Search result for

bear in

(41 entries)
(1.0823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear in-, *bear in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear in mind[IDM] พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, bear in mind, your mother's under tremendous pressure right now.ดังนั้น, พิจารณาให้ดี, แม่ของคุณ\ อยู่ใต้ความกดดันที่สูงมาก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Okay. Well, I suppose this is it. If we're ever attacked by a bear in Central Park, we will be the only ones who know what to do.I suppose this is it. we will be the only ones who know what to do. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Also, bear in mind, that your ring is made out of real silver.และจำไว้นะคะว่า แหวนของพวกคุณทำมาจากเงินแท้ๆ Keep This Party Going (2009)
And you with that little bear in that snowball fight. It was so cute.เธอกับน้องหมี ที่ปาหิมะใส่ น่ารักมากๆเลยย Alpha and Omega (2010)
Bear in mind that master seagal'sคิดว่าสไตล์การต่อสู้ของซีกัล Chuck Versus Operation Awesome (2010)
We've got a rabid bear in the woods.เรามีหมีคลั่งอยู่ในป่า Exit Wounds (2010)
You have Gummy Bear in your braces.เธอมีกัมมีแบลร์ ติดที่เหล็กฟัน Errand Boy (2010)
Mr. President, please bear in mind the search operation has really just begun.ท่าน ปธน. โปรดระลึกด้วยว่า กระบวนการสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้น For the Good of Our Country (2010)
Drops a grizzly bear in ten seconds.ทำหมีกริซซี่หลับได้ใน 10 วินาที Sketchy (2010)
You at a feast-- it's like a bear in a trap.เจ้ากับงานเลี้ยง ราวกับเห็นหมีในกับดักเสียอย่างนั้น Winter Is Coming (2011)
But please bear in mind just one thing.แต่โปรดจำไว้สิ่งหนึ่ง Can You Hear My Heart? (2011)
He must have put the bear in that tree.เขาต้องเป็นคนทิ้งหมี ไว้ที่ต้นไม้นั่น Magus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bear inBear in mind that Father is not as strong as he used to be.
bear inBear in mind that half one's life is lived after forty.
bear inBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
bear inBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
bear inBear in mind that we must guard against overeating.
bear inBear in mind what he said.
bear inHave you ever seen a bear in the mountain?
bear inI bear in mind that misfortunes never come singly.
bear inOne should bear in mind that time is money.
bear inPlease bear in mind what I said.
bear inThey found the track of a bear in the snow.
bear inWe saw the traces of a bear in the snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำไว้[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
จดจำ[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, recall, Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้, Ant. หลงลืม, Example: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ, Thai definition: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergiss nicht, dass du eine Verabredung hast.Bear in mind that you've an appointment. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
胸に畳む[むねにたたむ, munenitatamu] (exp,v5m) to keep to oneself; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp,v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top