Search result for

belongings

(47 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belongings-, *belongings*, belonging
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belongings[N] สมบัติส่วนตัว, Syn. possession

English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า The Moment of Truth (2008)
Fetch my belongings and bring them to Rochford.ตามคนของข้ามา และนำนี่ไปยังรอชฟอร์ด The Other Boleyn Girl (2008)
"You have two hours to collect your belongings and leave the premises."คุณมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่ The House Bunny (2008)
I need to see some Identification so I can sign over his personal belongings to you.ผมขอดูเอกสารหน่อย เพื่อเซ็นต์มอบของๆเขาให้คุณ Blow Out (2008)
You can tell everything about a person from their belongings. I thought you'd be better at this.คุณสามารถบอกทุกๆ อย่างเกี่ยวกับคนของพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Any of your belongings can be shipped to you.ข้าวของของคุณจะส่งไปทีหลัง Demonology (2009)
Just sign for your belongings, and you'll be free to go. Um, have you found Charlie?แค่เซ็นต์ชื่อของคุณ แล้วคุณก็ไปได้ Dude, Where's My Groom? (2009)
We just want to remind you that you need to collect all your belongingsเราแค่อยากเตือนคุณว่า คุณต้องถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดของคุณ The Eyes Have It (2009)
You need to clear out your personal belongings within the hour, Mrs. Scavo.คุณต้องเก็บข้าวของส่วนตัวให้เสร็จ ภายใน1ชม. คุณสกาโว Would I Think of Suicide? (2009)
There were some love letters hidden in her belongings.มีจดหมายรักซ่อนอยู่ในข้าวของของเธอ Postman to Heaven (2009)
- You illiterate crimp... Take their belongings.เอาข้าวของของพวกเขา 9 (2009)
-Actually, while you're here, maybe you and Natalie could discuss the matter of the personal belongings.เงียบ.. ไม่แก้ด้วย ไหนๆมาแล้ว คุยกันนาตาลีเลยเรื่องข้าวของๆคุณ Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongingsAre these all your belongings?
belongingsBe sure to take all your belongings with you.
belongingsBrian left his belongings behind.
belongingsI'd like to put my belongings away.
belongingsMay I leave my belongings on the bus?
belongingsPut your name on all your belongings.
belongingsThey are all my personal belongings.
belongingsThey robbed the man of all his belongings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ[N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ข้าวของสัมภาระ[N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings   FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
สิน-[pref.] (sin-) EN: property ; belongings ; money ; wealth   FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELONGINGS    B AH0 L AO1 NG IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belongings    (n) (b i1 l o1 ng i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale [Add to Longdo]
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.) [Add to Longdo]
手回り[てまわり, temawari] (n) at hand; personal effects or belongings [Add to Longdo]
手回り品[てまわりひん, temawarihin] (n) personal effects or belongings [Add to Longdo]
所持品[しょじひん, shojihin] (n) things at hand; personal belongings [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, ] belongings, #105,115 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belongings
   n 1: something owned; any tangible or intangible possession that
      is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a
      man of property"; [syn: {property}, {belongings},
      {holding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top