Search result for

bestowed

(30 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestowed-, *bestowed*, bestow, bestowe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The reason I bestowed such a crucial position upon you... is because something else requires my attention.เหตุผลที่ข้าให้ตำแหน่งสำคัญนี้กับเจ้า... ก็เพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ข้าต้องดูแล The Kingdom of the Winds (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
This is the same helplessness you bestowed onto others.ตอนนี้ คุณรุ้สึกหมดหนทาง Saw VI (2009)
And I will grant you the same mercy that the Church and the barons of this country bestowed unto me.ข้าจะให้ความเมตตาแบบเดียวกับที่พวกเจ้าและเหล่าขุนนางเคยให้ไว้ Ironclad (2011)
God's will bestowed it unto me, the Pope blesses it to me, and this castle belongs to me!พระเจ้าก็ให้พรข้า โปปก็ให้พรข้า ปราสาทนั่นก็เป็นของข้า Ironclad (2011)
Bathed and fluffed All pleasures bestowedความสุขที่พวกเขาครอบคลุม ฉัน Happy Feet Two (2011)
Bless us, Lord, for these gifts we're about to receive, and for those gifts you've bestowed upon us.ข้าแต่พระเจ้า ข้าขอขอบคุณสำหรับของขวัญที่เราได้รับมา และสำหรับของขวัญที่ท่านได้ประทานให้แก่เรา She's Not There (2011)
Since you revolutionaries have bestowed such an honor on me,เพราะคณะปฏิวัติอย่างพวกนาย ได้ให้เกียรติกับฉันมาก 1911 (2011)
The coffin His Majesty bestowed is to arrive today, but...โลงศพที่ฝ่าบาทพระราชทาน ควรจะมาถึงวันนี้ แต่ว่า... Tree with Deep Roots (2011)
It was inside the coffin bestowed by the King.มันอยู่ในโลงศพที่ฝ่าบาททรงพระราชทาน Tree with Deep Roots (2011)
The Collins family took you in, bestowed their sacred trust upon you.- แต่เจ้ากลับทรยศเรา - ฉันขอโทษ Dark Shadows (2012)
O Mother, for the gift you have bestowed upon me.โอ้ พระมารดา เพื่อตอบแทนสิ่งที่ท่าน มอบให้แก่ข้า Save Yourself (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestowedHe bestowed a large amount of money on the institute.
bestowedShe bestowed a gift on me.
bestowedThe college bestowed an honorary degree on him.
bestowedThe committee bestowed a medal on him.
bestowedThe manager bestowed a trophy on him.
bestowedThey bestowed several gifts on the royal visitors.

CMU English Pronouncing Dictionary
BESTOWED    B AH0 S T OW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestowed    (v) (b i1 s t ou1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.) [Add to Longdo]
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner) [Add to Longdo]
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed [Add to Longdo]
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured [Add to Longdo]
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc. [Add to Longdo]
様様;様々[さまさま, samasama] (suf) (1) our gracious (Queen); honorific that attaches to name of a person or thing that has bestowed grace or favour upon you; (n) (2) agreeable condition [Add to Longdo]
利生[りしょう, rishou] (n) (obsc) {Buddh} blessings bestowed by the Buddha on all living creatures [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, ] bestowed kindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestow \Be*stow"\, v. t. [imp. & p. p. {Bestowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bestowing}.] [OE. bestowen; pref. be- + stow a place. See
   {Stow}.]
   1. To lay up in store; to deposit for safe keeping; to stow;
    to place; to put. "He bestowed it in a pouch." --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
       See that the women are bestowed in safety. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to apply; to devote, as time or strength in some
    occupation.
    [1913 Webster]
 
   3. To expend, as money. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To give or confer; to impart; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Empire is on us bestowed.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though I bestow all my goods to feed the poor. --1
                          Cor. xiii. 3.
    [1913 Webster]
 
   5. To give in marriage.
    [1913 Webster]
 
       I could have bestowed her upon a fine gentleman.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   6. To demean; to conduct; to behave; -- followed by a
    reflexive pronoun. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How might we see Falstaff bestow himself to-night in
       his true colors, and not ourselves be seen ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give; grant; present; confer; accord.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top