Search result for

bi-

(96 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bi, -bi-, *bi*
Possible hiragana form: び-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi[N] ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi[ADJ] ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
bi[PRF] มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
bi[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)
hammurabi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
kohlrabi(โคลรา'บี) n. พืชกินได้จำพวกหนึ่งส่วนของ
nairobi(ไนโร'บี) n. ชื่อเมืองหลวงของเคนยา
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
rabbi(แรบ'ไบ) n. พระในศาสนายิว,ผู้นำศาสนายิว, Syn. rabbin

English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bingo!บิงโก! The Serena Also Rises (2008)
It does if his beloved wife... died giving birth to me.มันฟังขึ้นมั๊ยถ้ามันทำให้เมียสุดที่รักของเขา ต้องตายตอนคลอดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Look, 20 questions is getting a bit boring.นี่ ฉันเบื่อกับไอ้เกม 20 คำถามนี่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
- And I suppose it's not a big deal that you're sitting front row at my mother's show either.และฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันถ้าเธอจะได้นั่งแถวหน้าสุดในงานแม่ฉัน The Serena Also Rises (2008)
- It's not a big deal.ฉันไม่สนหรอก The Serena Also Rises (2008)
- Dan's not a big sports fan.- แดนไม่ใช่พวกชอบกีฬาน่ะ The Ex-Files (2008)
- Look, I appreciate it, but you're making way too big a deal out of this.- ฉันปลื้มใจนะ แต่เธอกำลังทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะ The Ex-Files (2008)
It's not so bad once you get used to birds flying into your head and automatic doors never opening.แล้ววันนึงนกก็จะบินผ่านหัวเธอไป และประตูอัติโนมัติก็ไม่เปิดให้เธอ The Ex-Files (2008)
It seems a bit impersonal.นี่มันค่อนข้างน่าเกลียดนะ The Ex-Files (2008)
- Excited for the big first day?- ตื่นเต้นมั้ยกับวันแรก The Ex-Files (2008)
- Every day gets a little bit easier.- พอเวลาผ่านไปเรื่องก็จะง่ายขึ้น The Ex-Files (2008)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biA bat is no more a bird than a rat.
biA bat is no more a bird than a rat is.
biA bat is not a bird any more than a fish is.
biA bat is not a bird, but a mammal.
biA bicycle race was held in Nagoya last year.
biA bicycle will rust if you leave it in the rain.
biA big animal ran away from the zoo.
biA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
biA big bridge was built over the river.
biA big canoe was cutting through the water.
biA big car drew up and a tall lady got out.
biA big crowd gathered at the scene of the fire.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไนโรบี[n. prop.] (Nairōbī) EN: Nairobi   FR: Nairobi
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi   FR: se défendre habilement
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

CMU English Pronouncing Dictionary
BI    B AY1

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[び, bi] (n) ควาืิืมงาม
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
ビール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n ) เบียร์
微小[びしょう, bishou] เล็กมาก
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
美術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์
美人[びじん, bijin] คนสวย
ビヂオ[びぢお, bidio, bijio , bidio] (n ) วีดีโอเทป, เครื่องเล่นวีดีโอ
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล
屏風[びょうぶ, byoubu] (n ) ฉากกั้นห้อง ฉากกันลม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bipolarbipolar [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
bis zur Grenze der Belastbarkeitto breaking point [Add to Longdo]
Bikiniunterteil {n}bikini bottom [Add to Longdo]
Biene {f}cootie [Add to Longdo]
Biofilter {m}bio filter [Add to Longdo]
Bias {n}; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
Biathlon {n} [sport]biathlon [Add to Longdo]
Bibel {f}bible [Add to Longdo]
Bibelerklärung {f}exegesis [Add to Longdo]
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier {n}bible paper [Add to Longdo]
Bibelspruch {m} | Bibelsprüche {pl}verse from the Bible | verses from the Bible [Add to Longdo]
Biberhut {m}; Kastorhut {m}beaver [Add to Longdo]
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]
Bibliograph {m}bibliographer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
お結び;御結び[おむすび, omusubi] (n) rice ball [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
ルビ[るび, rubi] ruby [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] identifier reference list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[び, bi] WINZIG, GERINGFUEGIG, LEICHT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deuto- \Deu"to-\or Deut- \Deut-\ (d[=u]t-)[Contr. from Gr.
   dey`teros second.] (Chem.)
   A prefix which formerly properly indicated the second in a
   regular series of compound in the series, and not to its
   composition, but which is now generally employed in the same
   sense as {bi-} or {di-}, although little used.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bi- \Bi-\ [L. bis twice, which in composition drops the -s, akin
   to E. two. See {Bis-}, {Two}, and cf. {Di-}, {Dis-}.]
   [1913 Webster]
   1. In most branches of science bi- in composition denotes
    two, twice, or doubly; as, bidentate, two-toothed;
    biternate, doubly ternate, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) In the composition of chemical names bi- denotes
    two atoms, parts, or equivalents of that constituent to
    the name of which it is prefixed, to one of the other
    component, or that such constituent is present in double
    the ordinary proportion; as, bichromate, bisulphide. Be-
    and di- are often used interchangeably.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bi
   n 1: a heavy brittle diamagnetic trivalent metallic element
      (resembles arsenic and antimony chemically); usually
      recovered as a by-product from ores of other metals [syn:
      {bismuth}, {Bi}, {atomic number 83}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 BI
  //
 
   Common written abbreviation for {Breidbart Index}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BI
     Breidbart-Index (Usenet, ECP, EMP)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bi
   bee
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bi
   bee
   at; beside; by; near; nearby; near to; next to
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 succubus
 
 1. (çoğ.), -bi, -buses) ifrit, şeytan
 2. (mit.) geceleyin kadın şeklinde erkeklerin rüyasına girip onlarla cinsel münasebette bulunan dişi şeytan.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top