Search result for

be satisfied

(44 entries)
(0.7622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be satisfied-, *be satisfied*, be satisfi, be satisfie
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
I just meant I would be satisfied to simply hold you.ฉันแค่หมายถึงฉันจะพอใจ แค่ได้กอดคุณ Never Let Me Go (2009)
Well, I would not be satisfied.แหม ฉันไม่พอใจนี่ Never Let Me Go (2009)
I will not be satisfied until glee club is disbanded.ฉันยังไม่พอใจ จนกว่าจะยุบชมรมร้องเพลง Acafellas (2009)
His death will be a pleasure premature for the Legadus. Wishes of both be satisfied.การตายของมัน ก็จะทำให้เลกาตัสยินดีมาก อืม ไม่ไหวเลยนะ Sacramentum Gladiatorum (2010)
And God will be satisfied.และพระเจ้าจะพอใจ The Third Man (2010)
Pack yourselves with peanuts and really be satisfied.เล่นสนุกกันจนได้เรื่องแล้วยังไม่สำนึก Basic Rocket Science (2010)
How much more must you earn and become famous to be satisfied?คุณต้องได้ชื่อเสียงเงินทองอีกเท่าไหร่ถึงจะพอใจ? Episode #1.7 (2010)
Even if I write many scripts non-stop, you never seem to be satisfied.แม้ว่าผมจะต้องร่างงานซ้ำไปซ้ำมา แต่คุณก็ไม่เคยพอใจเลย Episode #1.7 (2010)
I know that you'll be satisfied with having me as your secretary by then.ฉันรู้ว่าคุณจะต้องพอใจ ที่มีฉันเป็นเลขา Episode #1.8 (2010)
Then will you finally be satisfied?สุดท้ายแล้วยังไงเจ้าถึงจะพอใจ? Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be satisfiedHis work done, he appeared to be satisfied.
be satisfiedIf it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.
be satisfiedI understand him to be satisfied.
be satisfiedMary had every reason to be satisfied.
be satisfiedNo matter which you make, you will be satisfied with it.
be satisfiedShe seemed to be satisfied with the result of the exam.
be satisfiedWhichever you choose, you will be satisfied.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai definition: สมกับที่ใจต้องการ
อิ่ม[V] be satisfied, Syn. เบิกบาน, แช่มชื่น, อิ่มเอม, Example: สีหน้าของหล่อนอิ่มสุขใบหน้าผุดผ่องหลังจากไปทำบุญเข้าวัดมา
ชื่นชอบ[V] be satisfied, See also: be pleased, impress, like, love, be fond of, Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก
จุใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, be thrilled, Example: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ, Thai definition: มากจนเป็นที่พอใจ
สมใจ[V] be satisfied with, See also: content oneself with, achieve one 's purpose, be satisfying, Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก, Example: คราวนี้เจ้าจะมีเพื่อนเล่นสมใจของเจ้าละ, Thai definition: สัมฤทธิผลดังต้องการ
สาใจ[V] be satisfied with, See also: be satisfying, Syn. สาแก่ใจ, สะใจ, Example: การได้พูดประโยคนี้ทำให้สาใจอยู่ลึกๆ และคลายความอึดอัดลงได้ไม่น้อย
สุขสม[V] be happy, See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling, Ant. ระทมทุกข์, Thai definition: มีความสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
พอใจ [v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve   FR: être satisfait ; être content
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が済む;気がすむ[きがすむ, kigasumu] (exp,v5m) to be satisfied; to feel good [Add to Longdo]
事足りる[ことたりる, kototariru] (v1,vi) to suffice; to serve the purpose; to be satisfied [Add to Longdo]
事足る[ことたる, kototaru] (v5r,vi) to suffice; to serve the purpose; to be satisfied [Add to Longdo]
足るを知る[たるをしる, taruwoshiru] (exp) (id) to know one has enough; to be satisfied with one's lot in life [Add to Longdo]
納まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with [Add to Longdo]
飽き足りる;飽足りる;慊りる[あきたりる, akitariru] (v1,vi) to be satisfied [Add to Longdo]
飽き足る;飽足る;慊る[あきたる, akitaru] (v5r,vi) to be satisfied [Add to Longdo]
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top