หรือคุณหมายถึง be pennileß?
Search result for

be penniless

(6 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be penniless-, *be penniless*, be penniles
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถังแตก[V] be broke, See also: be penniless, be extremely poor, Syn. จนกรอบ, Example: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีเงิน, Notes: (สำนวน)
จนกรอบ[V] be penniless, See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent, Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: แต่ก่อนเขาเป็นคนมั่งมีแต่บัดนี้เขาจนกรอบ
หมดเนื้อหมดตัว[V] be penniless, See also: be indigent, Syn. หมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Ant. มั่งมี, Example: อย่าหลงว่าลิโป้เป็นขนม กินใช้กันจนโอเว่อโดส จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายๆ
กระเป๋าแห้ง[V] be penniless, See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious, Syn. ไม่มีเงิน, จน, Example: เดือนนี้กระเป๋าแห้งสุดๆ เงินจะเติมน้ำมันยังไม่มีเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าแห้ง[v.] (krapao haeng) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious   FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top