Search result for

beacon

(45 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beacon-, *beacon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beacon[N] ไฟเตือนภัย, See also: ไฟสัญญาณ, Syn. flare
beacon[N] ไฟนำทางในการเดินเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning

English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General, the Toydarians beacon is active on the moon, but all our transmissions are being jammed.ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ Ambush (2008)
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ Rising Malevolence (2008)
No, not the tracking beacon!ไม่ ไม่ใช่สัญญาณติดตาม! Downfall of a Droid (2008)
That's Master Skywalker's tracking beacon.นั่นมันสัญญาณติดตาม ของอาจารย์สกายวอล์คเกอร์นี่ Downfall of a Droid (2008)
There's our Jedi tracking beacon.มีสัญญาณติดตามของเจได Downfall of a Droid (2008)
They've disabled the beacon.พวกมันตัดสัญญาณ Rookies (2008)
When they stop receiving our beacon, they'll get the message something's wrong.ถ้าพวกเขาไม่ได้รับสัญญาณใดๆ พวกเขาต้องรู้ว่า มีบางอย่างผิดปกติ Rookies (2008)
I know we're in the middle of nowhere, R6, but that's the Republic beacon we're looking for.ข้ารู้ว่าเราอยู่ตรงใจกลาง ของที่ที่เราไม่รู้จัก อาร์ซิกส์ แต่นั่นต้องเป็นสัญญานของ ยานสาธารณรัฐที่เราตามหาอยู่แน่ Lair of Grievous (2008)
General, we've pinpointed the tracking beacon's location to the south end of the gorge.ท่านนายพลครับ เราพบว่าตำแหน่งของสัญญาณนั่น มาจากช่องเขาทางด้านใต้ Lair of Grievous (2008)
The tracking beacon. They knew we were coming.สัญญาณนั่น เขารู้ว่าเรากำลังจะมา Lair of Grievous (2008)
This beacon of light... in a world of darkness.นี่เป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง ในโลกของความมืด City of Ember (2008)
Dubai is like the new beacon for all the world's money.ดูไบเปรียบเสมือนกระโจมไฟ ของเงินทั้งหมดในโลก Home (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประภาคาร[N] lighthouse, See also: beacon, Syn. กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง, Example: แสงไฟประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Count unit: หลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEACON    B IY1 K AH0 N
BEACONS    B IY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beacon    (n) (b ii1 k @ n)
beacons    (n) (b ii1 k @ n z)
beacon-fire    (n) - (b ii1 k @ n - f ai @ r)
Beaconsfield    (n) (b e1 k @ n z f ii l d)
beacon-fires    (n) - (b ii1 k @ n - f ai @ z)
beacon-light    (n) - (b ii1 k @ n - l ai t)
beacon-lights    (n) - (b ii1 k @ n - l ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーコン[, bi-kon] (n) beacon [Add to Longdo]
ビーコンステーション[, bi-konsute-shon] (n) {comp} beaconing station [Add to Longdo]
ラジオビーコン[, rajiobi-kon] (n) (obsc) (See 無線標識) radio beacon [Add to Longdo]
レーダービーコン[, re-da-bi-kon] (n) radar beacon [Add to Longdo]
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks [Add to Longdo]
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon [Add to Longdo]
航路標識[こうろひょうしき, kourohyoushiki] (n) beacon [Add to Longdo]
標識灯[ひょうしきとう, hyoushikitou] (n) beacon light [Add to Longdo]
無線標識[むせんひょうしき, musenhyoushiki] (n) radio beacon [Add to Longdo]
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标灯[biāo dēng, ㄅㄧㄠ ㄉㄥ, / ] beacon light; beacon [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] beacon fire [Add to Longdo]
烽火台[fēng huǒ tái, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄞˊ, ] beacon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beacon \Bea"con\, v. t. [imp. & p. p. {Beaconed} (b[=e]"k'nd);
   p. pr. & vb. n. {Beaconing}.]
   1. To give light to, as a beacon; to light up; to illumine.
    [1913 Webster]
 
       That beacons the darkness of heaven. --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with a beacon or beacons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beacon \Bea"con\ (b[=e]"k'n), n. [OE. bekene, AS. be['a]cen,
   b[=e]cen; akin to OS. b[=o]kan, Fries. baken, beken, sign,
   signal, D. baak, OHG. bouhhan, G. bake; of unknown origin.
   Cf. {Beckon}.]
   1. A signal fire to notify of the approach of an enemy, or to
    give any notice, commonly of warning.
    [1913 Webster]
 
       No flaming beacons cast their blaze afar. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. A signal, such as that from a lighthouse, or a conspicuous
    mark erected on an eminence near the shore, or moored in
    shoal water, as a guide to mariners.
    [1913 Webster]
 
   3. A high hill near the shore. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. That which gives notice of danger.
    [1913 Webster]
 
       Modest doubt is called
       The beacon of the wise.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Navigation) a radio transmitter which emits a
    characteristic signal indication its location, so that
    vehicles may determine their exact location by locating
    the beacon with a radio compass; -- also called {radio
    beacon}.
    [1913 Webster]
 
   5. [fig.] that which provides guidance or inspiration; the
    Constitution has been a beacon for civil rights activists.
    [PJC]
 
   {Beacon fire}, a signal fire.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beacon
   n 1: a fire (usually on a hill or tower) that can be seen from a
      distance [syn: {beacon}, {beacon fire}]
   2: a radio station that broadcasts a directional signal for
     navigational purposes [syn: {radio beacon}, {beacon}]
   3: a tower with a light that gives warning of shoals to passing
     ships [syn: {beacon}, {lighthouse}, {beacon light}, {pharos}]
   v 1: shine like a beacon
   2: guide with a beacon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top