Search result for

betroth

(59 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betroth-, *betroth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betroth[VT] หมั้น, See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. engage
betrothal[N] การหมั้นหมาย, Syn. engagement
betrothed[ADJ] ซึ่งหมั้นหมาย, Syn. engaged
betroth to[PHRV] สัญญาที่จะแต่งงานกับ, See also: หมั้นไว้กับ, Syn. engage to, promise to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betroth(บิทรอธ') vt. รับหมั้นกับ,หมั้น, Syn. affiance
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged

English-Thai: Nontri Dictionary
betroth(vt) หมั้น
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
betrothalการหมั้น [ดู engagement] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ดู engagement to marry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothal agreementสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Betrothalการหมั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Well, he's betrothed.- แต่ว่าเขาหมั้นหมายแล้วนะ The Other Boleyn Girl (2008)
- Betrothed is not married.- แต่ก็ยังไม่ได้สมรสแล้วซะหน่อย The Other Boleyn Girl (2008)
She has petitioned the king demanding a divorce from her husband on the grounds that his prior betrothal to you was actually consummated.นางร้องขอต่อพระราชา... .... ต้องการขอหย่า จากสามี จากเหตุว่า... The Other Boleyn Girl (2008)
Anyway, on the night of their betrothal, whom did she meet but a handsome young warrior, Diarmuid.อย่างไรก็ตาม ในคืนนั้น เธอพบกับนักรบรูปหล่อ ชื่อไดมัด Leap Year (2010)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Betrothed?อ่า การหมั้นหมาย Skin Deep (2012)
Your Grace, the Gods do indeed hold betrothal solemn, but your father, blessed be his memory, made this pact before the Starks revealed their falseness.ฝ่าบาท เป็นเรื่องจริง ที่ทวยเทพทรงจริงจังเรื่องการหมั้นหมาย แต่ทวยเทพทรงโปรด พระบิดาของท่าน Valar Morghulis (2012)
I'm here waiting for your betrothed.ผมมารอคู่หมั้นคุณ Penance (2012)
It's not that I'm dating someone, we were betrothed since we were young.เธอไม่ใช่แฟนของพี่ ทางบ้านหมั้นหมายพี่กับเธอเอาไว้ตั้งแต่พี่ยังเด็ก Episode #1.7 (2012)
My betrothed was furious.คู่หมั่นของ โมโหมาก Pilot, Part 2 (2013)
Were you and Luke formerly betrothed?คุณกับลุคเคยหมั้นหมายกันใช่มั้ยล่ะ Blood Moon (2013)
He's my ex. We weren't betrothed.เขาเป็นแฟนเก่าฉัน เราไม่เคยหมั้นกัน Blood Moon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betrothEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่หมั้นคู่หมาย[N] fiance/fiancee, See also: betrothed, Syn. คู่หมั้น, Example: คู่หมั้นคู่หมายของเขาสวยหยดย้อย, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, See also: fiancee (female), fiance (male), Syn. คู่หมั้นคู่หมาย, คู่หมาย, Example: คู่หมั้นของเขากำลังศึกษาต่อที่ต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, Example: คู่หมั้นของเขาสวยหยดย้อย, Count unit: คน, Thai definition: ชายและหญิงซึ่งเป็นคู่สัญญาหมั้น, Notes: (กฎหมาย)
ทองหมั้น[N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū māi) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betroth    (v) (b i1 t r ou1 dh)
betroths    (v) (b i1 t r ou1 dh z)
betrothal    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l)
betrothed    (v) (b i1 t r ou1 dh d)
betrothals    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l z)
betrotheds    (n) (b i1 t r ou1 dh d z)
betrothing    (v) (b i1 t r ou1 dh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
結納金[ゆいのうきん, yuinoukin] (n) betrothal money [Add to Longdo]
結納品[ゆいのうひん, yuinouhin] (n) (See 結納金) betrothal gift [Add to Longdo]
御袴料[おんはかまりょう, onhakamaryou] (n) (See 御帯料) betrothal money given from woman to man [Add to Longdo]
御帯料[おんおびりょう, on'obiryou] (n) (See 御袴料) betrothal money given from man to woman [Add to Longdo]
婚約[こんやく, konyaku] (n,vs,adj-no) engagement; betrothal; (P) [Add to Longdo]
長熨斗[ながのし, naganoshi] (n) stretched dried abalone (used as a betrothal gift) [Add to Longdo]
納采[のうさい, nousai] (n) betrothal gift [Add to Longdo]
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] betrothal gift; bride-price [Add to Longdo]
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, ] betrothed; engage (teacher); hire [Add to Longdo]
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] betrothal gift [Add to Longdo]
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, / ] betrothed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betroth \Be*troth"\, v. t. [imp. & p. p. {Betrothed}; p. pr. &
   vb. n. {Betrothing}.] [Pref. be- + troth, i. e., truth. See
   {Truth}.]
   1. To contract to any one for a marriage; to engage or
    promise in order to marriage; to affiance; -- used esp. of
    a woman.
    [1913 Webster]
 
       He, in the first flower of my freshest age,
       Betrothed me unto the only heir.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Ay, and we are betrothed.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To promise to take (as a future spouse); to plight one's
    troth to.
    [1913 Webster]
 
       What man is there that hath betrothed a wife, and
       hath not taken her?          --Deut. xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. To nominate to a bishopric, in order to consecration.
    --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betroth
   v 1: give to in marriage [syn: {betroth}, {engage}, {affiance},
      {plight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top