Search result for

bi

(236 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bi-, *bi*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
big (n ) ใหญ่

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

English-Thai: Longdo Dictionary
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
biologist(n) นักชีววิทยา
biologyชีววิทยา
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., S. biostatistics
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi[N] ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi[ADJ] ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
bi[PRF] มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
bi[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ
bib[N] ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, See also: ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, ที่กันเปี้อน
bib[N] ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bib[N] ส่วนของผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมหน้าอก, Syn. apron
bid[VI] เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
bid[VI] พยายามที่จะทำให้สำเร็จ, Syn. try, attempt
bid[V] ประมูล ให้ราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bi-abbr. สอง,คู่,ซ้ำ
biannual(ไบแอน'นวล) adj. มีทุก 2 ปี, Syn. semiannual -Conf. biennial
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
bib(บิบ) n. ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bible(ไบ'เบิล) n. พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: bible n. คัมภีร์ biblical adj. -Conf. bibles
biblical(บิบ'บิเคิล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์ศาสนาคริสต์, Syn. biblical
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliophile(บิบ'ลีอะฟิล,-ไฟล์) n. ผู้ชอบหนังสือ,ผู้ชอบสะสมหนังสือ, Syn. See also: bibliophilist,bibliophilism n. bibliophilistic adj. ชอบหนังสือ bibliophilic adj. ชอบหนังสือ, Syn. book lover
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
bib(n) ผ้าเอี๊ยม
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
bibliographer(n) บรรณารักษ์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias๑. ตั้งจุดทำงาน๒. การตั้งจุดทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [ดู partiality] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias voltageแรงดันไบแอส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bias-belted tire; bais-balted tyre; belted-bias tire; belted-bias tyre; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tire; cross-ply tyreยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biaxial-แกนคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bi-Polarมหาอำนาจสองขั้วหรือสองค่าย ในช่วง 40 ปี ของสงครามเย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 โลกแบ่งออกเป็นมหาอำนาจสองขั้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต [การทูต]
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Biasลำเอียง,ความเอียงเฉ,ความลำเอียง,อคติ,ความโน้มเอียง,การเอนเอียง [การแพทย์]
Bias tyreยางล้อชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยชั้นผ้าใบ (ply cord) ที่ทำจากไนลอนหลายๆ ชั้น วางทำมุมกับดอกยางประมาณ 30-45 องศา เพื่อให้ความแข็งแรงกับล้อยาง [เทคโนโลยียาง]
Bias, Control ofการควบคุมอคติ [การแพทย์]
Bias, Detectionอคติที่เกิดในขั้นตอนของการวัด [การแพทย์]
Bias, Expectationอคติเกิดจากการคาดหวัง [การแพทย์]
Bias, Interviewerอคติที่เกิดจากผู้เก็บข้อมูล [การแพทย์]
Bias, Negativeทางค่าต่ำ,ค่าต่ำกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Bias, Positiveด้านที่สูงกว่า,ค่าสูงกว่าค่าจริง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bi-polar (slang ) ผีเข้าผีออก,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
bicycle way (n) ทางจักรยาน
See also: S. bike way,cycleway,
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Bin (n ) บิน
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Big.อะไรน่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Birds.นก! Around the World in 80 Days (2004)
Bill?บิล? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
A bitch.นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Bite it.กัดสิ Atonement (2007)
Bill, stop.บิล... หยุด Last Resort (2008)
Bill!บิล! I Wish I Was the Moon (2011)
- Bill.- บิล Wild Bill (2011)
Bill.บิล The Sun (2013)
Billy.บิลลี่ III. (2014)
Bit.บิต. Hidden Figures (2016)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biA bat is no more a bird than a rat.
biA bat is no more a bird than a rat is.
biA bat is not a bird any more than a fish is.
biA bat is not a bird, but a mammal.
biA bicycle race was held in Nagoya last year.
biA bicycle will rust if you leave it in the rain.
biA big animal ran away from the zoo.
biA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
biA big bridge was built over the river.
biA big canoe was cutting through the water.
biA big car drew up and a tall lady got out.
biA big crowd gathered at the scene of the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบโอเทคโนโลยี[N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
ผู้ประมูล[N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
งานช้าง[N] big project, Syn. งานใหญ่, Thai definition: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ[N] bioreactor
สวนนก[N] bird park
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir

