Search result for

below

(66 entries)
(0.0896 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -below-, *below*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
below[ADV] อยู่ตอนใต้
below[ADV] อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ, Syn. beneath, under, Ant. atop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's below?ที่พื้นมีอะไรบ้าง The Great Dictator (1940)
Now get below and get them crates ready.ขณะนี้ได้รับด้านล่างและได้รับ มันพร้อมลัง Pinocchio (1940)
Look out below!มองออกไปด้านล่าง! Pinocchio (1940)
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง The Old Man and the Sea (1958)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
"... from below and above.♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ Blazing Saddles (1974)
"From below and above. Can't you see she's sick?♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ ♪ ไม่เห็นรึว่าเธอเซ็ง ♪ Blazing Saddles (1974)
Everything below the waist is kaput!ทุกอย่างใต้เอวย่อมสึกหรอ Blazing Saddles (1974)
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belowAll you have to do is fill the blanks below.
belowAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
belowCan you see something red down below?
belowHe looked down at the valley below.
belowHis comment hit below the belt.
belowHis work is below average.
belowI feel below par.
belowI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
belowInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
belowIt is ten degrees below zero now.
belowIt's below her to say such a thing.
belowIt was below zero this morning, but I cycled to school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านล่าง[ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง, Example: ตัวจับสัญญาณจะติดอยู่ทางด้านล่างของบันไดเลื่อน, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: อยู่ในที่ต่ำกว่าหรืออยู่ในส่วนท้าย, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง[ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ต่ำกว่า[V] lower, See also: below, less than, Syn. น้อยกว่า, Ant. สูงกว่า, Example: ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kwā rākhā thun) EN: sell below cost price   
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery   
ใต้[X] (tāi) EN: under ; beneath ; below   FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ต่ำ[X] (tam) EN: below ; under   FR: en dessous de ; sous ; de moins de
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than   FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de

CMU English Pronouncing Dictionary
BELOW    B AH0 L OW1
BELOW    B IY0 L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
below    (a) (b i1 l ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.] [Add to Longdo]
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
コンマ以下[コンマいか, konma ika] (exp) below the decimal; of no account [Add to Longdo]
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
以下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下に[しもに, shimoni] (adv) down; below; downward [Add to Longdo]
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below [Add to Longdo]
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following [Add to Longdo]
在﹍之下[zài zhī xià, ㄗㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] below [Add to Longdo]
零下[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] below zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Below \Be*low"\, prep. [Pref. be- by + low.]
   1. Under, or lower in place; beneath not so high; as, below
    the moon; below the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Inferior to in rank, excellence, dignity, value, amount,
    price, etc.; lower in quality. "One degree below kings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Unworthy of; unbefitting; beneath.
    [1913 Webster]
 
       They beheld, with a just loathing and disdain, . . .
       how below all history the persons and their actions
       were.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Who thinks no fact below his regard. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Underneath; under; beneath.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Below \Be*low"\, adv.
   1. In a lower place, with respect to any object; in a lower
    room; beneath.
    [1913 Webster]
 
       Lord Marmion waits below.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. On the earth, as opposed to the heavens.
    [1913 Webster]
 
       The fairest child of Jove below.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. In hell, or the regions of the dead.
    [1913 Webster]
 
       What business brought him to the realms below.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. In court or tribunal of inferior jurisdiction; as, at the
    trial below. --Wheaton.
    [1913 Webster]
 
   5. In some part or page following.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 below
   adv 1: in or to a place that is lower [syn: {below}, {at a lower
       place}, {to a lower place}, {beneath}] [ant: {above},
       {higher up}, {in a higher place}, {to a higher place}]
   2: at a later place; "see below" [ant: {above}, {supra}]
   3: (in writing) see below; "vide infra" [syn: {below}, {infra}]
   4: on a floor below; "the tenants live downstairs" [syn:
     {downstairs}, {down the stairs}, {on a lower floor}, {below}]
     [ant: {on a higher floor}, {up the stairs}, {upstairs}]
   5: further down; "see under for further discussion" [syn:
     {under}, {below}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top