หรือคุณหมายถึง bigneß?
Search result for

bigness

(7 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigness-, *bigness*, bignes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bigness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bigness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bigness(n) ความใหญ่,ความยิ่งใหญ่,ความสำคัญ

CMU English Pronouncing Dictionary
BIGNESS    B IH1 G N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größe {f}bigness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bigness \Big"ness\, n.
   The state or quality of being big; largeness; size; bulk.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bigness
   n 1: the property of having a relatively great size [syn:
      {largeness}, {bigness}] [ant: {littleness}, {smallness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top