Search result for

beaming

(32 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaming-, *beaming*, beam
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You still beaming about that necklace, Nodame?โนดาเมะ ยังปลื้มอยู่อีกเหรอ? เรื่องสร้อยคอนั่นน่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Prevented us from beaming out anyone inside.มันขวางการบีมออกไปของเรา มีใครอยู่ข้างใน Air: Part 1 (2009)
I mean, you know, beaming us out of harm's way?นายก็รู้นี่ แบบ พาเราออกมาจากสถานการณ์เสี่ยงตาย Sympathy for the Devil (2009)
I'm beaming him the coordinates now.ข้าจะส่งพิกัดไปให้เขาเดี๋ยวนี้ Holocron Heist (2009)
Clear the pad. I'm beaming to the surface.เชิญลงไป ผมจะบีมไปที่ผิวดาว Star Trek (2009)
You are in fact a Mr. Scott... who postulated the theory of transwarp beaming?ที่จริงแล้วคุณคือคุณสก็อต ผู้คิดค้นทฤษฎีการบีมขณะวาป Star Trek (2009)
We're still talking about beaming aboard the Enterprise... while she's travelling faster than light without a proper receiving pad.บีมส่งคุณขึ้นไปยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่เดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงโดยไม่มีแท่นรองรับที่ดี Star Trek (2009)
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่ Star Trek (2009)
Your equation for achieving transwarp beaming.สมการการบีมขณะวาปที่คุณคิดค้นขึ้น Star Trek (2009)
Is shielded against beaming technology.ทำให้ป้องกันการเคลื่อนย้ายได้ Incursion: Part 1 (2010)
If the Universe were the size of a room and you stood in the middle of it holding up a lantern, light beaming out from your back would zip out one wall and re-enter the room from the other sideถ้าจักรวาลมีขนาดของห้อง และคุณยืนอยู่ตรงกลางของมันถือ โคมไฟ, แสงฉายแสงออกมาจากด้านหลัง ของคุณ Is There an Edge to the Universe? (2011)
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.เขาเป็นนักเขียนที่มี ทฤษฏีที่เป็นไปได้ ของการสร้างพลังงานลูกโซ่ เทอร์โมนิวเคลียร์จิ๋ว Fast Times (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beamingShe was beaming with delight.
beamingThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป้น[adj.] (paen) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly   
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant
ยิ้มแฉ่ง[v. exp.] (yim chaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile   
ยิ้มแต้[v. exp.] (yim tāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile   FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAMING    B IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaming    (v) (b ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing [Add to Longdo]
晴れやかな笑顔[はれやかなえがお, hareyakanaegao] (n) beaming smile [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / 滿] beaming; radiant with happiness [Add to Longdo]
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] beaming with joy; to be all smiles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beaming \Beam"ing\, a.
   Emitting beams; radiant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beam \Beam\, v. t. [imp. & p. p. {Beamed} (b[=e]md); p. pr. &
   vb. n. {Beaming}.]
   To send forth; to emit; -- followed ordinarily by forth; as,
   to beam forth light.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaming
   adj 1: cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May
       morning" [syn: {beaming}, {glad}]
   2: pleased and proud; "beaming parents"
   3: radiating or as if radiating light; "the beaming sun"; "the
     effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a refulgent
     sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent}, {radiant},
     {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top