Search result for

binge

(37 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binge-, *binge*
Possible hiragana form: びんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binge[N] ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor

English-Thai: Nontri Dictionary
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The games, the binges, the middle-of-the-night phone calls.ทั้งเกม ทั้งดื่มเหล้า โทรมาปลุกกลางดึก Dying Changes Everything (2008)
Let's get a load of this Dempsey-Firpo binge, shall we?Public Enemies (2009)
He decided to go on a twinkie binge.เขากลับไปกินทวิงกี้แหลก My Bloody Valentine (2010)
So, he died from a twinkie binge?งั้นเขาตายจากกินมากเกินหรอ My Bloody Valentine (2010)
So I binged it.เพราะงั้นน้าเลยลองค้นดู A Few Good Men (2010)
It should be super fun. Lots of red capes, blood and binge drinking!มันคงเริ่ดสุดๆไปเลย เสื้อคลุมสีแดง การแข่งขันดื่มเลือด Vampires Suck (2010)
Pop music now glorifies binge drinking.ทุกวันนี้เพลงป็อบค่อนข้างเน้น เกี่ยวกับการดื่มมากไป แค่ฟังพวกเพลงที่ฮิตๆดู Blame It on the Alcohol (2011)
We're gonna need a cover story... epileptic fit, alcohol binge, banana peel, whatever works.เราต้องมีคำอธิบายเรื่อง... .. ลมบ้าหมู ดืมเหล้ามากไป Know Thy Enemy (2011)
Walked in on me after a binge, and...เข้ามาหาฉันหลังจากตอนฉันดื่มหนัก และ Know Your Frenemies (2011)
Honey, you're binge cleaning.เธอกลายเป็นแม่บ้านใจเปลี่ยวแล้ว Scream a Little Dream (2011)
So they steal the liquor from the gas station, they go on a binge, and then they come to a meeting?งั้นพวกเขาขโมยเหล้าจากปั๊มน้ำมัน พวกเขาดื่มอย่างหนัก จากนั้นพวกเขากลับมาเข้ากลุ่มเหรอ The Thirteenth Step (2011)
Binge night.คืนสังสรรค์ Today I Do (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bingeI think there are many who binge eat from stress.
bingeJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.

CMU English Pronouncing Dictionary
BINGE    B IH1 N JH
BINGEL    B IH1 NG G AH0 L
BINGER    B IH1 NG ER0
BINGES    B IH1 N JH AH0 Z
BINGENHEIMER    B IH1 NG G AH0 N HH AY0 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binge    (n) (b i1 n jh)
binges    (n) (b i1 n jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ess-Sucht {f} [med.]binge eating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
バカ食い[バカぐい;バカくい, baka gui ; baka kui] (n,vs) binge eating [Add to Longdo]
過食症[かしょくしょう, kashokushou] (n) binge eating; bulimarexia [Add to Longdo]
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking [Add to Longdo]
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking [Add to Longdo]
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binge
   n 1: any act of immoderate indulgence; "an orgy of shopping";
      "an emotional binge"; "a splurge of spending" [syn: {orgy},
      {binge}, {splurge}]
   2: an occasion for excessive eating or drinking; "they went on a
     bust that lasted three days" [syn: {bust}, {tear}, {binge},
     {bout}]
   v 1: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
      stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
      cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
      {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
      {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
      out}, {satiate}, {scarf out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top