Search result for

biotec

(50 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biotec-, *biotec*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

English-Thai: Longdo Dictionary
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biotechnology[N] เทคโนโลยีชีวภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biotechnologistsนักเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [การแพทย์]
biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ, ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biotechnology industriesอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Formavale? Damned if I know. Some kind of biotech."ฟอร์มาเวล" เกี่ยวกับพวกชีวภาพ รู้แค่นั้นแหละ Duplicity (2009)
Formavale? Damned if I know. Some kind of biotech.ฟอร์มาเวล รู้แค่นั้น พวกชีวภาพอะไรสักอย่าง Duplicity (2009)
This body represents hundreds of millions, maybe billions of dollars worth of biotechnology.ร่างกายของเขามีมูลค่า100ล้าน อาจพันล้านดอลลาร์มูลค่าทางเทคโนโลยีชีวภาพ District 9 (2009)
We're here for a biotechnology summit.-มาประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพครับ Unknown (2011)
Prince Shada arrived in Berlin today for this year's biotechnology global summit.เจ้าชาย ชาดา มาเยื่อนเบอลินวันนี้ ในปีเทคโนโลยีชีวภาพ \ ประชุมสุดยอดระดับโลก Unknown (2011)
...the field of biotechnology steps into the forefront of the media spotlight. I'm here for the summit.ผมมาที่นี่เพื่อประชุม Unknown (2011)
And now a VP of a biotech company.และตอนนี้เป็นรองประธาน ในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Dorado Falls (2011)
That site'll show you they're building a biotech lab, right?ที่โรงงานนั่นทำให้นายเห็นว่า มันสร้างแล็บทดลองเทคโนโลยีชีวภาพใช่มั้ย? The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Biotech my ass.เทคโนโลยีชีวภาพกับผีน่ะิสิ The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
And sold through private medical and biotech companies.และขายต่อให้บริษัท การแพทย์และชีวภาพอย่างลับๆ God Complex (2012)
After years dodging the president's ban on "immoral biotech research",หลังจากหลายปีที่รัฐห้ามทำอะไรที่ผิดศีลธรรมในงานวิจัยคุณภาพ Iron Man 3 (2013)
When half the biotech firms in town get hit, I get curious.เมื่อครึ่งหนึ่งของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพในเมืองได้รับการตีฉันได้รับอยากรู้อยากเห็น Son of Batman (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biotecBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
biotecClearly, she knows a lot about biotechnology.
biotecIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบโอเทคโนโลยี[N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
เทคโนโลยีชีวภาพ[N] biotechnology, Example: คนอาจเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ แต่แท้ที่จริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพได้เจริญควบคู่มากับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: การใช้กระบวนการที่มีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทคโนโลยีชีวภาพ[n. exp.] (thēknōlōyī chīwaphāp) EN: biotechnology   FR: biotechnologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOTECH    B AY1 OW0 T EH2 K
BIOTECHS    B AY1 OW0 T EH2 K S
BIOTECHNICA    B AY2 OW0 T EH1 K N IH0 K AH0
BIOTECHNICA'S    B AY2 OW0 T EH1 K N IH0 K AH0 Z
BIOTECHNOLOGY    B AY2 OW0 T EH2 K N AA1 L AH0 JH IY0
BIOTECHNOLOGIES    B AY2 OW0 T EH2 K N AA1 L AH0 JH IY0 Z
BIOTECHNOLOGY'S    B AY2 OW0 T EH2 K N AA1 L AH0 JH IY0 Z
BIOTECHNOLOGICAL    B AY2 OW0 T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biotechnology    (n) (b ai1 ou t e1 k n o1 l @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biotechnologie {f}; Biotechnik {f}biotechnology; bioengineering [Add to Longdo]
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company [Add to Longdo]
biotechnisch {adj}bioengineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオ[, baio] (n,pref) (1) (abbr) biotechnology; bio; (2) VAIO (Sony brand-name); (P) [Add to Longdo]
バイオテクノロジー[, baiotekunoroji-] (n) biotechnology; (P) [Add to Longdo]
バイオ技術[バイオぎじゅつ, baio gijutsu] (n) biotechnology [Add to Longdo]
医用生体工学[いようせいたいこうがく, iyouseitaikougaku] (n) medical biotechnology [Add to Longdo]
生物工学[せいぶつこうがく, seibutsukougaku] (n) biotechnology [Add to Longdo]
生命工学[せいめいこうがく, seimeikougaku] (n) biotechnology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物工程学[shēng wù gōng chéng xué, ㄕㄥ ˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] biotechnology [Add to Longdo]
生物技术[shēng wù jì shù, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] biotechnology [Add to Longdo]
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top