Search result for

bedding

(50 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedding-, *bedding*, bedd
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beddingการวางชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding faultรอยเลื่อนตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding fissilityแนวแตกถี่ตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding jointแนวแตกตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding planeระนาบชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding-inการขัดแต่งเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bedding-plane cleavageแนวแตกเรียบตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding-plane slip; flexural slipการไถลตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
beddingbedding, ชั้นรองพื้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's over two million illegal immigrants... bedding down in this state tonight.มันมีมากกว่าสองล้านคน / ที่เข้าประเทศอย่างผิดกฏหมาย... นอนค้างอยู่ที่ในประเทศคืนนี้ American History X (1998)
There's bedding for two...ที่นอนนั่นสำหรับสอง... April Story (1998)
Can the notorious manwhore translate his talent at bedding women into dressing them?ลองมาดูกันซิว่า พ่อหนุ่มฉาวแห่งปีคนนี้ จะผันตัวเอง จากที่คอยเปลื้องผ้าสาว มาเป็น แต่งตัวให้ผู้หญิงแทน ? Pilot (2006)
Me rumpled bedding legitimized.ร่วมเรียงเคียงหมอน ต้องทำให้ถูกกฎหมาย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
If this is your attempt at bedding me again, miss mayer,ถ้านี่เป็นความพยายามของคุณที่จะขึ้นเตียง กับผมอีกครั้ง คุณนายเมเยอร์ Home Is the Place (2009)
Nothing like bedding a woman on the vinyl back seat of a Skylark.ไม่มีอะไรสุขไปกว่าการมีเซ็กซ์กับผู้หญิง ที่เบาะหลังของรถสกายลาร์ค Home Economics (2009)
Her cunt overflows at the thought of Licinia bedding a gladiator.ไอ้นั่นของนางเอ่อล้นด้วยความคิด ของไลคีเนียที่อยากหลับนอนกับนักสู้ Whore (2010)
You will be bedding a proper Roman woman.เจ้าจะได้นอนกับหญิงโรมันสูงศักดิ์ Whore (2010)
Because you're bedding down with a...เพราะคุณนอนเตียงเดียวกับ.. Exit Wounds (2010)
Don't wash the bedding. Just leave it.ไม่ต้องซักผ้าปูที่นอน My Mom (2010)
My stable has a bedding of heather.โรงม้าของฉันมีที่นอนที่ทำมาจากต้น Heather Advanced Dungeons & Dragons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beddingAlso my bedding got dirt on it.
beddingFold up your bedding.
beddingFuton are our bedding.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: place to sleep ; bedding   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDDING    B EH1 D IH0 NG
BEDDINGFIELD    B EH1 D IH0 NG F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedding    (v) (b e1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See 床の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See 床・ゆか・1) floor; (P) [Add to Longdo]
床を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding [Add to Longdo]
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering [Add to Longdo]
寝押し[ねおし, neoshi] (n,vs) pressing clothes by placing them under the bedding while one sleeps [Add to Longdo]
寝具[しんぐ, shingu] (n) bedding; (P) [Add to Longdo]
寝具類[しんぐるい, shingurui] (n) bedding [Add to Longdo]
寝装品[しんそうひん, shinsouhin] (n) bed and bedding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卧具[wò jù, ㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, / ] bedding [Add to Longdo]
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, ] bedding; bedclothes [Add to Longdo]
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, / ] bedding; bedclothes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, v. t. [imp. & p. p. {Bedded}; p. pr. & vb. n.
   {Bedding}.]
   1. To place in a bed. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make partaker of one's bed; to cohabit with.
    [1913 Webster]
 
       I'll to the Tuscan wars, and never bed her. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a bed or bedding.
    [1913 Webster]
 
   4. To plant or arrange in beds; to set, or cover, as in a bed
    of soft earth; as, to bed the roots of a plant in mold.
    [1913 Webster]
 
   5. To lay or put in any hollow place, or place of rest and
    security, surrounded or inclosed; to embed; to furnish
    with or place upon a bed or foundation; as, to bed a
    stone; it was bedded on a rock.
    [1913 Webster]
 
       Among all chains or clusters of mountains where
       large bodies of still water are bedded.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. (Masonry) To dress or prepare the surface of stone) so as
    to serve as a bed.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay flat; to lay in order; to place in a horizontal or
    recumbent position. "Bedded hair." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedding \Bed"ding\, n. [AS. bedding, beding. See {Bed}.]
   1. A bed and its furniture; the materials of a bed, whether
    for man or beast; bedclothes; litter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) The state or position of beds and layers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedding
   n 1: coverings that are used on a bed [syn: {bedclothes}, {bed
      clothing}, {bedding}]
   2: material used to provide a bed for animals [syn: {bedding
     material}, {bedding}, {litter}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bedding [bɛdiŋ]
   bed; watercourse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top