Search result for

be happy

(46 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be happy-, *be happy*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's just be happy that I was under the gun and not you.นายคงโล่งใจสินะที่คนโดนปืนจ่อหัวคือฉัน ไม่ใช่นาย Committed (2008)
He wants her to be happy too.เขาต้องการให้เธอมีความสุขด้วย Adverse Events (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
Amber said that she wanted me to move on, that she wanted me to be happy, and Debbie makes me happy.แอมเบอร์ เธอต้องการให้ฉันดำเนินชีวิตต่อไป และเธอต้องการให้ฉัน Lucky Thirteen (2008)
Technically, to see if they can be happy.ทางเทคนิคแล้ว ถ้าพวกเขามีความสุข Joy (2008)
Most people do 'em because they want to be happy.คนส่วนมาทำแบบนี้เพราะ ต้องการจะมีความสุข Joy (2008)
I want you to be happy.ฉันต้องการให้นายมีความสุขด้วย The Itch (2008)
Woman who wears this will be happy and that'll make me happyหากนางคนนั้นสวมชุดนี้แล้วมีความสุข นั่นก็ทำให้ข้าสุขใจแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Will you be happy if you ruin the public performance because you want to practice happily?คุณจะมีความสุขหรอ ถ้างานโชว์พินาศ เพราะแค่คุณต้องการจะซ้อมอย่างมีความสุข? Beethoven Virus (2008)
I'll be happy if we don't hit the sewage.ฉันจะดีใจมาก ถ้าเราไม่ไปทุบโดนส้วมเข้า The Bank Job (2008)
No woman would be happy to see a face like that.ไม่มีผู้หญิงคนไหน ชอบสีหน้าแบบนี้หรอกนะ Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be happyAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
be happyAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
be happyAs long as you are with him, you can't be happy.
be happyBy the time she gets there, she will be happy again.
be happyDon't worry, be happy!
be happyEverybody wants to be happy.
be happyEvery man can not be happy.
be happyEveryone will be happy if you help us.
be happyHe may not be happy.
be happyHe says that if he were there he would be happy.
be happyHe seems to be happy.
be happyI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบายใจ[V] be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สำราญ[V] be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุขสบาย[V] be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
รื่น[V] be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
เริงรื่น[V] be happy, See also: be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hi, Syn. รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา, Ant. เศร้าหมอง, Example: วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ, Thai definition: ไม่มีความเศร้าหมอง
สุข[V] be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขสันต์[V] be happy, See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be ov, Ant. เศร้าโศก, Example: งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก, Thai definition: มีความสุขสนุกสนาน
เกษมศานต์[V] be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรเกษมศานต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษมสันต์[V] be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: ถ้าเสร็จการปราบกรุงอังวะลงเมื่อใด เหล่าไพร่พลก็จะเป็นสุขเกษมสันต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำราญใจ[V] content, See also: be happy, appease, delight, Syn. เบิกบาน, รื่นเริง, สราญ, Example: ผู้คนจำนวนมากสำราญใจกับการจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก, Thai definition: รู้สึกสุขกายสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēnjai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful   FR: être heureux
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up! [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top