Search result for

berlegt

(67 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berlegt-, *berlegt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berlegt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berlegt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorely tempted to get her tap-dancing lessons and pack her off to Hollywood.Ich hab schon überlegt, ihr Stepptanz-Unterricht zu geben, und sie nach Hollywood zu schicken. The Kinfolk (1979)
- A bird? I've never thought about it.- Das habe ich mir noch nie überlegtThe Idol (1980)
You guys keep on thinking.Überlegt ruhig weiter. The Idol (1980)
Oh, well, I do hope that you have reconsidered teaching childbirth in the public school system.Ich hoffe, dass Sie sich die Sache mit dem Unterricht über Geburten anders überlegt haben. The Idol (1980)
Yeah, so did I, but she decided to go with someone else.Ich auch, aber sie hat es sich anders überlegtThe Inspiration (1980)
Mary Ellen, I'm afraid she's changed her mind.Mary Ellen, ich fürchte, sie hat es sich anders überlegtThe Inspiration (1980)
Yeah, so did I, but she decided to go with someone else.Ich auch, aber sie hat es sich anders überlegtThe Inspiration (1980)
Have you thought this over carefully?Hast du dir das gut überlegtThe Outrage: Part 1 (1980)
See, I decided I don't want a car.Ich habe mir überlegt, dass ich doch kein Auto will. The Outrage: Part 2 (1980)
I was just thinking how much money I'll save with a doctor in the family.ELIZABETH: Ich habe eben überlegt, wie viel ich spare, mit einer Ärztin als Schwester. The Pledge (1980)
See, I've been giving a great deal of thought to settling down in one place.Sehen Sie, ich habe lange überlegt, ob ich mich irgendwo häuslich niederlassen soll. The Travelling Man (1980)
You go up to your room and stay there until I figure out a sufficient punishment for that kind of behavior.Geh auf dein Zimmer, bis ich mir eine angemessene Strafe überlegt habe. The Unthinkable (1980)
- Sure hope he changes his mind.- Hoffentlich überlegt er es sich noch. The Valediction (1980)
I was hoping you'd changed your mind about that by now.Ich hatte gehofft, du hättest dir das noch mal überlegtThe Valediction (1980)
Yes, that'sa very good appointment.Staatsmännisch. Ja, ja, ja, ich habe es mir überlegt. Ich glaube der Mann wäre bestimmt... Jobs for the Boys (1980)
I was only talking to myself about the trouble one has nowadays to raise any money. And I was saying that he is a fortunate man who has ten thousand crowns in his house.Ich überlegte mir, wie schwer es heutzutage ist, Geld aufzutreiben und wie glücklich ein Mann mit 10000 Taler im Hause wäre, The Miser (1980)
I've been lying here thinking how I can get out of trouble.Ich lag da und überlegte mir, wie ich mich aus der Klemme ziehe. Oblomov (1980)
I suppose you've been sitting here all this time trying to figure out how to get me to a psychiatrist.Wahrscheinlich hast du dir ständig überlegt, wie du mich zu einem Psychiater kriegst. Altered States (1980)
I wanted a child, but... at the last minute I changed my mind.Ich wollte ein Kind, aber in letzter Sekunde hab ich's mir überlegtBad Timing (1980)
Only you guys gotta think of the damned things you wanted to do to a girl.Überlegt euch mal, was ihr mit den Mädels machen wollt. The Big Red One (1980)
- They finally made it.Sie haben es sich vielleicht anders überlegtHouse on the Edge of the Park (1980)
Give those back. I´ve changed my mind.Geben Sie mir bitte alles zurück, ich habe es mir anders überlegtThe Last Metro (1980)
Look, forget that address I just gave you.Ich... hab's mir anders überlegtDressed to Kill (1980)
The bounty hunter we ran into in Ord Mantell changed my mind.Wegen des Kopfgeldjägers auf Ord Mantell hab ich's mir anders überlegtStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And don't worry about Maria and the kids, 'cause I figured out a way to get some money for them.Mach dir keine Sorgen über Maria und die Kinder. Ich hab mir schon überlegt, wie sie zu Geld kommen. The Exterminator (1980)
Well, sir, they'd be off the scope but an educated guess would be around about here.- Nicht auf dem Schirm, Sir. Nach einer wohlüberlegten Vermutung irgendwo hier. The Final Countdown (1980)
You know, Pete, I was just thinking.Ich habe gerade überlegt, Pete. Herbie Goes Bananas (1980)
I don't know. Maybe she changed her mind.Sie hat es sich wohl anders überlegtNightmare City (1980)
He is young but very thoughtful, cunning.Er ist jung, aber er ist gerissen und handelt wohl überlegtKagemusha (1980)
