Search result for

beaker

(27 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaker-, *beaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaker[N] ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง, See also: บีกเกอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย

English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beakerกระบอกแก้ว,บีกเกอร์ [การแพทย์]
beakerบีกเกอร์, เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง  ดูรูป   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Beaker Methodวิธีเตรียมโดยใช้บีคเกอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Beakers, flasks, microscopes, the smell of spirit lampsราวกับว่าที่นั่นมีความลับ บีคเกอร์ หลอดทดลอง, กล้องจุลทรรศน์, Crying Out Love in the Center of the World (2004)
When the beaker fills up, the door opens.เมื่อไหร่ที่เราเติมน้ำลงในบีกเกอร์ไปให้เต็ม ประตูมันจะเปิดออก Saw V (2008)
I think an arm is supposed to go in there to fill the beaker.ฉันคิดว่า เราต้องเอาแขนพวกของเรา เข้าไปในช่องนั้นแล้วเติมให้มันเต็ม. Saw V (2008)
In order to open the door, the beaker must be filled to the marked level a level that is of no coincidence.เพื่อที่จะเปิดประตู บีกเกอร์นั้นจะต้องถูกเติมให้เต็ม จนถึงจุดเครื่องหมาย คุณต้องใส่เลือดให้ได้ระดับ Saw V (2008)
For in 15 minutes, if the beaker is not filled the bombs will explode and the doors will be sealed forever.15 นาทีจากนี้ ถ้าบีกเกอร์ ไม่ถูกใส่ให้เต็ม ลูกระเบิดจะระเบิด ประตูจะไม่มีวันเปิดออกตลอดไป Saw V (2008)
All right, so one person can fill the beaker with ten pints of blood and die.ถ้าเอาเลือดของใครคนใดคนหนึ่ง มาใส่จนเต็ม ต้องตายแน่ Saw V (2008)
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
Just don't come crying to me when you need to get a beaker off the high shelf.ตอนคุณต้องการหยิบแก้ว จากชั้นสูง ๆ น่ะ In Plane Sight (2009)
Hodgins is doing a demonstration in his beaker.ฮอดจิ้นกำลังทำการทดลองในถ้วยแก้ว The Predator in the Pool (2010)
Easy. That glass beaker's made of... glass.เบาๆหน่อย บีกเกอร์ทำจากแก้วนะ Reality Bites Me (2010)
Items used to set up a laboratory-- beakers, glass tubing, a vessel large enough to hold a woman, enough methanol to submerge her.อุปกรณ์ในการทำการทดลอง... บีกเกอร์, หลอดแก้ว อ่างที่ใหญ่พอจะเก็บร่างผู้หญิง Sense Memory (2011)
and two drops of solution "B" into your beakers, please.ต่อไปให้หยดสารละลาย "บี" ลงไปในถ้วย Bound (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้วยยูริก้า[n. exp.] (thuay yūrikā) EN: graduated cylinder ; graduated beaker   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAKER    B IY1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaker    (n) (b ii1 k @ r)
beakers    (n) (b ii1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Becher {m}; Becherglas {n} (Labor) | Becher {pl}; Bechergläser {pl} | konischer Becherbeaker | beakers | conical beaker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーカ(P);ビーカー[, bi-ka (P); bi-ka-] (n) beaker; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧杯[shāo bēi, ㄕㄠ ㄅㄟ, / ] beaker (glassware) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beaker \Beak"er\ (b[=e]k"[~e]r), n. [OE. biker; akin to Icel.
   bikarr, Sw. b[aum]gare, Dan. baeger, G. becher, It.
   bicchiere; -- all fr. LL. bicarium, prob. fr. Gr. bi^kos wine
   jar, or perh. L. bacar wine vessel. Cf. {Pitcher} a jug.]
   1. A large drinking cup, with a wide mouth, supported on a
    foot or standard.
    [1913 Webster]
 
   2. An open-mouthed, thin glass vessel, having a projecting
    lip for pouring; -- used for holding solutions requiring
    heat. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaker
   n 1: a flatbottomed jar made of glass or plastic; used for
      chemistry
   2: a cup (usually without a handle)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top