Search result for

benevolence

(29 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benevolence-, *benevolence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolence[N] ความเมตตากรุณา, See also: คุณงามความดี, ความใจดี, Syn. generosity, Ant. stinginess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And so we throw him back into the sea, to swim where he naturally swims to learn what he naturally learns and see how long he remembers my benevolence.เราเพิ่งปล่อยปลาลงสู่ทะเล ให้มันว่ายอย่างอิสระ เรียนรู้ตามธรรมชาติ ดูสิว่าเขาจะจำบุญคุณเราได้นานแค่ไหน Body of Lies (2008)
The others think that maybe the aliens discovered them and returned them to us as an act of benevolence.คนอื่นๆคิดว่า บางทีเอเลี่ยนอาจจะค้นพบพวกเขา และส่งพวกเขากลับมาหาพวกเรา ซึ่งแสดงถึงความเมตตากรุณา Visitation (2010)
I'm saying what I need isn't an immature department store president's misguided acts of benevolence.สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ เจ้าของห้างสรรพสินค้าวัยหนุ่ม ที่ทำให้คุณมีแต่ความสุข Episode #1.3 (2010)
You are the quintessence of the benevolence.เจ้าทำยานี้ขึ้นมาหรอ? ครับ The Sorcerer and the White Snake (2011)
Where is all your great benevolence now?ความรักที่เราเคยมี มันไม่จริงอย่างงั้นหรอ? The Sorcerer and the White Snake (2011)
Would you care to see what your benevolence has produced?คุณสนใจอยากจะเห็นหน่อยไหมว่า ความเมตตาของคุณสร้างอะไรขึ้นมา The Origins of Monstrosity (2012)
This face he showed the world, this face of sanity and benevolence, that was his real mask.รูปลักษณ์ที่เขาแสดงให้โลกเห็น รูปลักษณ์แห่งจิตปกติและความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นหน้ากากที่แท้จริงของเขา Madness Ends (2013)
Miss Elizabeth's benevolence knows no bounds.คุณอลิซาเบธก็มีเสน่ห์อย่างนี้เสมอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี[N] kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEVOLENCE    B AH0 N EH1 V AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benevolence    (n) (b i1 n e1 v @ l @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings [Add to Longdo]
慈心[じしん, jishin] (n) benevolence; mercy [Add to Longdo]
慈善心[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
慈悲心[じひしん, jihishin] (n) benevolence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩德[ēn dé, ㄣ ㄉㄜˊ, ] benevolence; favor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benevolence \Be*nev"o*lence\, n. [OF. benevolence, L.
   benevolentia. See {Benevolent}.]
   1. The disposition to do good; good will; charitableness;
    love of mankind, accompanied with a desire to promote
    their happiness.
    [1913 Webster]
 
       The wakeful benevolence of the gospel. --Chalmers.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of kindness; good done; charity given.
    [1913 Webster]
 
   3. A species of compulsory contribution or tax, which has
    sometimes been illegally exacted by arbitrary kings of
    England, and falsely represented as a gratuity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Benevolence}, {Beneficence}, {Munificence}.
 
   Usage: Benevolence marks a disposition made up of a choice
      and desire for the happiness of others. Beneficence
      marks the working of this disposition in dispensing
      good on a somewhat broad scale. Munificence shows the
      same disposition, but acting on a still broader scale,
      in conferring gifts and favors. These are not
      necessarily confined to objects of immediate utility.
      One may show his munificence in presents of pictures
      or jewelry, but this would not be beneficence.
      Benevolence of heart; beneficence of life; munificence
      in the encouragement of letters.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benevolence
   n 1: disposition to do good [ant: {malevolence}, {malignity}]
   2: an inclination to do kind or charitable acts
   3: an act intending or showing kindness and good will [syn:
     {benevolence}, {benefaction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top