หรือคุณหมายถึง be heedleß?
Search result for

be heedless

(7 entries)
(1.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be heedless-, *be heedless*, be heedles
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผอเรอ[V] be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
เลินเล่อ[V] be careless, See also: be heedless, be negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ, Example: พยาบาลเลินเล่อทำรายชื่อที่อยู่บนข้อมือคนไข้หลุด, Thai definition: ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
ถลำถลาก[v.] (thalamthalāk) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless   
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top