Search result for

bearer

(60 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bearer-, *bearer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearer[N] ผู้ถือมา (เช่น ผู้ถือคบเพลิง)
bearer bond[N] พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
cupbearern. คนรินเหล้า
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
pallbearer(พลอแบ'เรอะ) n. ผู้หามหีบศพ
purse bearern. คนคุมเงิน,เจ้าหน้าที่การเงิน
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
sword-bearern. ผู้ถือดาบของกษัตริย์หรือดาบในพิธี
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger

English-Thai: Nontri Dictionary
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bearerผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer policyกรมธรรม์จ่ายผู้ถือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer shareหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
Something about al qaeda using stolen bearer bondsอย่างเช่นอัลเคด้าใช้พันธบัตรที่ขโมยมา Safe and Sound (2008)
Sir, we are hearing chatter about some stolen bearer bonds,ท่านครับ เราดักฟังการพูดคุยเกี่ยวกับพันธบัตรที่ขโมยมา Safe and Sound (2008)
Master, sorry to be the bearer of bad news, but the soldiers brought the body of Prime.อาจารย์ ขอโทษ ที่มีข่าวร้ายมาบอก แต่พวกทหารเอา ร่างของไพร์มมา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Not you, insignificant bearer.ไม่ใช่เจ้า เจ้าคนสำคัญตัวผิด Alice in Wonderland (2010)
"The bearer of this note is entitled to one song of Rachel Berry's choosing... sung to him or her with love."คนที่ถือสมุดนี้ มีสิทธิ์ร้องเพลง ที่เรเชล แบร์รี่เลือกให้ "เขา" หรือ "เธอ" A Very Glee Christmas (2010)
Sorry to be the bearer of bad news, Wall. You know how much we all love her.โทษทีที่ต้องบอกข่าวร้าย พวกเรารักเขามากนะ Bad Teacher (2011)
We can't have bearers of the fae on the human plane any longer.พวกเราไม่สามารถถือครองในร่างมนุษย์ได้อีกต่อไป She's Not There (2011)
It is some meteor that the sun exhal'd, to be to thee a torch bearer, to light thee on thy way to Mantua.เป็นเพียงดาวหางซึ่งปะทุจากพระสุรีย์ สำหรับในคืนนี้เป็นคบเพลิงนำพี่ยา เหมือนส่องวิถีให้ดำเนินสู่มันตุวา I Am Unicorn (2011)
They guide the bearer to the tomb of Askhanar.พวกมันจะนำทางผู้ถือมันไว้ ไปยังสุสานอาสคานาร์ Aithusa (2011)
Oh, Neal may be the expert in spotting forged paintings and bearer bonds --โอ้, นีลคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ปลอมแปลงภาพ ใบหุ้น Stealing Home (2012)
My money. It ate the Bearer bonds.เงินของผม มันฟัดพันธบัตรทั้งหมด (แบร์เรอ) The Contingency (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bearerThe bearer of this letter is my friend Suzuki.
bearerThis check is payable to the bearer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับภาระ[n.] (phūrapphāra) EN: one carrying a burden ; one who shoulders a burden ; responsibility ; burden bearer   
ผู้ถือ[n.] (phūtheū) EN: bearer ; holder   FR: porteur [m]
ผู้ถือจดหมาย [n. exp.] (phūtheū jotmāi) EN: bearer of a letter   
ผู้ถือธง[n. exp.] (phūtheū thong) EN: standard bearer   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEARER    B EH1 R ER0
BEARERS    B EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bearer    (n) (b e@1 r @ r)
bearers    (n) (b e@1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberaktie {f}bearer share [Add to Longdo]
Inhaberpapier {n}bearer instrument [Add to Longdo]
Inhaberwechsel {m}bearer bill [Add to Longdo]
Traggestell {n}bearer frame [Add to Longdo]
Tragring {m}bearer ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy [Add to Longdo]
ベアラ[, beara] (n) {comp} bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[, bearasa-bisu] (n) {comp} bearer service [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] (n) {comp} bearer class [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
旗手[きしゅ, kishu] (n) standard-bearer; (P) [Add to Longdo]
軍使[ぐんし, gunshi] (n) truce bearer [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
持参人[じさんにん, jisannin] (n) bearer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负担者[fù dān zhě, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄓㄜˇ, / ] bearer, #237,039 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベアラ[べあら, beara] bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bearer \Bear"er\ (b[^a]r"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, bears, sustains, or carries.
    "Bearers of burdens." --2 Chron. ii. 18. "The bearer of
    unhappy news." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: One who assists in carrying a body to the
    grave; a pallbearer. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A palanquin carrier; also, a house servant. [India]
    [1913 Webster]
 
   4. A tree or plant yielding fruit; as, a good bearer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) One who holds a check, note, draft, or other order
    for the payment of money; as, pay to bearer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) A strip of reglet or other furniture to bear off
    the impression from a blank page; also, a type or
    type-high piece of metal interspersed in blank parts to
    support the plate when it is shaved.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bearer
   n 1: someone whose employment involves carrying something; "the
      bonds were transmitted by carrier" [syn: {carrier},
      {bearer}, {toter}]
   2: a messenger who bears or presents; "a bearer of good tidings"
   3: one of the mourners carrying the coffin at a funeral [syn:
     {pallbearer}, {bearer}]
   4: the person who is in possession of a check or note or bond or
     document of title that is endorsed to him or to whoever holds
     it; "the bond was marked `payable to bearer'" [syn: {holder},
     {bearer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top