หรือคุณหมายถึง be powerleß?
Search result for

be powerless

(11 entries)
(1.1588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be powerless-, *be powerless*, be powerles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To protect those who would otherwise be powerless to protect themselvesปกป้องผู้ที่เราควรปกป้อง หรือไม่ก็ผู้ที่ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองได้ Hostage Crisis (2009)
Bruce's sales team will be powerless to resist.ทีมขายของบรูซคงไม่อาจปฏิเสธได้ We All Deserve to Die (2010)
If I can find it and empty it of the blood within, then the army will be destroyed and Morgana will be powerless.ถ้าเราสามารถหามันได้แล้วก็ เทเลือดในถ้วยทิ้ง แล้วหลังจากนั้นกองทัพก็จะถูกทำลาย มอนกาน่าก็จะไม่มีพลังอีกต่อไป The Coming of Arthur: Part Two (2010)
Our enemies` weapons will be powerless against us.อาวุธของศัตรูไม่สามารถทำอะไรเรา Captain America: The First Avenger (2011)
A place without magic? Oh. I'd be powerless.ที่ที่ไร้เวทมนตร์เหรอ พ่อจะไร้พลัง The Return (2012)
We'll all be powerless.เราทั้งหมดจะไร้ซึ่งพลัง Alpha Pact (2013)
We'll all be powerless.เราทั้งหมดจะไร้ซึ่งพลัง Lunar Ellipse (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนเปียก[V] weaken, See also: be powerless, be forceless, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai definition: ไม่ขึงขัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless   
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless   
สุดวิสัย[v. exp.] (sut wisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top