Search result for

beetle

(64 entries)
(1.1462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beetle-, *beetle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle[N] แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง
beetle[VI] ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
beetle[N] สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน, See also: ไม้ตี
beetle[VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
beetle[ADJ] ที่ยื่นออกมา, See also: ที่โผล่ออกมา
beetle off[PHRV] ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beetle(บี'เทิล) n. แมลงปีกแข็ง
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
snout beetlen. =weevil (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetlesแมลงปีกแข็ง [การแพทย์]
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Beetles, Grainมอดกินเมล็ดธัญญพืช [การแพทย์]
Beetles, Oilด้วงเดือนห้า [การแพทย์]
Beetles, Roveด้วงก้นงอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's the beetle?ใครเป็นด้วง? Pinocchio (1940)
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us.นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา Pinocchio (1940)
Call that beetle!เรียกว่าด้วง! Pinocchio (1940)
Dr. Beetlestein.ดร. บีเทิลสเตน The Nightmare Before Christmas (1993)
Dr. Beetlestein, to the front of the line.ดร.บีเทิลเสตน/ ไปที่หน้าสุดของแถว The Nightmare Before Christmas (1993)
It´s beetleheaded. It´s-- lt´s only a matter of time before you do get caught.สักวันแกจะถูกจับ Nothing to Lose (1997)
- What is beetleheaded?"ไอ้หัวค้อน"แปลว่าอะไร Nothing to Lose (1997)
- There's the dented Beetle! Yes!- โน่นไง โน่น รถเต่ากันชนบุบ ใช่ The Truman Show (1998)
-Along with the dung beetle.ใช่ไหม, มีคนงี่เง่าอย่างงั้นด้วย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Swimming class, beetles in winter, milk bottle tops,กลิ่นของร้านทำผม ชั่วโมง ว่ายน้ำ เต่าทองในฤดูหนาว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Red beetles, the bark of the bong-bong tree.เช่น ด้วงแดง เปลือกต้นบองบอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You've heard of the pine beetle problem?คงเคยได้ยินปัญหาของเต่าทองสน An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beetleWe raced our beetles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEETLE    B IY1 T AH0 L
BEETLES    B IY1 T AH0 L Z
BEETLEJUICE    B IY1 T AH0 L JH UW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beetle    (v) (b ii1 t l)
beetled    (v) (b ii1 t l d)
beetles    (v) (b ii1 t l z)
beetle-browed    (j) - (b ii1 t l - b r au d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käfer {m} | Käfer {pl}beetle | beetles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ビートル[, bi-toru] (n) beetle [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[, yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]
稲根喰葉虫;稲根喰い葉虫[いねねくいはむし;イネネクイハムシ, inenekuihamushi ; inenekuihamushi] (n) (uk) Donacia provostii (species of leaf beetle) [Add to Longdo]
羽隠;隠翅虫;羽隠虫;羽隠し[はねかくし;ハネカクシ, hanekakushi ; hanekakushi] (n) (uk) rove beetle [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
黄金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] beetle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beetle \Bee"tle\, v. i. [See {Beetlebrowed}.]
   To extend over and beyond the base or support; to overhang;
   to jut.
   [1913 Webster]
 
      To the dreadful summit of the cliff
      That beetles o'er his base into the sea. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Each beetling rampart, and each tower sublime.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beetle \Bee"tle\ (b[=e]"t'l), n. [OE. betel, AS. b[imac]tl,
   b?tl, mallet, hammer, fr. be['a]tan to beat. See {Beat}, v.
   t.]
   1. A heavy mallet, used to drive wedges, beat pavements, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A machine in which fabrics are subjected to a hammering
    process while passing over rollers, as in cotton mills; --
    called also {beetling machine}. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beetle \Bee"tle\ (b[=e]"t'l), v. t. [imp. & p. p. {Beetled}
   (-t'ld); p. pr. & vb. n. {Beetling}.]
   1. To beat with a heavy mallet.
    [1913 Webster]
 
   2. To finish by subjecting to a hammering process in a beetle
    or beetling machine; as, to beetle cotton goods.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beetle \Bee"tle\, n. [OE. bityl, bittle, AS. b[imac]tel, fr.
   b[imac]tan to bite. See {Bite}, v. t.]
   Any insect of the order Coleoptera, having four wings, the
   outer pair being stiff cases for covering the others when
   they are folded up. See {Coleoptera}.
   [1913 Webster]
 
   {Beetle mite} (Zool.), one of many species of mites, of the
    family {Oribatid[ae]}, parasitic on beetles.
 
   {Black beetle}, the common large black cockroach ({Blatta
    orientalis}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beetle
   adj 1: jutting or overhanging; "beetle brows" [syn: {beetle},
       {beetling}]
   n 1: insect having biting mouthparts and front wings modified to
      form horny covers overlying the membranous rear wings
   2: a tool resembling a hammer but with a large head (usually
     wooden); used to drive wedges or ram down paving stones or
     for crushing or beating or flattening or smoothing [syn:
     {mallet}, {beetle}]
   v 1: be suspended over or hang over; "This huge rock beetles
      over the edge of the town" [syn: {overhang}, {beetle}]
   2: fly or go in a manner resembling a beetle; "He beetled up the
     staircase"; "They beetled off home"
   3: beat with a beetle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top