หรือคุณหมายถึง be reckleß?
Search result for

be reckless

(12 entries)
(1.1883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be reckless-, *be reckless*, be reckles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it all starts here, and you can't be reckless about it.แต่ก็ทั้งหมดเริ่มต้นกันที่นี่ และหลานไม่อาจเมินเฉย กับที่นี่ไปได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Be reckless. Live for the moment!ทำอะไรห่ามๆ One Day (2011)
Why would you wanna be reckless with that?แล้วทำไมคุณถึงไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนั้นล่ะ There's Always a Downside (2012)
Taking her out of a controlled environment would be reckless.การพาเธอออกนอกสภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดไว้อาจจะเป็นเรื่องที่สะเพร่านะคะ Potage (2013)
I believe this mission to be reckless, foolhardy, and an insult to all the brothers who have died fighting the wildlings.ว่าภาระกิจนี้มันบ้าบิ่น สิ้นคิด ทั้งดูหมิ่นพี่น้อง ที่ตายจากการสู้กับคนเถื่อน The Gift (2015)
No, this isn't the time to be reckless.ไม่ นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาบ้าระห่ำน่ะ The Darkness and the Light (2015)
Alan can be reckless, but he's not a fool.อลันอาจบุ่มบ่ามบ้างแต่ไม่ใช่คนโง่ Frank & Lola (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าระห่ำ[V] be reckless, See also: be audacious, be crazy, Syn. บ้าเลือด, บ้าบิ่น, บ้าดีเดือด, Example: อ้ายแขกมันบ้าระห่ำใหญ่แล้ว อย่าไปอยู่ใกล้มันเป็นดี, Thai definition: ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น ไม่มีเหตุผล, ทำไปตามอารมณ์ที่รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   
เผอเรอ[v.] (phoēroē) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top