Search result for

be good

(51 entries)
(0.1544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be good-, *be good*, be goo
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้ Pinocchio (1940)
- We'll be good, won't we? - We'll be good, won't we?เราจะดีเราจะไม่? Pinocchio (1940)
The light should be good.ให้น้ำออกฉันคิดว่า How I Won the War (1967)
Try it, Matthew. It'll be good, you'll see.ลอง , แมทธิว lt'จะ จะดี คุณจะ เห็น I Spit on Your Grave (1978)
Shuang'er, be good.ลูกซัง, รักษาตัวดีๆนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Be good.ทำตัวดีๆ. Return of the Condor Heroes (1983)
When you've finished your call, perhaps you'd be good enough to wait here.ถ้าหากคุณโทรเสร็จแล้ว มันอาจจะดีถ้าคุณจะนั่งรอที่นี่ Clue (1985)
might even be good for me."-ไม่เป็นไรครับ Big (1988)
Trees and people used to be good friendsต้นไม้กับคนเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน My Neighbor Totoro (1988)
Maybe you could come in with me, take a piece of this joint. It'd be good.บางทีคุณน่ามาร่วมกับผม เป็นหุ้นส่วนกับร้าน น่าจะดี Goodfellas (1990)
It wouldn't be good, would it, Sidney?มันคงไม่เหมาะมั๊ง ซิดนี่ย์ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This better be good.คงจะดีกว่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be goodAs a whole, the plan seems to be good.
be goodAttendance should be good provided the weather is favorable.
be goodHe couldn't be good for you.
be goodHe's a drinker so wine would probably be good for a souvenir.
be goodHis sister and I will be good friends.
be goodIt can't be good sitting in the sun all day.
be goodI think we could be good friends.
be goodI thought that we would be good friends from the beginning.
be goodIt's an advantage to be good looking.
be goodOh, you must be good at sports.
be goodThat can't be good for your health, can it?
be goodThat would be good enough if your dream has come half-true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอ่าน    [V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
เข้าขากัน    [V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
อำนวยประโยชน์    [V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นคุณ [V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์
จิ้มลิ้ม    [V] be lovely, See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, Example: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้, Thai definition: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at   FR: être un expert ; être doué
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking   
ราคาคุ้มค่า[v. exp.] (rākhā khumkhā) EN: be good value for money ; be good value   
ท่าจะดี[xp] (thā ja dī) EN: it looks good ; it may be good ; a good idée   

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
横好き[よこずき, yokozuki] (n) being crazy about something, but not be good at it [Add to Longdo]
間に合う(P);間にあう[まにあう, maniau] (v5u) (1) to be in time for; (2) to serve (suit, meet) the purpose; to be good enough; to be enough; (P) [Add to Longdo]
行ける[いける, ikeru] (v1) (1) (col) to be good (at); to go well; (2) to look (taste, etc.) good [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1,vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in [Add to Longdo]
長ずる[ちょうずる, chouzuru] (vz,vi) (1) (See 長じる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長じる・2) to be good at; to excel in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善于[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ, / ] be good at; be adept in [Add to Longdo]
善用[shàn yòng, ㄕㄢˋ ㄩㄥˋ, ] be good at using something [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top