Search result for

be careful

(51 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be careful-, *be careful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be careful not to do something[IDM] ระวังอย่างทำบางสิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We? I'd be careful, Clark.ฉันควรระมัดระวังตัวอยู่แล้ว คล๊าก Odyssey (2008)
Help yourself. But be careful.หาเอาเองละกัน แต่ระวังด้วยล่ะ Downfall of a Droid (2008)
It's okay,I'll be careful with it.ไม่เป็นไรหรอก ฉันจะระวัง And How Does That Make You Kill? (2008)
Be careful, my lord.โปรดระวัง ฝ่าบาท Valiant (2008)
Be careful.ระวังตัวด้วย Valiant (2008)
Promise me you'll be careful.สัญญากับแม่ว่าเจ้าจะดูแลตัวเอง The Moment of Truth (2008)
Do be careful, Jar Jar.ระวังตัวด้วย จาร์ จาร์ Bombad Jedi (2008)
My lord should be careful in expressing your opinionนายท่าน ระวังความคิดของท่านหน่อย Iljimae (2008)
Look what you've done. Be careful next time, okay?ดูเธอทำซิ คราวหน้าระวังหน่อย, เข้าใจมั๊ย? Baby and I (2008)
You be careful, Terry.คุณระวังตัวด้วยนะ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Epileptic people try to be careful around others.คนที่เป็นลมบ้าหมู ต้องระวังไปหมด Heartbreak Library (2008)
Be careful what you say!ระวังคำพูดของเจ้าด้วย The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be carefulAbove all, be careful about what you eat and drink.
be carefulAfter what you have said, I shall be careful.
be carefulAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
be carefulBe careful handling matches!
be carefulBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
be carefulEach of us has to be careful when driving.
be carefulHe shouted to her to be careful.
be carefulHe told me to be careful in speech.
be carefulI advise you to be careful in making notes for the lecture.
be carefulI don't trust him; be careful what you say when he's around.
be carefulIf you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat.
be carefulIn copying this paper, be careful not to leave out any words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระวัง[V] be careful, See also: be on the lookout for, watch out for, be vigilant, be cautious, beware of, look out, be on, Syn. คอยดู, Example: ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ, Thai definition: เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดเสื่อมเสีย
พึงระวัง[V] be careful, See also: be on the lookout for, watch carefully, be vigilant, be alert to, Syn. ระมัดระวัง, Example: ตอนนี้เธอต้องพึงระวังผู้ไม่หวังดีที่อาจหักหลังเธอเมื่อไหร่ก็ได้, Thai definition: ควรคอยดูหรือเอาใจใส่โดยไม่ประมาท
ระมัดระวัง[V] be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
พิถีพิถัน[V] be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai definition: ละเอียดลออเกินปกติ
ละเอียดลออ[V] be careful, See also: be meticulous, be thorough, be scrupulous, , Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: เขาละเอียดละออในการงานทุกเรื่องตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูง
ถี่ถ้วน[V] be careful, See also: be attentive, be thoughtful, be thorough, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
รักษ์[V] beware of, See also: be careful, Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษา[V] beware of, See also: be careful, keep [her figure], Syn. ระวัง, ดูแล, Example: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม
สงวนท่าที[V] be reserved, See also: be careful of one's manners, Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที, Example: ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก, Thai definition: ระวังกิริยาท่าที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
ระวัง[v.] (rawang) EN: be on the lookout for ; watch for ; be careful ; take care ; be vigilant   FR: faire attention ; prendre garde ; être sur ses gardes ; être vigilant
ระวัง[X] (rawang) EN: be careful ! ; beware   FR: attention ! ; soyez prudent(s) ! ; prenez garde ! ; méfiez-vous !
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan thāthī) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve   FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
ต้องระวัง[v. exp.] (tǿng rawang) EN: have to be careful   FR: devoir faire atttention ; devoir se méfier ; prendre garde ; devoir être prudent
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
気を付けて;気をつけて[きをつけて, kiwotsukete] (exp) take care; be careful [Add to Longdo]
気を付ける(P);気をつける[きをつける, kiwotsukeru] (exp,v1) to be careful; to pay attention; to take care; (P) [Add to Longdo]
口を慎む[くちをつつしむ, kuchiwotsutsushimu] (exp,v5m) to be careful in speech [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
頭隠して尻隠さず[あたまかくしてしりかくさず, atamakakushiteshirikakusazu] (exp) don't cover your head and leave your bottom exposed; you have to be careful not to expose your weak point while attempting to protect yourself [Add to Longdo]
李下瓜田[りかかでん, rikakaden] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top