Search result for

bead

(97 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bead-, *bead*, bea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead[N] ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead[N] หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead[VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beady[ADJ] เหมือนลูกปัด
beaded[ADJ] ตกแต่งด้วยลูกปัด
beadle[N] ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beading[N] ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Patternลักษณะเป็นเม็ดขนาดต่างๆ [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like I'm gonna have to shove these love beads someplace special.สงสัยว่าฉันจะต้องฝั่งศพ ไอ้ฮิปปี้บางตัวซะแล้ว The Love Guru (2008)
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี Made of Honor (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
Or a Worm, or a fucking anal bead, okay?ไม่ก็หนอน ไม่ก็เป็นที่สวนก้น Pineapple Express (2008)
Maybe the anal bead. Might... Depending on who it belongs to.อาจจะเป็นที่สวนก้น ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นของใคร Pineapple Express (2008)
And what I do is I let them style me hair. Like put beads into it and braid it, make me look all real sexy.เอาลูกปัดมาร้อยผมฉัน และถักเปีย ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ อย่างวานิลา Bedtime Stories (2008)
Bird. Beady eyes.ที่ตาวาวๆ น่ะ Up (2009)
And I just want toet a bead on what they're working on.และฉันต้องการรู้ ในสิ่งที่พวกเขาทำ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
I got a bead on Charlie Fields for C.F.O.ฉันปาดเหงื่อกับชาร์ลี ฟิลด์สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเลยทีเดียว The Story of Lucy and Jessie (2009)
- All my beads are in there.- หยาดเหงื่อทุกเม็ดของฉันอยู่ในนั้น Balm (2009)
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadThere were beads of sweat on his forehead.
beadThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadHis naked back and arms were beaded with sweat.
beadHer brow was beaded with perspiration.
beadBeads of sweat stood on his forehead.
beadHe drew a bead on a stag at bay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอง[V] string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target   FR: viser ; pointer
ลูกปัด[n.] (lūk pat) EN: bead   FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAD    B IY1 D
BEADS    B IY1 D Z
BEADY    B IY1 D IY0
BEADED    B IY1 D AH0 D
BEADLE    B IY1 D AH0 L
BEADLES    B IY1 D AH0 L Z
BEADLING    B IY1 D L IH0 NG
BEADWORK    B IY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead    (n) (b ii1 d)
beads    (n) (b ii1 d z)
beady    (j) (b ii1 d ii)
beadle    (n) (b ii1 d l)
beading    (n) (b ii1 d i ng)
beadles    (n) (b ii1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Schweißtropfen {m}bead of sweat [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Felgenschulter {f}bead seat (of rim) [Add to Longdo]
Felgenschulterradius {m}bead seat radius [Add to Longdo]
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius [Add to Longdo]
Kernbruch {m}bead wire break [Add to Longdo]
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]
Schulterbreite {f}bead seat width [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[, bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] bead-type ion exchanger [Add to Longdo]
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl [Add to Longdo]
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\ (b[=e]d), n. [OE. bede prayer, prayer bead, AS. bed,
   gebed, prayer; akin to D. bede, G. bitte, AS. biddan, to ask,
   bid, G. bitten to ask, and perh. to Gr. pei`qein to persuade,
   L. fidere to trust. Beads are used by the Roman Catholics to
   count their prayers, one bead being dropped down a string
   every time a prayer is said. Cf. Sp. cuenta bead, fr. contar
   to count. See {Bid}, in to bid beads, and {Bide}.]
   1. A prayer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A little perforated ball, to be strung on a thread, and
    worn for ornament; or used in a rosary for counting
    prayers, as by Roman Catholics and Mohammedans, whence the
    phrases to tell beads,
 
   {to be at one's beads},
 
   {to bid beads}, etc., meaning, to be at prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small globular body; as,
    (a) A bubble in spirits.
    (b) A drop of sweat or other liquid. "Cold beads of
      midnight dew." --Wordsworth.
    (c) A small knob of metal on a firearm, used for taking
      aim (whence the expression to draw a bead, for, to
      take aim).
    (d) (Arch.) A small molding of rounded surface, the
      section being usually an arc of a circle. It may be
      continuous, or broken into short embossments.
    (e) (Chem.) A glassy drop of molten flux, as borax or
      microcosmic salt, used as a solvent and color test for
      several mineral earths and oxides, as of iron,
      manganese, etc., before the blowpipe; as, the borax
      bead; the iron bead, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bead and butt} (Carp.), framing in which the panels are
    flush, having beads stuck or run upon the two edges.
    --Knight.
 
   {Bead mold}, a species of fungus or mold, the stems of which
    consist of single cells loosely jointed together so as to
    resemble a string of beads. [Written also {bead mould}.]
    
 
   {Bead tool}, a cutting tool, having an edge curved so as to
    make beads or beading.
 
   {Bead tree} (Bot.), a tree of the genus {Melia}, the best
    known species of which ({Melia azedarach}), has blue
    flowers which are very fragrant, and berries which are
    poisonous.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\, v. t. [imp. & p. p. {Beaded}; p. pr. & vb. n.
   {Beading}.]
   To ornament with beads or beading.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\, v. i.
   To form beadlike bubbles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bead
   n 1: a small ball with a hole through the middle
   2: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   3: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]
   v 1: form into beads, as of water or sweat, for example
   2: decorate by sewing beads onto; "bead the wedding gown"
   3: string together like beads

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top