Search result for

blight

(45 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blight-, *blight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blight[N] การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
blight[N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
blight[VT] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
blighter[N] คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it was here...in this blighted place that he learned to live again.และที่นี่... แดนหายนะแห่งนี้ คือ... ...ที่ๆ เขาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอีกครั้ง The Road Warrior (1981)
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You blighter! You gave me every assurance that the Bank of England was impenetrable!ไหนว่าธนาคารมี รปภ.แน่นหนาที่สุด Around the World in 80 Days (2004)
You cheeky little blighter.พวกเธอล้อเล่นน่ะ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
What for, blight?ก็นั่นน่ะสิ Faith Like Potatoes (2006)
I am sure that all of you will have noticed the return of a blight to our streets.ทุกคนคงสังเกตเห็นว่ามันกลับมาแล้ว Hot Fuzz (2007)
Going to detain a blighter for enjoying his whiskey?กินไม่ได้แล้วให้ขายทำไม ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Humans are a blight.มนุษย์คือความฉิบหาย Masterpiece (2008)
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
They call it the Blight.พวกเขาเรียกมันว่า โรคเหี่ยวแห้งของพืช Grey Matters (2009)
I have returned your son to you as a blight upon your house.ฉันคืนลูกบุตรธรรมให้แก่เจ้า Batman: Under the Red Hood (2010)
*Though I'm one disgusting blighter.*♪แม้ว่าผมเป็นคนหนึ่ง เลวน่าขยะแขยง ♪ Tangled (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIGHT    B L AY1 T
BLIGHTED    B L AY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blight    (v) (b l ai1 t)
Blighty    (n) (b l ai1 t ii)
blights    (v) (b l ai1 t s)
blighted    (v) (b l ai1 t i d)
blighter    (n) (b l ai1 t @ r)
blighters    (n) (b l ai1 t @ z)
blighting    (v) (b l ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜光速[あこうそく, akousoku] (n) near light speed; sublight speed [Add to Longdo]
稲熱[いもち, imochi] (n) rice blight [Add to Longdo]
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
粛殺[しゅくさつ, shukusatsu] (n,vs) withering; blight [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight [Add to Longdo]
病葉[わくらば, wakuraba] (n) blighted leaves; diseased leaves [Add to Longdo]
立ち枯れ[たちがれ, tachigare] (n,adj-no) blighted; withered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯萎病[kū wěi bìng, ㄎㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, ] blight [Add to Longdo]
秕子[bǐ zi, ㄅㄧˇ ㄗ˙, ] blighted grain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\ (bl[imac]t), v. t. [imp. & p. p. {Blighted}; p.
   pr. & vb. n. {Blighting}.] [Perh. contr. from AS.
   bl[imac]cettan to glitter, fr. the same root as E. bleak. The
   meaning "to blight" comes in that case from to glitter,
   hence, to be white or pale, grow pale, make pale, bleach. Cf.
   {Bleach}, {Bleak}.]
   1. To affect with blight; to blast; to prevent the growth and
    fertility of.
    [1913 Webster]
 
       [This vapor] blasts vegetables, blights corn and
       fruit, and is sometimes injurious even to man.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To destroy the happiness of; to ruin; to mar
    essentially; to frustrate; as, to blight one's prospects.
    [1913 Webster]
 
       Seared in heart and lone and blighted. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\, v. i.
   To be affected by blight; to blast; as, this vine never
   blights.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\, n.
   1. Mildew; decay; anything nipping or blasting; -- applied as
    a general name to various injuries or diseases of plants,
    causing the whole or a part to wither, whether occasioned
    by insects, fungi, or atmospheric influences.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of blighting, or the state of being blighted; a
    withering or mildewing, or a stoppage of growth in the
    whole or a part of a plant, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which frustrates one's plans or withers one's hopes;
    that which impairs or destroys.
    [1913 Webster]
 
       A blight seemed to have fallen over our fortunes.
                          --Disraeli.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A downy species of aphis, or plant louse,
    destructive to fruit trees, infesting both the roots and
    branches; -- also applied to several other injurious
    insects.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. A rashlike eruption on the human skin. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blight
   n 1: a state or condition being blighted
   2: any plant disease resulting in withering without rotting
   v 1: cause to suffer a blight; "Too much rain may blight the
      garden with mold" [syn: {blight}, {plague}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top