Besides, Jesse might change his mind and he pays better wages than you do, Pinkerton man.Vielleicht überlegt Jesse sich's noch mal, er zahlt nämlich besser als Sie, The Long Riders (1980)
Have you really thought this over?Hast du es dir gut überlegtOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
We thought about that.Auch das haben wir uns überlegtOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Have you ever thought about my responsibilities?Hast du dir je überlegt, was meine Verantwortung hier ist? The Shining (1980)
You know, I've been thinking... and I'd rather just have your autograph.Ich hab's mir überlegt. Ich will lieber ein Autogramm von dir. Smokey and the Bandit II (1980)
Well, I was thinking about, should I change my movie?Ich überlegte gerade, ob ich meinen Film ändern sollte. Stardust Memories (1980)
You know, Lois, I was sort of thinking, later on I was just wondering what you wanted to do about the arrangements.Lois, ich habe mir überlegt, wenigstens später... Wie siehst du das mit den Vorkehrungen? Superman II (1980)
I've been up all night, trying to figure this out.Ich hab die ganze nacht überlegtUsed Cars (1980)
I changed my mind!Ich hab's mir anders überlegtffolkes (1980)
And when I look at you... In the meantime, I've thought everything over.Und wenn ich Dich so ansehe, inzwischen ... hab' ich mir alles überlegtEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
I was thinking of having you taken away, or getting a doctor.Ich hab mir schon überlegt, ob ich Sie abholen lasse oder den Doktor hole. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
But last night, Greiner changed his mind.Heute nacht hat der Greiner sich das aber anders überlegtEine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
I've been thinking things over, Reinhold, giving the matter some close thought yesterday and today.Ich hab' darüber nachgedacht, Reinhold. Ich hab richtig darüber nachgedacht. Ich hab' mir das überlegt, gestern und heute. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
I've been thinking about it all day. I want to sell newspapers.Ich hab mir das den ganzen Tag überlegt ich werde mit Zeitungen handeln. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Well, any ideas?Na, schon was überlegtWie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
It is an honorable estate, and one not to be entered into lightly or unadvisedly.Der Stand der Ehe ist ehrenhaft, man geht ihn nicht leichtfertig oder unüberlegt ein. The Heartache (1981)
- I guess I just wasn't thinking.- Ich habe einfach nicht überlegtThe Hot Rod (1981)
I'm thinking about heading north, working in one of them shipping yards.Ich habe überlegt, nach Norden zu gehen, und für eine Schiffswerft zu arbeiten. The Hot Rod (1981)
Listen, I've been thinking. You're broke, you need a place to stay.Hör zu, ich hab mir überlegt, du bist pleite und musst irgendwo wohnen. The Revel (1981)
Did you ever change your mind about the money?Habt ihr es euch noch mal überlegtThe Victims (1981)
Well, had you considered turning this into a restaurant or a little theater?Hast du dir vielleicht überlegt, das hier zu einem Restaurant oder einem kleinen Theater zu machen? The Whirlwind (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unüberlegtheit {f}injudiciousness [Add to Longdo]
gut durchdacht; wohl überlegtthoughtful [Add to Longdo]
erwägen; überlegen; berücksichtigen | erwägend; überlegend; berücksichtigend | erwägt; überlegt; berücksichtigt | erwägt | sich etw. reiflich überlegento consider | considering | considered | considers | to consider sth. carefully [Add to Longdo]
überlegen | überlegend | überlegt | überlegteto deliberate | deliberating | deliberates | deliberated [Add to Longdo]
überlegtecogitated [Add to Longdo]
überlegte sichbethought [Add to Longdo]
überlegte neureconsidered [Add to Longdo]
unbesonnen; unüberlegt; unklug {adj} | unbesonnener | am unbesonnenstenimprudent | more imprudent | most imprudent [Add to Longdo]
unüberlegt; unbedacht {adj}ill-considered [Add to Longdo]
unüberlegt {adv}imprudently [Add to Longdo]
unüberlegt {adv}inconsiderately [Add to Longdo]
unüberlegt {adj}injudicious [Add to Longdo]
unüberlegt {adv}injudiciously [Add to Longdo]
vorher überlegen | vorher überlegend | vorher überlegtto premeditate | premeditating | premeditated [Add to Longdo]
wahllos; willkürlich; unüberlegt {adj} | wahlloser | am wahllosestenindiscriminate | more indiscriminate | most indiscriminate [Add to Longdo]
wohlüberlegt {adv}deliberately [Add to Longdo]
wohlüberlegt; absichtlich {adv}deliberately [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top