Search result for

belle

(68 entries)
(1.9344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belle-, *belle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belle[N] คนสวยที่สุดในที่นั้น
belles-letters[N] วรรณคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Belle.เบล Dark Hollow (2013)
Belle and Morrie are broke.เบลกับมอร์รี่ก็เจ๊งไปแล้ว Goodfellas (1990)
And this we just had to have made special. Go ahead, sit in it, Belle.และยังมีอะไรพิเศษอีกนะ เอาเลย ลองนั่งสิ เบลล์ Goodfellas (1990)
Let's pick up some Danishes for Belle.จะได้ซื้อแดนิชไปฝากเบลล์ Goodfellas (1990)
- Who is it? - It's Belle. Open up.ใครน่ะ นั่นเบลล์ เปิดประตู Goodfellas (1990)
It's Belle. Let me in.ฉันเบลล์ ขอเข้าไปหน่อย Goodfellas (1990)
- What'II I tell Belle? - Who gives a fuck?ฉันจะบอกเบลล์ว่าไง ใครสนล่ะ Goodfellas (1990)
Captain, may I present Christine Bellefort.ท่านนายกอง นี่คือคริสตีน เบลาฟอร์ต The Man in the Iron Mask (1998)
Belle...เบลล์ Pola X (1999)
Belle, I'm scared...เบลล์ ฉันกลัว Pola X (1999)
My poor Belle...เบลล์ที่น่าสงสารของฉัน Pola X (1999)
Belle!เบลล์! Pola X (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลยา[N] beautiful woman, See also: belle, Syn. กัลยาณี, นางงาม, Example: หล่อนงามพร้อมสมกับเป็นเบญจกัลยา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงาม
กัลยาณี[N] beautiful girl, See also: belle, Syn. กัลยา, นางงาม, หญิงงาม, Example: หมู่บ้านนี้มีกัลยาณีหลายคนพอจะส่งเข้าประกวดนางงามได้, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khayamūnføi) EN: litter ; trash ; waste   FR: poubelle [f]
คนสวย[n. exp.] (khon sūay) EN: belle ; beauty   FR: beauté [f] ; belle [f]
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLE    B EH1 L
BELLES    B EH1 L Z
BELLEW    B EH0 L UW1
BELLER    B EH1 L ER0
BELLEAU    B EH0 L OW1
BELLEVUE    B EH1 L V Y UW2
BELLEMARE    B EH2 L AH0 M EH1 R
BELLEROSE    B EH1 L ER0 AH0 Z
BELLEVILLE    B AH0 L V IH1 L
BELLEFEUILLE    B EH2 L AH0 F IY0 UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Belle    (n) (b e1 l)
belle    (n) (b e1 l)
belled    (v) (b e1 l d)
belles    (n) (b e1 l z)
belles-lettres    (n) - (b e2 l - l e1 t r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bellen {n}; Heulen {n}bay [Add to Longdo]
Bellen {n}bark [Add to Longdo]
Beller {m} | Beller {pl}barker | barkers [Add to Longdo]
Belletrist {m}; Belletristin {f}fiction writer [Add to Longdo]
Belletristik {f}; schöngeistige Literatur {f}(poetry and) fiction; belles lettres [Add to Longdo]
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Dorfschönheit {f}belle of the village [Add to Longdo]
Schönheit {f} | Schönheiten {pl}; Schönen {pl}belle | belles [Add to Longdo]
bellen | bellend | gebellt | bellt | bellteto bark | barking | barked | barks | barked [Add to Longdo]
bellen; heulen | bellend | gebellt | bellteto bay | baying | bayed | bayed [Add to Longdo]
Bellende Hunde beißen nicht. [übtr.]His bark is worse than his bite. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

Japanese-English: EDICT Dictionary
社交界の花[しゃこうかいのはな, shakoukainohana] (exp) belle of society; queen of high society [Add to Longdo]
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] (n) pure literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty [Add to Longdo]
文芸(P);文藝[ぶんげい, bungei] (n,adj-no) literature; art and literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]
文字盤[もじばん, mojiban] (n) dial (i.e. labelled face of a timepiece or other measuring device) [Add to Longdo]
名前付き[なまえつき, namaetsuki] (adj-f) {comp} named; labelled; labeled [Add to Longdo]
麗人[れいじん, reijin] (n) beautiful woman; beauty; belle [Add to Longdo]
烙印を押される[らくいんをおされる, rakuinwoosareru] (exp,v1) to be branded a ...; to be labelled a ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belle \Belle\ (b[e^]l), n. [F. belle, fem. of bel, beau,
   beautiful, fine. See {Beau}.]
   A young lady of superior beauty and attractions; a handsome
   lady, or one who attracts notice in society; a fair lady.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belle
   n 1: a young woman who is the most charming and beautiful of
      several rivals; "she was the belle of the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top