Search result for

be confused

(35 entries)
(0.1019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be confused-, *be confused*, be confus, be confuse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mom put us in different schools so people wouldn't be confusedแม่ส่งเราสองคนไปเรียนกันคนละที่ คนอื่นจะได้ไม่สับสน Windstruck (2004)
It was a Springer Spaniel named Peaches Two, not to be confused with Original Peaches who got hit by a car.พันธุ์สปริงเกอร์ สเปเนียล ชื่อพีชเชส 2 ต่างหาก อย่าจำสับสนกับ พีชเชสตัวแรกที่โดนรถชน Chuck Versus the Wookiee (2007)
Not to be confused with the Aristophanes from Corinth. That hack.อย่าสับสนกับ อริสโตเฟ่น แห่ง โครินท์ นั้นมันขโมย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Not to be confused with a chew toy.อย่าจำสับสนกับของเล่นล่ะ Marley & Me (2008)
Look, you must be confused. That can't be.เจ้าคงจะสับสนน่ะ เป็นไปไม่ได้หรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
♪ I'm so sorry ♪ ♪ Seemed to be confused# ดูจะสับสน # # เธอดูจะสับสน # Laryngitis (2010)
♪ You seem to be confused ♪ ♪ He belongs to me ♪ ♪ He belongs to me ♪ ♪ The boy is mine ♪# เขาเป็นของฉัน # # เขาเป็นของฉัน... Laryngitis (2010)
♪ I'm sorry that you ♪ ♪ Seem to be confused ♪ ♪ Seemed to be confused# ดูจะสับสน # # ดูจะสับสน # Laryngitis (2010)
♪ Seemed to be confused# ดูจะสับสน # Laryngitis (2010)
Not to be confused with the more advanced infrared signal burst device.เพื่อไม่ให้สับสน กับเครื่องจู่โจมสัญญาณอินฟาเรดขั้นสูง Under the Gun (2010)
What is there to be confused about. We are us and they are them.เราก็เป็นเรา พวกเขาก็เป็นพวกเขา Episode #1.11 (2010)
If I keep thinking of Mi Ho as a fox, I won't be confused anymore.ถ้าฉันคอยสำนึกอยู่เสมอว่า มิโฮเป็นสุนัขจิ้งจอก... ฉันก็จะไม่สับสนอีก Episode #1.9 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be confusedNationalism is not to be confused with patriotism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
ไขว้เขว[V] be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ
วุ่น[V] be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
ยุ่งเหยิง[V] be confused, See also: be chaotic, rush in a disorderly manner, Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
อลเวง[V] be chaotic, See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน, Example: ในเวลานั้นทางด้านการเมืองกำลังอลเวงเป็นอันมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused [Add to Longdo]
耳触り[みみざわり, mimizawari] (n) (not to be confused with 耳障り) the feeling one gets from listening to something [Add to Longdo]
紛う[まがう, magau] (v5u) to be mistaken for; to be confused with [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top