Search result for

besonderes

(112 entries)
(1.5451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besonderes-, *besonderes*, besondere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besonderes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besonderes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sound of the milk bottles rattling and little cream bottles jiggling. Boy, it was something. But he couldn't see me for dust.Das Geräusch klappender Milchflaschen und klirrender Sahnefläschchen war schon etwas Besonderes, aber er bemerkte mich nicht. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
And you're satisfied, I hope?Sie sind eine besondere Frau. Witness for the Prosecution (1957)
"I believe all our difficulties may be ended."Es ist etwas Besonderes passiert." Witness for the Prosecution (1957)
"My beloved Max, an extraordinary thing has happened.""Mein geliebter Max!" "Etwas Besonderes ist passiert. Witness for the Prosecution (1957)
Especially tonight.Heute Abend ganz besonders. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I was intending... to tell you about my rather peculiar occupation.Ich wollte Ihnen... sagen, dass ich einen etwas besonderen Beruf habe. L'étrange Monsieur Steve (1957)
It's a very special tree.Mit dem Wunderbäumchen hat es eine besondere Bewandtnis. The Singing Ringing Tree (1957)
My dear, you're ever so kind but not very intelligent.Mein Lieber, Sie sind sehr nett, aber nicht besonders klug. Montparnasse 19 (1958)
Yes, but this critic is a very intelligent man.Ja, aber dieser Kritiker ist besonders klug. Montparnasse 19 (1958)
That's a rather common felony, but it would do.Nichts Besonderes, aber das reicht. The Night Heaven Fell (1958)
Not very.Nicht besonders. Inspector Maigret (1958)
You must keep in mind that the game we're hunting is no ordinary prey.Wir haben es mit einer besonderen Spezies zu tun. Inspector Maigret (1958)
I can tell you're particular.Sie sind was Besonderes. Disappearing Trick (1958)
And as the years went by, she became more and more absorbed by the little girl more and more distressed by the way she was being brought up.Sie interessierte sich von Jahr zu Jahr mehr für die Kleine, besonders für die Erziehung. Little White Frock (1958)
I realize it isn't much but the lions are a great deal cheaper than the string quartet we had last year.Ich weiß, das ist nichts Besonderes, aber die Löwen sind wesentlich billiger, als das Streicherquartett, das wir letztes Jahr hier hatten. Together (1958)
Above all I must ask Aunt to keep her trap shut.Besonders muss ich Tante bitten, ihre Klappe zu halten. The Magician (1958)
- But I have something special, not so?- Natürlich. - Aber ich hab etwas Besonderes, oder? The Magician (1958)
Especially beautiful, hot-blooded women with instincts.Besonders schöne, heißblütige Frauen mit Instinkt. The Magician (1958)
Especially in my belly.Besonders im Bauch. The Magician (1958)
It's a special thing a face like that.So ein Gesicht ist etwas Besonderes. The Magician (1958)
- Mostly of you.- Besonders vor Ihnen. The Magician (1958)
"...and after the autopsy have not found any physiological peculiarities" "or abnormalities and must class the phenomenon that appeared" "in connection with said Vogler as temporary and therefore meaningless.""...und da die Autopsie keinerlei physiologischen Besonderheiten... "oder Anomalien vorwies, werden die mit Vogler verbundenen Vorfälle... "als vorübergehend und somit bedeutungslos klassifiziert... The Magician (1958)
I don't bear grudges, but I have a good memory, especially for faces.Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts, besonders Gesichter. The Magician (1958)
It's nothing, really.Nichts Besonderes. Bell Book and Candle (1958)
I've always lived for, and by, the special not the ordinary.Ich lebte immer für und durch das Besondere, nie das Gewöhnliche. Bell Book and Candle (1958)
I sure do like your hat.Ihr Hut gefällt mir ganz besonders. The Big Country (1958)
She looked particularly attractive.Sie sah ganz besonders attraktiv aus. Bonjour Tristesse (1958)
You look particularly lovely tonight.Du siehst heute ganz besonders schön aus. Bonjour Tristesse (1958)
Particularly if he's a vain, silly man.Besonders, wenn er ein eitler, dummer Mann ist. Bonjour Tristesse (1958)
I guess I haven't been much of a father.Ich war kein besonders guter Vater. The Bravados (1958)
There's nothing special about a house.Ein Haus ist nichts Besonderes. The Buccaneer (1958)
Yeah, and UP and thanks to your professional legal advice, every other P.Besonders, da du es ihr gemeldet hast...! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Especially to him.Er merkt es besonders. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
The reason why he buys everything he can, is because of a crazy hope that one of the things he buys will be life everlasting which it never can be.Es kauft aus einem ganz besonderen Grund. Es hofft, die Dinge machen es unsterblich. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Yeah, and UP and thanks to your professional legal advice, every other P.Ja, und die UP... Besonders, da du es ihr gemeldet hast...! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Especially to him.Er merkt es besonders. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
The reason why he buys everything he can, is because of a crazy hope that one of the things he buys will be life everlasting which it never can be.Es kauft aus einem ganz besonderen Grund. Es hofft, die Dinge machen es unsterblich. Was niemals geschieht. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Especially one so young as you.Besonders als Kind. It Happened in Broad Daylight (1958)
And the Kasperle puppet, which seems particularly absurd.Und der Kasperle. Der kommt mir besonders absurd vor. It Happened in Broad Daylight (1958)
Very special pardon, Officer!Ein besonderes Pardon, Herr Macht! Eve Wants to Sleep (1958)
- But it... Did it look any different?- Aber... sah sie irgendwie besonders aus? The Fly (1958)
It's about one in particular.Es geht um ein ganz besonderes. Gigi (1958)
Especially you, dear Gaston.Besonders Sie, mein lieber Gaston. Gigi (1958)
Not only gay and beautiful, but in one thing unique:Klar, ausgelassen und bezaubernd, aber eines ist besonders bemerkenswert: Gigi (1958)
She's special.Sie ist etwas Besonderes. Gigi (1958)
When you speak to Gigi, be sure and stress...Wenn du mit Gigi sprichst, erklär ihr besonders... Gigi (1958)
Especially to the casino.Besonders aufs Casino. Gigi (1958)
Especially if it will help break down the social barriers between capital and labour.Besonders, wenn es hilft, die sozialen Barrieren zwischen Kapital und Arbeit niederzureißen. Houseboat (1958)
- Especially.- Besonders dann. Houseboat (1958)
We were only going to have tea and then go to the movies.- Wir haben nichts Besonderes vor. Nur Tee trinken und ins Kino gehen. Indiscreet (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan , See also: besonders, besondere
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders
Besonderheit(n) |die, pl. Besonderheiten| สิ่งพิเศษ เช่น Eine norddeutsche Besonderheit ist der Gulfhof, der sich aus quaderförmigen Einheiten zusammensetzt., See also: S. besonderes Merkmal, Spezialität

