Search result for

blast,

(18 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blast,-, *blast,*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blast, that's not good.บ้าเอ้ย! นั่นไม่ดีเลย Destroy Malevolence (2008)
Blast, they're early. Why are they early? This is most inconvenient.เฮ้ย ทำไมพวกมันมากันเร็วจัง แบบนี้ไม่เวิร์คเลย Inkheart (2008)
We survived that blast, somewhat.เรารอดจากการระเบิดนั่น.. แต่บางอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I saw the blast, and I know what you're going through.ฉันได้ข่าวแล้ว และรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร Gone with the Will (2009)
McDermott was injured in the E.M.P. blast, so I need you to collect the night shift time cards and take them to my office.แมคเดอร์มอทบาดเจ็บ จากการระเบิดของ EMP ฉันต้องการให้คุณไปเอา บัตรการทำงานกะกลางคืน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Yeah, but it was fun up until the blast, right?ใช่ แต่มันส์มากเลยนะ มันส์จนหยดสุดท้าย จริงมั้ยล่ะ มาเร็ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
- Alec Vassilly Orlov. Shows up in 1993 in Novosibirsk blast, Siberia.เขาปรากฎตัวในปี 1993 ที่โนโวสิเบิร์ส์ค ไซบีเรีย Salt (2010)
After a blast, everything gets vaporized and sucked up into the atmosphere.หลังการระเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นผงธุลี ลอยละล่องไปถึงชั้นบรรยากาศ The Divide (2011)
And I thought that if I sent the blast, then the paparazzi would show up and would crash the party and it'd be shut down before Max could do any damage.และฉันคิดว่าถ้าฉันส่งข่าวไป พวกปาปารัสซี่จะโผล่มา และทำลายงานปาร์ตี้ และงานจะจบ Riding in Town Cars with Boys (2011)
Now, there were 6 kids that were knocked unconscious in that blast, but only one fits the outcast profile.มีเด็ก 6 คนที่ถูกน็อกสลบไป ในการระเบิด แต่มีคนเดียวที่ตรงกับ ลักษณะคนที่ถูกขับไล่ Painless (2011)
You see, my parents died in the Big Blast, a TransWorld oil refinery explosion that destroyed much of the city.ครอบครัวผมตายไปในการระเบิดครั้งใหญ่ ในอุบัติเหตุโรงกลั่นน้ำมัน TransWorld ระเบิด และทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองไปเกือบทั้งหมด Upside Down (2012)
30 seconds before the blast,30 วินาทีก่อนที่จะระเบิด 47 Seconds (2012)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -blast \-blast\ [Gr. blasto`s sprout, shoot.]
   A suffix or terminal formative, used principally in
   biological terms, and signifying growth, formation; as,
   bioblast, epiblast, mesoblast, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blast \Blast\ (bl[.a]st), n. [AS. bl[=ae]st a puff of wind, a
   blowing; akin to Icel. bl[=a]str, OHG. bl[=a]st, and fr. a
   verb akin to Icel. bl[=a]sa to blow, OHG. bl[^a]san, Goth.
   bl[=e]san (in comp.); all prob. from the same root as E.
   blow. See {Blow} to eject air.]
   1. A violent gust of wind.
    [1913 Webster]
 
       And see where surly Winter passes off,
       Far to the north, and calls his ruffian blasts;
       His blasts obey, and quit the howling hill.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. A forcible stream of air from an orifice, as from a
    bellows, the mouth, etc. Hence: The continuous blowing to
    which one charge of ore or metal is subjected in a
    furnace; as, to melt so many tons of iron at a blast.
    [1913 Webster]
 
   Note: The terms hot blast and cold blast are employed to
      designate whether the current is heated or not heated
      before entering the furnace. A blast furnace is said to
      be in blast while it is in operation, and out of blast
      when not in use.
      [1913 Webster]
 
   3. The exhaust steam from and engine, driving a column of air
    out of a boiler chimney, and thus creating an intense
    draught through the fire; also, any draught produced by
    the blast.
    [1913 Webster]
 
   4. The sound made by blowing a wind instrument; strictly, the
    sound produces at one breath.
    [1913 Webster]
 
       One blast upon his bugle horn
       Were worth a thousand men.      --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       The blast of triumph o'er thy grave. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   5. A sudden, pernicious effect, as if by a noxious wind,
    especially on animals and plants; a blight.
    [1913 Webster]
 
       By the blast of God they perish.   --Job iv. 9.
    [1913 Webster]
 
       Virtue preserved from fell destruction's blast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of rending, or attempting to rend, heavy masses of
    rock, earth, etc., by the explosion of gunpowder,
    dynamite, etc.; also, the charge used for this purpose.
    "Large blasts are often used." --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   7. A flatulent disease of sheep.
    [1913 Webster]
 
   {Blast furnace}, a furnace, usually a shaft furnace for
    smelting ores, into which air is forced by pressure.
 
   {Blast hole}, a hole in the bottom of a pump stock through
    which water enters.
 
   {Blast nozzle}, a fixed or variable orifice in the delivery
    end of a blast pipe; -- called also {blast orifice}.
 
   {In full blast}, in complete operation; in a state of great
    activity. See {Blast}, n., 2. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blast \Blast\, v. t. [imp. & p. p. {Blasted}; p. pr. & vb. n.
   {Blasting}.]
   1. To injure, as by a noxious wind; to cause to wither; to
    stop or check the growth of, and prevent from
    fruit-bearing, by some pernicious influence; to blight; to
    shrivel.
    [1913 Webster]
 
       Seven thin ears, and blasted with the east wind.
                          --Gen. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to affect with some sudden violence, plague,
    calamity, or blighting influence, which destroys or causes
    to fail; to visit with a curse; to curse; to ruin; as, to
    blast pride, hopes, or character.
    [1913 Webster]
 
       I'll cross it, though it blast me.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Blasted with excess of light.     --T. Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. To confound by a loud blast or din.
    [1913 Webster]
 
       Trumpeters,
       With brazen din blast you the city's ear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To rend open by any explosive agent, as gunpowder,
    dynamite, etc.; to shatter; as, to blast rocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blast \Blast\, v. i.
   1. To be blighted or withered; as, the bud blasted in the
    blossom.
    [1913 Webster]
 
   2. To blow; to blow on a trumpet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Toke his blake trumpe faste
       And gan to puffen and to blaste.   --Chaucer.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BLAST
     Bell Labs Layered Space Time
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BLAST
     BLocked ASynchronous Transmission
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top