หรือคุณหมายถึง blandneß?
Search result for

blandness

(9 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blandness-, *blandness*, blandnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blandness[N] การไม่มีอารมณ์ความรู้สึก

English-Thai: Nontri Dictionary
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANDNESS    B L AE1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blandness    (n) (b l a1 n d n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blandness \Bland"ness\, n.
   The state or quality of being bland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blandness
   n 1: the trait of exhibiting no personal embarrassment or
      concern; "the blandness of his confession enraged the
      judge"
   2: lacking any distinctive or interesting taste property [syn:
     {blandness}, {insipidity}, {insipidness}]
   3: the quality of being bland and gracious or ingratiating in
     manner [syn: {suavity}, {suaveness}, {blandness},
     {smoothness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top