หรือคุณหมายถึง be trü?
Search result for

be true

(36 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be true-, *be true*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That may be true for you.นั่นเป็นความจริงสำหรับคุณ Adverse Events (2008)
And you believe what this Anhora said about the curse to be true?เจ้าเชื่อในสิ่งที่อันโทร่า พูดความจริงเกี่ยวกับคำสาปไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
What the villagers say must be true - it has wings and...ที่ชาวบ้านพูดกันน่าจะจริง มันมีปีก และ Lancelot (2008)
I have tried to be true.ฉันพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเอง Bolt (2008)
I have been a lot of things, they may not all be true.ฉันผ่านอะไรมามากมายหลายอย่าง สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง Bolt (2008)
First class. Usually in my life, when things seem too good to be true, it's because they are.ปกติชีวิตฉันถ้ามีอะไรดูดีเกินจริง\นั่นก็เพราะว่ามันไม่จริง Jumper (2008)
Can it be true?เป็นไปได้ยังไง Body of Lies (2008)
Well, that would be true if you had saved me.มันก็คงจะจริง ถ้านายช่วยฉันไว้นะ Pineapple Express (2008)
He did not believe it to be true.เขาไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง Doubt (2008)
Well, the people I've interviewed have spoken in such glowing terms about phil and patty, at a certain point, you have to wonder if it's too good to be true.คนที่ฉันไปสัมภาษณ์มามักพูดในด้านดีของฟิลกับแพตตี้ ในจุดหนึ่ง คุณก็ต้องสงสัยว่ามันดีเกินจริง London. Of Course (2009)
- ♪ If you'll be true to me - ♪ Ah, ah, ah, ah-ah, ah, ah- # If you'll be true to me - # Ah, ah, ah, ah-ah, ah, ah Nowhere Boy (2009)
- ♪ If you'll be true to me - ♪ Ah, ah, ah, ah-ah, ah, ah- # If you'll be true to me - # Ah, ah, ah, ah-ah, ah, ah Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be trueThe rumor may or may not be true.
be trueThe news may well be true.
be trueHis story turned out to be true.
be trueIt cannot be true.
be trueAbove all, be true to yourself.
be trueThe rumor may be true.
be trueThe rumor is believed to be true.
be trueThis story is believed to be true.
be trueIt may well be true.
be trueHis story may be true.
be trueThe news is too good to be true.
be trueWhat you don't see and hear with your own ears and eyes might be true, but it might also not be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท็จจริง[V] be real, See also: be true

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutjarit) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright   

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds) [Add to Longdo]
出来過ぎる[できすぎる, dekisugiru] (v1,vi) to be too much; to be too good to be true [Add to Longdo]
真に迫る[しんにせまる, shinnisemaru] (exp,v5r) to be true to nature; to be lifelike [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top