Search result for

behavior

(94 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behavior-, *behavior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behavior[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behaviour
behavioral[ADJ] เกี่ยวกับพฤติกรรม, See also: เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, Syn. behavioural
behaviorism[N] ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ทางจิตวิทยา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
misbehavior(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
behaviorพฤติกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
behavior cognitive therapy; therapy, behaviour cognitive; therapy, cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
behavioral scienceพฤติกรรมศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behaviorพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behaviorอุปนิสัย,พฤติกรรม [การแพทย์]
Behavior Disordersความผิดปกติทางพฤติกรรม,พฤติกรรมที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Behavior modificationการปรับพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behavior Modificationการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,การปรับพฤติกรรม [การแพทย์]
Behavior Objectivesวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม [การแพทย์]
Behavior Problemsปัญหาทางพฤติกรรม [การแพทย์]
Behavior therapyพฤติกรรมบำบัด [TU Subject Heading]
Behavior Therapyพฤติกรรมบำบัด [การแพทย์]
Behavior, Adaptiveการปรับตัว,พฤติกรรมการปรับตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, I am responsible for your behavior here.ยังไงซะฉันก็คือผู้ที่รับผิดชอบ ต่อพฤติกรรมของเธอตอนที่อยู่ที่นี่ Rebecca (1940)
For my bad behavior at the meeting.ที่ฉันมารยาทไม่ดีตอนประชุม Beneath the Planet of the Apes (1970)
We've spoken about Hal's anomalous behavior.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ผิดปกติของ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
Of civilized behavior.พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว Day of the Dead (1985)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)
I believe her behavior is driven by what we call a risk addiction.ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของเธอ มันถูกขับดันจากสิ่งที่เราเรียกว่า ติดความเสี่ยงภัย Basic Instinct (1992)
If other people are hurt or killed as a result of her behavior, that's not likely to stop her?ถ้าคนอื่นๆถูกทำร้ายหรือถูกฆ่า... ...ด้วยผลของพฤติกรรมของเธอ มันไม่น่าจะหยุดเธอได้ใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behaviorA man of sense would be ashamed of such behavior.
behaviorAn overwhelming part of our behavior is learned.
behaviorBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
behaviorBe on one's best behavior.
behaviorDriving after drinking alcohol is not acceptable behavior.
behaviorEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.
behaviorHe always pays attention to his children's behavior.
behaviorHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
behaviorHe excused himself for his bad behavior.
behaviorHe is above such stupid behavior.
behaviorHe is ashamed of his behavior.
behaviorHe is displeased at her rude behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์[N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
พฤติกรรมนิยม[N] behaviorism, Example: ในช่วงแรกๆ ที่เขาเรียนจิตวิทยา เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยม และประสบการณ์นิยม
พฤติกรรมบำบัด[N] behavior therapy, Example: การรักษาด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด เป็นการรักษาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงอาการที่สำคัญ
พฤติกรรมศาสตร์[N] behavioral science, Example: ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชีวประสาท และพฤติกรรมศาสตร์ชี้ชัดว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่โอกาสของการพัฒนาสมอง เป็นไปได้เร็วกว่าช่วงอื่น, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรม
อาจาร[N] conduct, See also: behavior, Syn. ความประพฤติ, ความประพฤติดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อากัปกิริยา[N] manner, See also: behavior, Syn. ท่าทาง, กิริยาท่าทาง, Example: ชาวบ้านเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานของช้าง จึงนำเอาช้างในอากัปกิริยาต่างๆ มาเป็นเนื้อหาสำหรับแกะสลักไม้, Notes: (บาลี)
ความประพฤติ[N] behaviour, See also: behavior, manners, conduct, act, Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, Example: ความประพฤติของเด็กวัยรุ่นดูขัดตาคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทย
จิตวิทยาสังคม[N] social psychology, See also: behavior of groups, Thai definition: สาขาของจิตวิทยาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนชนที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม เพื่อสรุปเป็นกฎเกณฑ์สำหรับใช้พยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชนนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality   FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[n. exp.] (kān baengsuan talāt tām phreuttikam) EN: behavioral segmentation   
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ [n. exp.] (kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan) EN: behavioristic segmentation   
การปรับพฤติกรรม[n. exp.] (kān prap phreuttikam) EN: behaviour modification = behavior modification (Am.)   
การวางตัว[n.] (kān wāngtūa) EN: behaviour = behavior (Am.)   FR: comportement [m]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ phreuttikam) EN: behavior analysis   FR: analyse du comportement [f]
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHAVIOR    B AH0 HH EY1 V Y ER0
BEHAVIORS    B AH0 HH EY1 V Y ER0 Z
BEHAVIORAL    B AH0 HH EY1 V Y ER0 AH0 L
BEHAVIORAL    B IY0 HH EY1 V Y ER0 AH0 L
BEHAVIORIST    B AH0 HH EY1 V Y ER0 AH0 S T
BEHAVIORISTS    B AH0 HH EY1 V Y ER0 AH0 S T S
BEHAVIORISTS    B AH0 HH EY1 V Y ER0 AH0 S S
BEHAVIORISTS    B AH0 HH EY1 V Y ER0 AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Gebaren {n}; Handlungsweise {f}behavior [Am.]; behaviour [Br.]; conduct [Add to Longdo]
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour [Add to Longdo]
übliche Verhaltensweise {f}; Verhaltensmuster {n}behavior pattern [Am.]; behaviour pattern [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
エソロジー[, esoroji-] (n) ethology; science of animal behaviour; science of animal behavior [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P) [Add to Longdo]
ビヘイビア[, biheibia] (n) behaviour; behavior [Add to Longdo]
ビヘイビアリズム[, biheibiarizumu] (n) behaviourism; behaviorism [Add to Longdo]
異常行動[いじょうこうどう, ijoukoudou] (n) abnormal behavior (behaviour) [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
隠密行動[おんみつこうどう, onmitsukoudou] (n) covert action (behavior); espionage activities [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品行[pǐn xíng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ, ] behavior; moral conduct [Add to Longdo]
品貌[pǐn mào, ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ, ] behavior and appearance [Add to Longdo]
为人[wéi rén, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ, / ] behavior; one's conduct [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct [Add to Longdo]
行为主义[xíng wéi zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] behaviorism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behavior \Be*hav"ior\, n.
   Manner of behaving, whether good or bad; mode of conducting
   one's self; conduct; deportment; carriage; -- used also of
   inanimate objects; as, the behavior of a ship in a storm; the
   behavior of the magnetic needle.
   [1913 Webster]
 
