Search result for

berlegen

(80 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berlegen-, *berlegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berlegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berlegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've just got to figure out how to steal it.Wir müssen uns nur überlegen, wie wir drankommen. The Warriors (1979)
I will show you how to dominate every opponent.Jetzt zeige ich euch, wie ihr jedem Gegner überlegen seid. The Incredible Kung Fu Master (1979)
They're not ordinary persons, no wonder they beat us.Die waren uns nur überlegen, weil es keine gewöhnlichen Menschen sind. Knockabout (1979)
Well, he intends to advance Earth's technology today by introducing superior weaponry far in the past.Er hofft, die bestehende Technologie zu erhöhen, indem er überlegene Waffen in der Vergangenheit einführt. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I would like to see the faces of our friends, the Americans, the first time they engage the new Luftwaffe.Dann sind die Amis mit ihrer Luftüberlegenheit am Ende. Und wir können wieder stolz sein auf unsere neue Luftwaffe. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Well, he intends to advance Earth's technology today by introducing superior weaponry far in the past.Xavier will die heutige Technologie erneuern, indem er in der Vergangenheit überlegene Waffen einführt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Imagine a fugitive from another world living amongst you with superior knowledge.Stellen sie sich einen Flüchtling aus einer überlegenen Kultur vor, der unter ihnen lebt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
You see, Captain, flying straight at a Cylon base ship, outnumbered 100-to-1,Sehen Sie, Captain, für einen Einsatz gegen ein Zylonenbasisschiff das der Staffel überlegen ist, Space Croppers (1980)
Consider this.Überlegen sie doch. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Now, you just stay put while Verdie and me figure out what to do next.Bleib einfach hier, während Verdie und ich uns den nächsten Schritt überlegenThe Outrage: Part 2 (1980)
Well, Rose maybe if we had Jeffrey deliver all this and stack it over at Ike's he'd think twice about breaking the law again.Tja, Rose... wenn wir Jeffrey den ganzen Haufen rüber zu Ike karren lassen, wird er es sich überlegen, noch einmal etwas auszufressen. The Prodigals (1980)
But think how he cares for you, and so does Serena.Überlegen Sie nur, wie wichtig Sie für ihn sind und für Serena auch. The Travelling Man (1980)
Helping me to figure out what to do with all these pine cones. [LAUGHING]Hilf mir, zu überlegen, was wir mit den Tannenzapfen machen! The Unthinkable (1980)
Me and Daddy are trying to decide what color I should paint my car.Daddy und ich überlegen, wie ich meinen Wagen lackieren soll. The Valediction (1980)
If you were to put it like that,they might...Ein Skandal. Wenn Sie es so formulieren, werden die sich es überlegen und werden es vielleicht... Jobs for the Boys (1980)
What are we going to do?Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun. The Writing on the Wall (1980)
- What did he say? - What we think about it.- Wir überlegen es uns. Le guignolo (1980)
Sit down, we'll think about it.Nehmen Sie Platz, wir wollen uns es überlegenOblomov (1980)
Trying to figure what they're gonna do with a child killer like Tom Horn.Sie überlegen, was sie mit einem Kindermörder wie Tom Horn machen. Tom Horn (1980)
Beddoe's good, real good, but I'd have to give Wilson the edge.Beddoe ist gut, sehr gut, aber Wilson ist ihm überlegenAny Which Way You Can (1980)
How big an edge?Wie viel überlegenAny Which Way You Can (1980)
You must not hit anybodySchlag sie nicht. Du bist überlegenBattle Creek Brawl (1980)
To be superior One must be pureUm allen überlegen zu sein, muss man seinen Körper rein halten. Battle Creek Brawl (1980)
Could be usefulDa überlegen wir uns noch was. Battle Creek Brawl (1980)
So what you have to do, you have to fall back on superior firepower and superior intelligence.Also muss man zurückgreifen auf... überlegene Feuerkraft... und überlegene Intelligenz. Caddyshack (1980)
Don't you ever think what the hell you're saying?Kannst du nicht mal Luft holen und überlegen, was du sagst? Coal Miner's Daughter (1980)
Yet he is superior in intelligence."und obwohl er seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann," "verfügt er über einen überlegenen Intellekt," The Elephant Man (1980)
No, I'm not gonna change my mind about this.Nein, ich werde es mir nicht anders überlegenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
