หรือคุณหมายถึง be useleß?
Search result for

be useless

(21 entries)
(1.1848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be useless-, *be useless*, be useles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then the planet would be useless to them.ทำให้โลกไม่มีทรัพยากรสำหรับมัน Signs (2002)
Lockhart may be useless, but he's going to try and get into the Chamber.ล็อกฮาร์ตอาจไร้ประโยชน์ แต่เขาต้องพยายามเข้าไปในห้องนั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And by then whatever Saunière wanted you to tell me will be useless.คุณเนวอน.. \และืี่ที่โซนิแยร์.. พยายามให้คุณบอกฉันก็จะหมดความหมาย The Da Vinci Code (2006)
And it'll be useless to end up with just the bottleneck.จะทำให้ไม่ได้ผล ถ้าเหลือแต่คอขวด Art of Fighting (2006)
Heavy cannons are gonna be useless against that.ปืนใหญ่ของเราคงจะไร้ประโยชน์ถ้ามีเกราะ Star Wars: The Clone Wars (2008)
But it'll be useless. Bonnie can take its power away.แต่มันก็ไร้ประโยชน์ บอนนี่สามารถเอางัดพลังนั่นได้ Isobel (2010)
But it'll be useless bonnie can take the spell off.แต่มันจะไร้ประโยชน์ บอนนี่จะถอนคาถาออก Founder's Day (2010)
It would be useless to try.ไม่ต้องลองก็รู้ว่าไม่ได้ The Hangover Part II (2011)
X-rays are probably gonna be useless as well.และ X-Ray ก็อาจช่วยอะไรได้ไม่มาก Out of the Chute (2011)
I'm definitely not going to be useless like the last time.คงจะไม่ไร้ประโยชน์เหมือนกับคราวที่แล้วนะ Episode #1.8 (2011)
- Technically, that would be useless.- ทางเทคนิคแล้วนั่นมันไร้ประโยชน์ Toy Story of Terror (2013)
Marie may be useless as a source of information, but she still has a use.มารีอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูล ที่มีประโยชน์ แต่เธอยังใช้งานได้ The Greybar Hotel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be uselessAll my efforts turned out to be useless.
be uselessIt'll be useless to stand against them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดค่า    [V] be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
เปล่าประโยชน์ [V] be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
รกโลก    [V] be useless, Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า, Notes: (สแลง)
ไร้ค่า [V] be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai definition: ไม่มีค่า
ไร้ประโยชน์ [V] be useless, See also: be futile, be ineffective, be ineffectual, Example: ไม่ว่าจะคิดหาทางอย่างไร ตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top