Search result for

beyond

(88 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beyond-, *beyond*, beyon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beyond[ADV] ที่อยู่ไกลออกไป, See also: ยังไกลออกไป, Syn. further
beyond[PREP] ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), See also: มากกว่า
beyond[PREP] อยู่ทางนั้น, See also: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
beyond[N] ที่ที่อยู่ไกล, See also: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า
beyond[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม), Syn. apart from, Ant. including
beyond[PREP] ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), See also: หลัง
beyond words[IDM] เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
beyond measure[IDM] เกินกว่าจะวัดได้, See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
beyond the pale[IDM] นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
beyond one's ken[IDM] ยากจะรู้ได้, See also: เกินกว่าจะเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(adv) ถัดไป,นอกจาก
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beyond beliefเหลือเชื่อ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
beyond hopeสิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
There's a world beyond you.มีโลกกั้นระหว่างนาย Not Cancer (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
Guess she does have a life beyond her career.เดาว่าเธอคงมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากงานนะ Dying Changes Everything (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
Hurry, they will not follow us beyond the nebula.เร็วเข้า ถ้าผ่านเนบิวล่าไปแล้ว พวกเราก็รอด Shadow of Malevolence (2008)
Anything. But so far the remedy is beyond what I can achieve.ลุงก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกัน แต่ทว่าลุงยังหาหนทางที่จะรักษาไม่ได้เลย The Mark of Nimueh (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
But beyond the line of duty.แต่อย่าให้มันล้ำเส้นของหน้าที่ Excalibur (2008)
It will last long beyond the time of men.นับเป็นเวลายาวนานมากแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะกำเนินขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
Beyond what you see every week.ต่างจากสิ่งที่คุณได้ชมทุกๆอาทิตย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beyondA beautiful lake lay just beyond the forest.
beyondAbove and beyond this, he can read Hebrew.
beyondAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
beyondAt first the success to be beyond the reach of his hand.
beyondA vast plain extends beyond the river.
beyondBarbara's success is beyond question.
beyondBeyond that I cannot help you.
beyondBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
beyondBeyond this I know nothing.
beyondBeyond was the sea.
beyond"Did you possibly not notice until just now?" "Er, well ... it was just so beyond my imagination that ..."
beyondDon't go beyond the speed limit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดฝีมือ[ADV] beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
สุดวิสัย[ADJ] beyond one's capability, See also: beyond one's power, Example: อย่าไปโทษเขาเลย เพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ, Thai definition: ที่พ้นกำลังความสามารถ, ที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เกินคน[ADV] extremely, See also: beyond human's power, presumptuously, excessively, Example: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ, Thai definition: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
นอกเหนือ[PREP] beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
หนักมือ[ADV] heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay   FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthāo) EN: reach beyond the ankle   FR: arriver à la cheville
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus   FR: au-delà de
เหลือบ่ากว่าแรง[X] (leūabākwāraēng) EN: be beyond one's capacity ; be beyond one's ability/power ; be more than one can handle   
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEYOND    B IH0 AA1 N D
BEYOND    B IY2 AO1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beyond    (a) (b i1 y o1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
nach dem Todebeyond the veil [Add to Longdo]
über den Tod hinausbeyond the grave [Add to Longdo]
außer Zweifelbeyond question [Add to Longdo]
hoffnungslos {adj}beyond retrieval [Add to Longdo]
unglaublich; unglaubwürdigbeyond belief [Add to Longdo]
zweifellos; außer Zweifelbeyond doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
以遠[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, ] beyond the Great Wall [Add to Longdo]
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beyond \Be*yond"\, adv.
   Further away; at a distance; yonder.
   [1913 Webster]
 
      Lo, where beyond he lyeth languishing.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beyond \Be*yond"\, prep. [OE. biyonde, bi[yogh]eonde, AS.
   begeondan, prep. and adv.; pref. be- + geond yond, yonder.
   See {Yon}, {Yonder}.]
   1. On the further side of; in the same direction as, and
    further on or away than.
    [1913 Webster]
 
       Beyond that flaming hill.       --G. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. At a place or time not yet reached; before.
    [1913 Webster]
 
       A thing beyond us, even before our death. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Past, out of the reach or sphere of; further than; greater
    than; as, the patient was beyond medical aid; beyond one's
    strength.
    [1913 Webster]
 
   4. In a degree or amount exceeding or surpassing; proceeding
    to a greater degree than; above, as in dignity,
    excellence, or quality of any kind. "Beyond expectation."
    --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Beyond any of the great men of my country. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {Beyond sea}. (Law) See under {Sea}.
 
   {To go beyond}, to exceed in ingenuity, in research, or in
    anything else; hence, in a bed sense, to deceive or
    circumvent.
    [1913 Webster]
 
       That no man go beyond and defraud his brother in any
       matter.                --1 Thess. iv.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beyond
   adv 1: farther along in space or time or degree; "through the
       valley and beyond"; "to the eighth grade but not beyond";
       "will be influential in the 1990s and beyond"
   2: on the farther side from the observer; "a pond with a
     hayfield beyond"
   3: in addition; "agreed to provide essentials but nothing
     beyond"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top