Search result for

biography

(55 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biography-, *biography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biography[N] อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Biographyชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ [การแพทย์]
Biography as a literary formการเขียนชีวประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
You wrote his biography, roy.คุณจะพูดอะไร? Omnivore (2009)
Yeah, his whole biography's written on him in ink.ครับ ชีวประวัติ ของเขาทั้งหมด เขียนอยู่บนตัว ด้วยน้ำหมึก Snakehead (2009)
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม The Power of Madonna (2010)
The Unauthorized Biography of Britney Spears to stay calm.หนังสือชีวประวัติว่าบริทนี่ย์ ใจเย็นต่อปาปารัซซี่ได้ไง Britney/Brittany (2010)
You should read her biography next.ลูกควรอ่านประวัติเธอต่อ To Kill a Mocking Girl (2010)
Hey, maybe I'll check out That biography at school. What's it called?หนังสือประวัติ ชื่ออะไรนะคะ? To Kill a Mocking Girl (2010)
Miss Blair say she busy, but reading Grace Kelly biography all day is not busy.คุณหนูแบร์บอกว่าเธอยุ่งอยู่ แต่กลับอ่านชีวะประวัติของ เกรซ เคลลี่ ทั้งวัน The Jewel of Denial (2011)
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน The Return of the Ring (2012)
Tell him you want to hire him to write your biography and take him somewhere out of the way.บอกเขาว่าคุณอยากจ้าง เขาให้เขียนอัตชีวประวัติคุณ แล้วพาเขาไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลๆ Infamy (2012)
Well, most sons don't have the advantage of reading the unauthorized biography.ก็ลูกส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส ได้อ่านประวัติชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาต Legacy (2012)
I was just rocking out to Einstein's biography this morning.อือ ออดิโอบุ๊ค เรื่อง Fall of the Roman Empire อ้า ผมพึ่งดูประวัติชีวิตไอสไตน์ She Knows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biographyA good biography is interesting and instructive.
biographyHe wrote a biography of a famous poet.
biographyHis biography is quite true to life.
biographyI illustrated his biography with some pictures.
biographyThe difficulty with biography is that it is partly record and partly art.
biographyThe history of the world is but the biography of great men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระประวัติ[N] biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)
พุทธประวัติ[N] biography of Lord Buddha, Example: วัดไชยวัฒนารามมีประติมากรรมผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติรอบพระวิหาร, Thai definition: เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ชีวประวัติ[N] biography, See also: life history, Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: ข้าพเจ้าชอบศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ, Thai definition: ประวัติชีวิตบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story   FR: biographie [f]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawat) EN: glorious biography   
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
สารคดีชีวประวัติ[n. exp.] (sārakhadī chīwaprawat) EN: biography   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOGRAPHY    B AY0 AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biography    (n) (b ai1 o1 g r @ f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biographie {f}; Lebensbeschreibung {f} | Biographien {pl}; Lebensbeschreibungen {pl}biography | biographies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
バイオグラフィー[, baiogurafi-] (n) biography [Add to Longdo]
一代記[いちだいき, ichidaiki] (n) biography [Add to Longdo]
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material [Add to Longdo]
自叙[じじょ, jijo] (n,vs) autobiography [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]
詳伝[しょうでん, shouden] (n) detailed biography [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biography, #18,759 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] biography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biography \Bi*og"ra*phy\, n.; pl. {Biographies}. [Gr. ?; bi`os
   life + ? to write: cf. F. biographie. See {Graphic}.]
   1. The written history of a person's life.
    [1913 Webster]
 
   2. Biographical writings in general.
    [1913 Webster] Biologic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biography
   n 1: an account of the series of events making up a person's
      life [syn: {biography}, {life}, {life story}, {life
      history}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bioecology
 
 1. bitki ve hayvanların çevre ile olan ilişkileriyle uğrasan ekoloji dalı biog. (kıs.) biographer, biographical, biography
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top