หรือคุณหมายถึง be senseleß?
Search result for

be senseless

(5 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be senseless-, *be senseless*, be senseles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-"Life would be senseless--" -"Without music.""ชีวิตจะไร้ซึ่งความรู้สึก- -" -"เมื่อขาดเสียงดนตรี." The Lake House (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้สึกตัว[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว, Example: เขาไม่รู้สึกตัวแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่า, Thai definition: ขาดความรู้สึกเพราะหมดสติ
ไม่มีสติ[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ, Example: เขาไม่มีสติแล้วแพทย์ต้องรีบช่วยอย่างรีบด่วน, Thai definition: ไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีลมหายใจอยู่
สิ้นสติ[V] be unconscious, See also: be senseless, Syn. หมดสติ, ไม่ได้สติ, Ant. มีสติ, Example: ฉันสิ้นสติไปตอนไหนก็ยังไม่รู้ตัวเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top