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anomalie {f}; Unregelmäßigkeit {f}; Besonderheit {f} | Anomalien {pl}anomaly | anomalies [Add to Longdo]
besondere Art der baulichen Nutzungspecific land-use type [Add to Longdo]
Aufwendung {f} | Aufwendungen {pl} | besondere Aufwendung {f} | notwendige Aufwendung {f}expenditure | expenditures | extraordinary expenditure | unvoidable expenditure [Add to Longdo]
nichts Besonderesnothing mind [Add to Longdo]
Besonderheit {f}distinctiveness [Add to Longdo]
Besonderheit {f} | Besonderheiten {pl}particularity | particularities [Add to Longdo]
Besonderheit {f}separability [Add to Longdo]
Besonderheit {f}; besonderes Merkmal; Spezialität {f} | Besonderheiten {pl}speciality | specialities [Add to Longdo]
Besonderheiten {pl}specifics [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
besondere Kennzeichenparticular characteristics [Add to Longdo]
Merkmal {n}; Eigenschaft {f}; Besonderheit {f} | Merkmale {pl}; Eigenschaften {pl}; Besonderheiten {pl} | technisches Merkmal | eine durchgängige Eigenschaft | hervortretende Eigenschaftfeature; particular feature | features | technical feature | a constant feature | salient feature [Add to Longdo]
besonderes Merkmal | sich dadurch auszeichnen, dass ...distinction | have the distinction of ... [Add to Longdo]
Schaden {m}; Havarie {f} | Schäden {pl} | Schaden regulieren | besondere Schädendamage | damages | to adjust a damage | special damages [Add to Longdo]
Spezielle {n}; Besonderheiten {pl}specials [Add to Longdo]
Vergnügen {n}; besondere Freude {f}treat [Add to Longdo]
Werbesonderangebot {n}advertised special [Add to Longdo]
auf Wunsch gegen besondere Berechnungoptional at extra cost [Add to Longdo]
apart; eigenartig; reizvoll; besonders {adj}individual [Add to Longdo]
(sich) besonders kirchlich bekleiden | bekleidend | bekleidet | bekleidetto vest | vesting | vested | vests [Add to Longdo]
besondererspecial [Add to Longdo]
besonderes; Sonder...; Spezial...; Extra...special [Add to Longdo]
besonders {adv}especially [Add to Longdo]
besondersextra [Add to Longdo]
besondersparticular [Add to Longdo]
besonders; insbesondere (insb.); ausdrücklich {adv}particularly [Add to Longdo]
besondersrespective [Add to Longdo]
besonders; eigenseveral [Add to Longdo]
besonders {adv}severally [Add to Longdo]
besonders {adv}specially [Add to Longdo]
besonders; speziell; extraspecial [Add to Longdo]
besonders; teilweiseparticulary [Add to Longdo]
besonders; namentlich {adv}especially [Add to Longdo]
eigentümlich; besonders; eigenartig; eigen {adj} | eigentümlicher; eigenartiger | am eigentümlichsten; am eigenartigstenpeculiar | more peculiar | most peculiar [Add to Longdo]
insbesonderein particular [Add to Longdo]
insbesondere im Hinblick aufparticularly with regard to [Add to Longdo]
nichts besonderesunexceptionable [Add to Longdo]
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to) [Add to Longdo]
spezifisch; gezielt; besonders; präzise {adj} | unspezifisch; nicht spezifisch {adj}specific | nonspecific; unspecific [Add to Longdo]
teilweise; insbesondere {adv}particularly [Add to Longdo]
Das ist nichts Besonderes.It's all in the day's work. [Add to Longdo]
Das ist nichts Besonderes.It's nothing to write home about. [Add to Longdo]
bes., bsd. : besondersesp. : especially [Add to Longdo]
i.b. : im besonderenin particular [Add to Longdo]
besonders vage (wilde) VermutungSWAG : super wild ass guess [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
[こと, koto] besonders, insbesondere [Add to Longdo]
殊に[ことに, kotoni] besonders, insbesondere [Add to Longdo]
[とく, toku] BESONDERS, SONDER- [Add to Longdo]
特典[とくてん, tokuten] besondere_Verguenstigung, Privileg [Add to Longdo]
特別[とくべつ, tokubetsu] besonders, Sonder-, Extra- [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] besondere_Erlaubnis, Patent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  besonderes [bəzɔndərəs]
     special
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  besonderes [bəzɔndərəs] (n) , s.(m )
     particular
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top