If you only knew the power of the dark side.Du ahnst nicht, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht gibt. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Let me think a moment.- Lassen Sie mich überlegenFlash Gordon (1980)
It's a 12-mile walk to Chaclayo, so make up your mind.Das sind 1 2 Meilen zu Fuß. Überlegen Sie es sich! Herbie Goes Bananas (1980)
Where?Wohin muss ich mir überlegenLoulou (1980)
Now think about it.- Überlegen Sie doch mal. Prom Night (1980)
He's got you by the balls, you're outpointed.Er ist punktemäßig überlegenRaging Bull (1980)
I'll get Ira. We'll talk it over, and decide what to do.Ich hole Ira, wir reden und überlegen, was zu tun ist. Seems Like Old Times (1980)
And I just need a chance to think things over.Ich will erst alles in Ruhe überlegenThe Shining (1980)
You've had your whole fucking life to think things over!Du hattest in deinem Drecksleben Zeit genug zu überlegenThe Shining (1980)
Somewhat more resourceful.Ihr Einfallsreichtum ist dem Ihrigen um einiges überlegenThe Shining (1980)
I think we have to think about it.Ich denke, wir sollten es uns gut überlegenStardust Memories (1980)
I'll think of something.Ich werd's mir überlegenUsed Cars (1980)
I'll have to think about it.Das muss ich mir noch mal überlegenUsed Cars (1980)
You must reconsider, Kramer, don't you realise?Sie müssen es sich noch mal überlegen, sehen Sie das denn nicht ein? ffolkes (1980)
Imagine a hundred of those eggs scattered around New York's sewers.Überlegen Sie es sich doch, wenn 500 Eier in der New Yorker Kanalisation hochgehen, Contamination (1980)
A superior being is speaking to you through me.Ein überlegenes Wesen spricht durch mich. Contamination (1980)
No, he's not that superior.Nein, er ist nicht so überlegenContamination (1980)
Just think it over.Nur überlegenEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Think it over.Sie überlegen sich es einfach noch mal. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
I don't know. I'll think it over.Na, ich weiss nicht ... ich werd' mir das nochmal überlegenEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Let me think.Lass mich überlegenThe Prodigal Daughter (1981)
You won't reconsider?- Sie werden sich's nicht noch mal überlegenThe Phenom (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bei reiflichem Überlegenon second thought [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}mastery [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}predominance [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}preeminence [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}supremacy [Add to Longdo]
Überlegenheit {f} | Überlegenheiten {pl}transcendence | transcendences [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}; Übermacht {f} | Überlegenheiten {pl}; Übermächte {pl}superiority | superiorities [Add to Longdo]
seine Überlegenheit verlierento lose one's edge [Add to Longdo]
Vorteil {m} | Vorteile {pl}; Überlegenheit {f}advantage | advantages [Add to Longdo]
allen überlegen seinto be second to none [Add to Longdo]
daraufsetzen; darübersetzen; darüberlegento superimpose [Add to Longdo]
erwägen; überlegen; berücksichtigen | erwägend; überlegend; berücksichtigend | erwägt; überlegt; berücksichtigt | erwägt | sich etw. reiflich überlegento consider | considering | considered | considers | to consider sth. carefully [Add to Longdo]
haushoch überlegenvast superior [Add to Longdo]
etw. hin und her überlegento turn sth. over in one's mind [Add to Longdo]
neu überlegen | neu überdenkendto reconsider | reconsidering [Add to Longdo]
überlegen | überlegend | überlegt | überlegteto deliberate | deliberating | deliberates | deliberated [Add to Longdo]
überlegen; abwägento ponder [Add to Longdo]
überlegen; schlussfolgern; logisch denken | überlegend; schlussfolgernd; logisch denkendto reason | reasoning [Add to Longdo]
überlegen; beherrschend; vorherrschend {adj}predominant [Add to Longdo]
überlegen seinto have the edge on ... [Add to Longdo]
überlegendcogitating [Add to Longdo]
übertreffen; zahlenmäßig überlegen sein | zahlenmäßig überlegen | ist zahlenmäßig überlegen | war zahlenmäßig überlegento outnumber | outnumbering | outnumbers | outnumbered [Add to Longdo]
unüberlegendunreflective [Add to Longdo]
vorher überlegen | vorher überlegend | vorher überlegtto premeditate | premeditating | premeditated [Add to Longdo]
weit überlegenoutclassing [Add to Longdo]
Ich werde es mir überlegen.I'll think it over. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優勢[ゆうせい, yuusei] Uebermacht, Ueberlegenheit [Add to Longdo]
卓越[たくえつ, takuetsu] vortrefflich_sein, ueberlegen_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top