CMU English Pronouncing Dictionary
BI    B AY1
BIS    B IH1 S
BIL    B IH1 L
BID    B IH1 D
BIN    B IH1 N
BIC    B IH1 K
BIB    B IH1 B
BIO    B AY2 OW1
BIR    B ER1
BIG    B IH1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bi-    (j) - (b ai2 -)
bib    (v) (b i1 b)
bid    (v) (b i1 d)
big    (j) (b i1 g)
bin    (n) (b i1 n)
bit    (v) (b i1 t)
biz    (n) (b i1 z)
Bill    (n) (b i1 l)
bias    (v) (b ai1 @ s)
bibs    (v) (b i1 b z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[び, bi] (n) ควาืิืมงาม
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
ビール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n ) เบียร์
微小[びしょう, bishou] เล็กมาก
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
美術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์
美人[びじん, bijin] คนสวย
ビヂオ[びぢお, bidio, bijio , bidio] (n ) วีดีโอเทป, เครื่องเล่นวีดีโอ
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล
屏風[びょうぶ, byoubu] (n ) ฉากกั้นห้อง ฉากกันลม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

German-Thai: Longdo Dictionary
Bibel(n) |die, nur Sg.| คัมภีร์ไบเบิ้ล
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
bietenเสนอให้
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
bin, See also: sein
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Birne (slang ) หัว(สมอง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
bis zur Grenze der Belastbarkeitto breaking point [Add to Longdo]
Bikiniunterteil {n}bikini bottom [Add to Longdo]
Biofilter {m}bio filter [Add to Longdo]
Bias {n}; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
Biathlon {n} [sport]biathlon [Add to Longdo]
Bibel {f}bible [Add to Longdo]
Bibelerklärung {f}exegesis [Add to Longdo]
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier {n}bible paper [Add to Longdo]
Bibelspruch {m} | Bibelsprüche {pl}verse from the Bible | verses from the Bible [Add to Longdo]
Biberhut {m}; Kastorhut {m}beaver [Add to Longdo]
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]
Bibliograph {m}bibliographer [Add to Longdo]
Bibliophilie {f}bibliophily [Add to Longdo]
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
bien(adv) ดี (คล้ายกับคำว่า well ในภาษาอังกฤษ) เช่น Il travaille bien. เขาทำงานได้ดี, See also: A. mal,
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl [Add to Longdo]
丙三醇[bǐng sān chún, ㄅㄧㄥˇ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] glycerine; same as 甘油 [Add to Longdo]
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2 [Add to Longdo]
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, ] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026 [Add to Longdo]
丙型[bǐng xíng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] type C; type III; gamma- [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C [Add to Longdo]
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, ] propyl group C3H7- (chem.) [Add to Longdo]
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
両凸[りょうとつ, ryoutotsu] bikonvex [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
備考[びこう, bikou] Anmerkung [Add to Longdo]
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]
内海[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
内港[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
司書[ししょ, shisho] Bibliothekar [Add to Longdo]
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
図書館[としょかん, toshokan] Bibliothek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deuto- \Deu"to-\or Deut- \Deut-\ (d[=u]t-)[Contr. from Gr.
   dey`teros second.] (Chem.)
   A prefix which formerly properly indicated the second in a
   regular series of compound in the series, and not to its
   composition, but which is now generally employed in the same
   sense as {bi-} or {di-}, although little used.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bi- \Bi-\ [L. bis twice, which in composition drops the -s, akin
   to E. two. See {Bis-}, {Two}, and cf. {Di-}, {Dis-}.]
   [1913 Webster]
   1. In most branches of science bi- in composition denotes
    two, twice, or doubly; as, bidentate, two-toothed;
    biternate, doubly ternate, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) In the composition of chemical names bi- denotes
    two atoms, parts, or equivalents of that constituent to
    the name of which it is prefixed, to one of the other
    component, or that such constituent is present in double
    the ordinary proportion; as, bichromate, bisulphide. Be-
    and di- are often used interchangeably.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bi
   n 1: a heavy brittle diamagnetic trivalent metallic element
      (resembles arsenic and antimony chemically); usually
      recovered as a by-product from ores of other metals [syn:
      {bismuth}, {Bi}, {atomic number 83}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 BI
  //
 
   Common written abbreviation for {Breidbart Index}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BI
     Breidbart-Index (Usenet, ECP, EMP)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 succubus
 
 1. (çoğ.), -bi, -buses) ifrit, şeytan
 2. (mit.) geceleyin kadın şeklinde erkeklerin rüyasına girip onlarla cinsel münasebette bulunan dişi şeytan.
 
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bi
   bee
   at; beside; by; near; nearby; near to; next to
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bi
   bee
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top