   adj 1: completely happy and contented; "blissful young lovers";
       "in blissful ignorance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top