Search result for

beck

(90 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beck-, *beck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
beckon[VT] ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beckon[VT] ทำให้สนใจ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
becket(เบค'คิท) n. เชือกขนาดสั้นชนิดหนึ่งที่มีปมของเรือ
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture

English-Thai: Nontri Dictionary
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Beckwith's Syndromeกลุ่มอาการเบควิธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Becky:BECKY: A Haunted House 2 (2014)
The other day, caught a rerun of that show Becker.วันก่อน ได้ดูรีรันซีรี่ส์เรื่องเบ็คเกอร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Becky.เบคกี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Honestly, Becky, he drives me crazy.บอกตามตรงนะ เบคกี้ เขาทำฉันแทบคลั่ง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Rita Beckham Caroline Steinhoff,ริต้า เบ็คฮาร์ท, แคโรลีน สไตน์ฮอฟ, The Reader (2008)
Rita Beckham Caroline Steinhoff,ริต้า เบ็คฮาร์ท, แคโรลีน สไตน์ฮอฟ, The Reader (2008)
Becky?เบ็คกี้? Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, Becky didn't end up at Alette magazine.โอ้ รีเบคค้าไม่ได้ทำงานที่เอเล็ต Confessions of a Shopaholic (2009)
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน Julie & Julia (2009)
You should. Julia Child, Simone Beck.รู้จักกันเสียสิ จูเลีย ชิลด์ , ซีโมน เบค Julie & Julia (2009)
"By Julia Child and Simone Beck, with Louisette Bertholle.""โดย จูเลีย ชายลด์ และ ซิโมน เบค กับหลุยแซท เบิร์ทฮอล์" Julie & Julia (2009)
This is a very impressive undertaking, Mrs. Child and Mrs. Beck.นี่เป็นสิ่งที่ยอดมาก คุณชายลด์และคุณเบ็ก Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beckThe smell of coffee beckoned them.
beckHe beckoned me nearer.
beckThe policeman beckoned to me with his forefinger.
beckShe has him at her beck and call.
beckShe beckoned me to come in.
beckShe beckoned me into the room.
beckThe soft gentle sunlight beckoned me off to sleep.
beckHe beckoned me to follow him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดิก[V] beckon, See also: swing, wag, wiggle, shake, Syn. แกว่ง, ไหว, Example: เขามีความสามารถพิเศษคือสามารถกระดิกนิ้วเรียกม้าได้
กวะกวัก[V] beckon, See also: signal, Syn. กวัก, กวักมือ, Example: เขาตะโกนมาว่าอะไรไม่ได้ยินเพราะไกลมากเห็นแต่ท่าทางกวะกวักมือ
กวักมือ[V] beckon, See also: signal, summon by gesture of the hand, Example: เมื่อผมผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกวักมือให้ผมทดลองสินค้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา
กวัก[V] beckon, See also: call, Ant. ปัด, Example: ด้านหน้าของตึกมีรูปนางกวักนั่งพับเพียบยกมือขวากวักตรงหน้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bekhaem) EN: David Beckham   FR: David Beckham
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call   FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BECK    B EH1 K
BECKS    B EH1 K S
BECKI    B EH1 K IY0
BECKY    B EH1 K IY0
BECKA    B EH1 S K AH0
BECKER    B EH1 K ER0
BECK'S    B EH1 K S
BECKIE    B EH1 K IY0
BECKOM    B EH1 K AA0 M
BECKET    B EH1 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beck    (n) (b e1 k)
becks    (n) (b e1 k s)
beckon    (v) (b e1 k @ n)
Beckett    (n) (b e1 k i t)
beckons    (v) (b e1 k @ n z)
beckoned    (v) (b e1 k @ n d)
beckoning    (v) (b e1 k @ n i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m}; Wildbach {m}beck [Br.] [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Beckenschläger {m} [mus.] | Beckenschläger {pl}cymbalist | cymbalists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
ベッキー[, bekki-] (n) {comp} Becky! [Add to Longdo]
レベック[, rebekku] (n) rebec; rebeck [Add to Longdo]
差し招く;さし招く;差招く(io)[さしまねく, sashimaneku] (v5k,vt) to beckon (to) [Add to Longdo]
指呼[しこ, shiko] (n,vs) beckoning [Add to Longdo]
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery [Add to Longdo]
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]
手招き(P);手まねき[てまねき, temaneki] (n,vs) beckoning; (P) [Add to Longdo]
手招く[てまねく, temaneku] (v5k) to beckon [Add to Longdo]
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]
点头招呼[diǎn tóu zhāo hū, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄓㄠ ㄏㄨ, / ] beckon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベッキー[べっきー, bekki-] Becky! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   See {Beak}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n. [OE. bek, AS. becc; akin to Icel. bekkr brook,
   OHG. pah, G. bach.]
   A small brook.
   [1913 Webster]
 
      The brooks, the becks, the rills.    --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A vat. See {Back}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. i. [imp. & p. p. {Becked}; p. pr. & vb. n.
   {Becking}.] [Contr. of beckon.]
   To nod, or make a sign with the head or hand. [Archaic]
   --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. t.
   To notify or call by a nod, or a motion of the head or hand;
   to intimate a command to. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      When gold and silver becks me to come on. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A significant nod, or motion of the head or hand, esp. as a
   call or command.
   [1913 Webster]
 
      They have troops of soldiers at their beck. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beck
   n 1: a beckoning gesture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top