หรือคุณหมายถึง beardleß?
Search result for

beardless

(6 entries)
(1.0871 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beardless-, *beardless*, beardles
English-Thai: Nontri Dictionary
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah. A beardless boy in those days, Brady.Ah เด็กเคราในสมัย​​นั้นเบรดี้ The Russia House (1990)
You must be some kind of beardless dwarf?เธอต้องเป็นคนแคระแน่ๆ? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beardless    (j) (b i@1 d l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beardless \Beard"less\, a.
   1. Without a beard. Hence: Not having arrived at puberty or
    manhood; youthful.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of an awn; as, beardless wheat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beardless
   adj 1: having no beard [syn: {beardless}, {whiskerless}]
   2: lacking hair on the face; "a smooth-faced boy of 14 years"
     [syn: {beardless}, {smooth-faced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top