Search result for

behind

(104 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behind-, *behind*, behin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind[PREP] ข้างหลัง, Syn. after, Ant. in front of
behind[PREP] ล้าหลังกว่า, See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
behind[ADV] ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
behind[ADV] เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
behind[ADV] ที่เหลืออยู่
behind[PREP] ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: ไม่เปิดเผย, แฝง
behind[ADV] ช้า (ใช้กับนาฬิกา)
behind[PREP] สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
behindhand[ADJ] ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
behindhand[ADJ] ค้างชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง
behind(pre) หลัง,ข้างหลัง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน
See also: S. late,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stand behind it. Really?ผมจะอยู่เบื้องหลังมันเอง / จิงเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
You're behind the plot, bass. She already left.เธอตกข่าวแล้ว แบส หล่อนไปแล้ว There Might be Blood (2008)
This may shock you, but you were in no condition to get behind the wheel last night, Lois.ฟังนะเมื่อคืน อย่าตกใจหล่ะ, แต่เธอไม่อยู่ในสภาพ Committed (2008)
How many lies is she hiding behind?อยากรู้จัง Committed (2008)
Right behind you.แต่เธอต้องบอกฉันมา... ว่าเขาอยู่ใหน? Committed (2008)
I would say that this is a close second, behind the time you crashed Lana's engagement party.แต่นี่มันแย่มากเลยนะ อยากจะบอกว่าเธอเคยพูดแบบนี้แล้ว, Committed (2008)
The way I jammed the security system, we've got 15 minutes max. Stay behind me.เราต้องเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัย ต้องใช้เวลา 15 นาที อยู่ข้างหลังผมไว้นะ Odyssey (2008)
- Chloe! - Lois! Lois, look behind you!โคอี้ ลูอิส ลูอิส ระวังข้างหลัง Odyssey (2008)
Well, then you stay four feet behind me.ดังนั้นคุณอยู่ข้างหลังฉัน 4 ฟุต Not Cancer (2008)
You're feeling threatened because she's going on to high school and leaving you behind to repeat the eighth grade.นายรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะว่าเธอกำลังจะไป โรงเรียนมัธยม และทิ้งนายไว้ข้างหลัง ให้ซ้ำชั้นระดับแปด Joy (2008)
Your doctors missed a couple hiding behind your hip bone.หมอของคุณพลาดสองครั้ง มันซ่อนอยู่หลังกระดูกสะโพก The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behindDon't talk about people behind their backs.
behindThe train was almost an hour behind time.
behindThe hare hid behind the tree.
behindI found that I had left my umbrella behind in the classroom.
behindNon-smokers are rallying behind the new anti-smoking law.
behindA woman appeared from behind a tree.
behindShe sat just behind the seats for whites, and then refused to give up her seat to a white passenger who got on the bus after her.
behindWe found out a secret door behind the curtain.
behindThe sun emerged from behind the clouds.
behindI fall behind him in this respect.
behindDon't leave your stuff behind.
behindThe comet leaves a trail of light behind it as it moves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับหลัง[ADV] behind, Ant. ต่อหน้า, Example: คุณมัวแต่พูดลับหลังอยู่อย่างนี้จะได้ประโยชน์อันใดเล่า, Thai definition: ไม่ใช่ต่อหน้า, ไม่ใช่ซึ่งหน้า
หลังบ้าน[N] backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ล้าหลัง[ADV] behind, See also: after, next, Example: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน, Thai definition: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
หลัง[ADV] behind, See also: at the back, Syn. ข้างหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: มีคนพูดซุบซิบกันอยู่หลังหน้าต่าง, Thai definition: อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า
ข้างหลัง[PREP] behind, Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: ฉันอยู่ข้างหลังเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวเลยหรือไง, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ช้า[ADV] late, See also: behind time, behindhand, Syn. สาย, ล่า, ล่าช้า, ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, เลยเวลา, Ant. ตรงเวลา, Example: วันนี้เขามาทำงานช้าเพราะรถเสีย, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
ความล้าหลัง[N] backwardness, See also: behindhand, underdevelopment, Ant. ความทันสมัย, ความก้าวหน้า, Example: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง
หลังฉาก[ADV] behind the scene, Syn. เบื้องหลัง, ข้างหลัง, Ant. หน้าฉาก, Example: หัวหน้าพรรคที่เคยถอยออกไปอยู่หลังฉาก กลับมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งการเมืองอีกครั้ง
ตูด[N] bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth   
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHIND    B AH0 HH AY1 N D
BEHINDS    B AH0 HH AY1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behind    (n) (b i1 h ai1 n d)
behinds    (n) (b i1 h ai1 n d z)
behindhand    (j) (b i1 h ai1 n d h a n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten {pl} | geistig Behinderterhandicapped person; disabled person | handicapped people; the disabled; the handicapped | mentally handicapped person [Add to Longdo]
Behindertenarbeit {f}work with the disabled [Add to Longdo]
Behindertenausweis {m}disabled person card [Add to Longdo]
Behindertenolympiade {f}; Paralympics [sport]Paralympics [Add to Longdo]
Behindertensport {m}disabled sport [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop [Add to Longdo]
Behinderung {f}; Körperbehinderung {f} | Behinderungen {pl}handicap; disability; physical handicap; physical disability | handicaps [Add to Longdo]
in Verzug; im Rückstandbehind schedule [Add to Longdo]
behindernto handicap [Add to Longdo]
behindernd; hinderlich {adj} | hinderlicher | am hinderlichstenhindering | more hindering | most hindering [Add to Longdo]
behinderthandicapped; disabled [Add to Longdo]
behindertincapacitated [Add to Longdo]
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible [Add to Longdo]
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass [Add to Longdo]
ビハインド[, bihaindo] (n) behind [Add to Longdo]
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus [Add to Longdo]
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei [Add to Longdo]
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
陰で[かげで, kagede] (exp) behind one's back [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背后[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] behind; at the back; in the rear; behind sb's back, #2,529 [Add to Longdo]
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] behind the scenes, #9,385 [Add to Longdo]
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, / ] behind; in the back; the rear side; later; in future, #22,289 [Add to Longdo]
在后[zài hòu, ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ, / ] behind [Add to Longdo]
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, / ] behind sb's back; privately; on the sly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behind \Be*hind"\, adv.
   1. At the back part; in the rear. "I shall not lag behind."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Toward the back part or rear; backward; as, to look
    behind.
    [1913 Webster]
 