      A gentleman that is very singular in his behavior.
                          --Steele.
   [1913 Webster]
 
   {To be upon one's good behavior}, {To be put upon one's good
   behavior}, to be in a state of trial, in which something
    important depends on propriety of conduct.
 
   {During good behavior}, while (or so long as) one conducts
    one's self with integrity and fidelity or with propriety.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bearing; demeanor; manner.
 
   Usage: {Behavior}, {Conduct}. Behavior is the mode in which
      we have or bear ourselves in the presence of others or
      toward them; conduct is the mode of our carrying
      ourselves forward in the concerns of life. Behavior
      respects our manner of acting in particular cases;
      conduct refers to the general tenor of our actions. We
      may say of soldiers, that their conduct had been
      praiseworthy during the whole campaign, and their
      behavior admirable in every instance when they met the
      enemy.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behavior
   n 1: manner of acting or controlling yourself [syn: {behavior},
      {behaviour}, {conduct}, {doings}]
   2: the action or reaction of something (as a machine or
     substance) under specified circumstances; "the behavior of
     small particles can be studied in experiments" [syn:
     {behavior}, {behaviour}]
   3: (behavioral attributes) the way a person behaves toward other
     people [syn: {demeanor}, {demeanour}, {behavior},
     {behaviour}, {conduct}, {deportment}]
   4: (psychology) the aggregate of the responses or reactions or
     movements made by an organism in any situation [syn:
     {behavior}, {behaviour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top