Search result for

belittle

(36 entries)
(0.0663 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belittle-, *belittle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belittle[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote

English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't want to belittle this guy.ฉันไม่อยากจะหักหน้าไอ้หมอนั่นหรอกนะ Primer (2004)
He's seen what I can do, yet he still belittles me.เค้าเคยเจอดีมาแล้ว, เค้ายังกล้าดูถูกผมอีกนะ Episode #2.7 (2008)
The leadership of our forces should never be belittledเป็นผู้นำคน อย่าทำตัวเหลวไหล Three Kingdoms (2008)
No, I... I don't mean to belittle your collection. I get it.ไม่ ไม่ได้จะดูถูกงานสะสมของคุณ ชั้นเข้าใจละ มันก็ฟังดูเจ๋งดี Up in the Air (2009)
Though he is completely into Jan Di now, you should never belittle his character.แม้ว่าตอนนี้เขาจะชอบจันดี เธอก็ไม่ควรดูถูกนิสัยเขานะ Episode #1.6 (2009)
- Hey, don't try to belittle me.- นี่อย่าดูถูกฉันนะ Orutorosu no inu (2009)
You'll be belittled and scorned, and I'll make certain you'll live forever with that feeling of kneeling.เธอจะโดนดูถูกและรู้สึกไร้ค่า และฉันจะทำให้เธอมีความรู้สึกอย่างที่เธอคุกเข่าอยู่นี่ตลอดไปอย่างแน่นอน Bread, Love and Dreams (2010)
I just have to say sorry and listen to her belittle me.ฉันแค่ก้มหัวขอโทษแล้วก็โดนด่าอีกนิดหน่อย One (2010)
I've no idea why you belittle our work.ฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงดูถูกอาชีพเรานัก Episode #1.10 (2010)
How great is your household that you belittle those things?ข้าวของในบ้านคุณมันยิ่งใหญ่นักหรือยังไง คุณถึงได้ดูถูกของเหล่านั้น Episode #1.11 (2010)
But because of you, the clients in the lounge that day had that right belittled.สำหรับคุณที่ละเมิดสิทธิของลูกค้า Episode #1.5 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาท[V] slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
หักหน้า[V] slight, See also: belittle, humiliate, cause someone to feel shame, Syn. ฉีกหน้า, Example: ผมโกรธที่เขาหักหน้าผมกลางที่ประชุม, Thai definition: ทำหรือพูดเกินเลยโดยเจตนา เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อาย
เหยียดหยัน[V] disdain, See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: ท่านเหยียดหยันคนจนคนไม่มีตระกูลเช่นนี้เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet-yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
BELITTLE    B AH0 L IH1 T AH0 L
BELITTLED    B AH0 L IH1 T AH0 L D
BELITTLES    B AH0 L IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belittle    (v) (b i1 l i1 t l)
belittled    (v) (b i1 l i1 t l d)
belittles    (v) (b i1 l i1 t l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽しめる[かろしめる, karoshimeru] (v1,vt) to belittle; to look down on [Add to Longdo]
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miè, ㄇㄧㄝˋ, ] belittle; nothing [Add to Longdo]
贬低[biǎn dī, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄧ, / ] belittle; depreciate; play down [Add to Longdo]
贬抑[biǎn yì, ㄅㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] belittle; depreciate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belittle \Be*lit"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Belittled}; p. pr. &
   vb. n. {Belittling}.]
   To make little or less in a moral sense; to speak of in a
   depreciatory or contemptuous way. --T. Jefferson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belittle
   v 1: cause to seem less serious; play down; "Don't belittle his
      influence" [syn: {minimize}, {belittle}, {denigrate},
      {derogate}]
   2: express a negative opinion of; "She disparaged her student's
     efforts" [syn: {disparage}, {belittle}, {pick at}] [ant:
     {blandish}, {flatter}]
   3: lessen the authority, dignity, or reputation of; "don't
     belittle your colleagues" [syn: {diminish}, {belittle}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 be
 
 1. (önek) hakkında, etrafında veya tamamen anlamlarını veren ve (çoğ.)u zaman geçissiz fiillerden, isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek: begrudge, befriend, belittle.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top