   3. Not yet brought forward, produced, or exhibited to view;
    out of sight; remaining.
    [1913 Webster]
 
       We can not be sure that there is no evidence behind.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Backward in time or order of succession; past.
    [1913 Webster]
 
       Forgetting those things which are behind. --Phil.
                          ii. 13.
    [1913 Webster]
 
   5. After the departure of another; as, to stay behind.
    [1913 Webster]
 
       Leave not a rack behind.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behind \Be*hind"\, prep. [AS. behindan; pref. be- + hindan. See
   {Hind}, a.]
   1. On the side opposite the front or nearest part; on the
    back side of; at the back of; on the other side of; as,
    behind a door; behind a hill.
    [1913 Webster]
 
       A tall Brabanter, behind whom I stood. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Left after the departure of, whether this be by removing
    to a distance or by death.
    [1913 Webster]
 
       A small part of what he left behind him. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Left a distance by, in progress of improvement Hence:
    Inferior to in dignity, rank, knowledge, or excellence, or
    in any achievement.
    [1913 Webster]
 
       I was not a whit behind the very chiefest apostles.
                          --2 Cor. xi.
                          5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behind \Be*hind"\, n.
   The backside; the rump. [Low]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behind
   adv 1: in or to or toward the rear; "he followed behind"; "seen
       from behind, the house is more imposing than it is from
       the front"; "the final runners were far behind"
   2: remaining in a place or condition that has been left or
     departed from; "when he died he left much unfinished work
     behind"; "left a large family behind"; "the children left
     their books behind"; "he took off with a squeal of tires and
     left the other cars far behind"
   3: of timepieces; "the clock is almost an hour slow"; "my watch
     is running behind" [syn: {behind}, {slow}]
   4: in or into an inferior position; "fell behind in his
     studies"; "their business was lagging behind in the
     competition for customers"
   5: in debt; "he fell behind with his mortgage payments"; "a
     month behind in the rent"; "a company that has been run
     behindhand for years"; "in arrears with their utility bills"
     [syn: {behind}, {behindhand}, {in arrears}]
   adj 1: having the lower score or lagging position in a contest;
       "behind by two points"; "the 8th inning found the home
       team trailing"
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top