Search result for

be out of

(65 entries)
(0.142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be out of-, *be out of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out of[PHRV] อยู่ข้างนอก, See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก, Syn. come out from, come out of, get out of, take out of
be out of[PHRV] ถูกนำออกไป, See also: กำจัดออกไป
be out of[PHRV] หมด, See also: ขาด, ไม่มี, Syn. give out, run out, run out of
be out of[PHRV] เป็นอิสระจาก, See also: เลิก (สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง), Syn. get into
be out of it[IDM] ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม, Syn. feel out of, leave out
be out of date[IDM] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, Syn. be up to
be out of hand[IDM] ควบคุมไม่ได้, Syn. get out of
be out of line[IDM] ทำผิด, See also: ประพฤติผิด, ออกนอกลู่นอกทาง, Syn. be in with, bring into
be out of luck[IDM] โชคร้าย, Syn. be in
be out of step[IDM] แตกต่างจาก, Ant. be in, keep in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must be out of my mind.ชั้นลืมตัว Baby and I (2008)
- We may be out of fuel.-บางทีน้ำมันอาจจะหมดครับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Just chill, OK? We'll be out of this situation.เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Must be out of town.เราต้องออกไปแล้ว Breaking and Entering (2008)
If we're gonna be together, I don't want it to be out of a sense of obligation.ถ้าเราจะอยู่ด้วยกัน ฉันไม่ต้องการให้มัน เป็นความรู้สึกว่าเป็นหน้่าืั้ที่ Breaking and Entering (2008)
Sign it, and you can be out of here first thing tomorrow morning;เซ็นซะ Changeling (2008)
She's gonna be out of jail soon. I wanna fuck her.ฉันมีเมีย อีกเดี๋ยวเธอก็จะออกจากคุก Pineapple Express (2008)
We're supposed to be out of here in 48 hours.เราจะออกไปจากที่นี่ภายใน 48 ชั่วโมง Dirt Nap (2008)
Daniel, if you get arrested, you're going to need a defense attorney, and this whole thing will be out of my hands, but if you let me pursue that report...แดเนียล ถ้าคุณถูกจับ คุณต้องการทนายจำเลย ทั้งหมดนี่ก็จะไม่อยู่ในมือฉัน แต่ถ้าคุณให้ฉันติดตามรายงานนั่น Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Now, if we do our job right, she'll be out of here and back to her own country in no time.ตอนนี้เราทำถูกแล้ว เธอจะไปจากที่นี่ และกลับไปประเทศของเธอเร็วๆนี้ Princess Protection Program (2009)
A demon with the juice to ice angels has to be out of our league.ผมหมายถึงเรื่องที่ปิศาจมาจัดการกับเทวทูต มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่เราจะจัดการได้ถูกมั๊ย? On the Head of a Pin (2009)
Forward is better? I'll be out of the way then?แน่ใจนะว่าดีขึ้น งั้นฉันไปก่อนนะ Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be out ofI am very glad to be out of high school.
be out ofMedicine should be out of the way of children.
be out ofSince this heater seems to be out of order, I'll have him repair it.
be out ofThe door will not open; lock must be out of order.
be out ofThe elevator seems to be out of order.
be out ofThe lock must be out of order.
be out ofThis large sofa would be out of place in a small room.
be out ofThis time he dressed down, having realized that the smart suit would be out of place.
be out ofTo behave like that, he must be out of his mind.
be out ofYou must be out of your mind to say that.
be out ofYour opinion seems to be out of date.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน[V] be askew, See also: be out of shape, go haywire, Syn. ไม่ตรง, โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ถ้าวันเวลาที่ได้เซตไปแล้วยังเกิดรวนอีก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาในระบบหมดไฟแล้วหรือยัง
หมดยุค[V] be outdated, See also: be out of date, be old-fashion, Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย, Example: ปัจจุบันนี้หมดยุคของเครื่องพิมพ์ดีดแล้ว กลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แทน, Thai definition: หมดความนิยม, ไม่ทันสมัย
ออกฤทธิ์[V] run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ออกฤทธิ์ออกเดช[V] be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ผิดรูป[V] be out of shape, Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ, Example: ส่วนล่างของรูปปั้นดูผิดรูปไปหน่อย เพราะถูกไฟไหม้หายไป, Thai definition: ไม่ได้ขนาดหรือสัดส่วนตามที่ต้องการ
พ้นสมัย[V] be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
พ้นอันตราย[V] be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ขาดมือ[V] run out of, See also: be out of stock, be wanting, be short of hands, Syn. หมด, Example: เงินของเขาขาดมือมา 3 อาทิตย์แล้ว, Thai definition: ไม่มีหรือไม่ผ่านเข้ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว
ขาดตลาด[V] be lack of, See also: be out of stock, be in short supply, Syn. ขาดแคลน, Ant. เต็มตลาด, Example: ตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดเพราะพ่อค้ากักตุนไว้, Thai definition: ไม่มีขายในท้องตลาด
ปลอดภัย[V] be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai definition: พ้นภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kānkhā) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket   
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand   
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply   
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital   FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
กระหืดกระหอบ[v.] (kraheūtkrahøp) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant   FR: haleter ; avoir le souffle coupé
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thāna) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore [Add to Longdo]
死線を越える[しせんをこえる, shisenwokoeru] (exp,v1) (See 峠を越す) to be out of danger [Add to Longdo]
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock [Add to Longdo]
酒を絶やす[さけをたやす, sakewotayasu] (exp,v5s) to run out of sake; to be out of sake; to run out of alcohol [Add to Longdo]
出切る[できる, dekiru] (v5r,vt) to be out of; to have no more at hand [Add to Longdo]
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality [Add to Longdo]
切らす[きらす, kirasu] (v5s,vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ, ] be out of (political) office; out of power, #41,249 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top